Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Vi arbetar med miljöanalys i tio program

Foto: Åsa Gallegos Torell

SLU har valt att möta miljömålsarbetet i tio program som samlar universitetets hela kompetens inom respektive område. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten.

Programmen är:


Mer om SLU:s miljöanalys

SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Genom uppdraget bidrar vi med kunskap för en hållbar användning av naturresurserna.

  • Vi är Sveriges största aktör inom miljöövervakning och miljöanalys.
  • Vi inventerar och tar prov i alla svenska naturtyper. En del av våra tidsserier sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden.
  • Våra laboratorier analyserar många prover. Bara vid laboratoriet för vattenkemi vid institutionen för vatten och miljö analyseras drygt 15 000 prov per år, vilket genererar drygt 330.000 ackrediterade mätvärden varje år.
  • Vi utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet.
  • Vi tar fram nya metoder för datainsamling, analys och visualisering. Vi utvecklar också beräkningsmodeller och verktyg för prognoser och scenarieanalyser.
  • Vi tar fram beslutsunderlag där vi vill belysa både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den.
  • Vi är en viktig mötesplats för miljöövervakning där frivilliginsatser har stor betydelse genom så kallad medborgarforskning, på engelska citizen science. Rapportsystemet Artportalen Öppnas i nytt fönster kan till exempel få in över 20 000 observationer på en dag.
  • Våra experter deltar aktivt i internationella samarbeten Öppnas i nytt fönster på miljöområdet.
  • Vi är ledande i Europa på design av miljöövervakningsprogram och världsledande inom metoder för skogstaxering.
  • Det finns mål formulerade för verksamheten både på övergripande nivå och på programnivå.

Datasamlare. Långa tidsserier med systematiskt insamlade uppgifter är av stort värde för att kunna tolka miljöutvecklingen. samtidigt öppnar nya metoder ständig nya sätt att utförska naturen. Foto: Ola Borin, SLU.

Ekonomisk utveckling för miljöanalys

Den ekonomiska utvecklingen för SLU:s miljöanalys har varit mycket positiv sedan år 1997 då området blev ett eget redovisningsområde. År 2015 omsattes cirka 413 miljoner kronor, vilket är cirka 12 procent av universitetets totala omsättning för utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys.

SLU:s miljöanalys finansieras genom externa uppdrag och statsanslag.

Läs mer om miljöanalys i SLU:s årsredovisning.
Sidan uppdaterad: 2016-04-05. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen