Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Kust och hav

Foto på havskräfta. Foto: Lisa Klang.

Fiska smartare en del av lösningen

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom miljöanalys vid SLU. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Arbetet bygger på samarbete med myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav.

Kust och Hav har som mål att ge:

 • en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet,
 • stöd till arbetet med att nå nationella miljökvalitetsmål, främst Hav i balans och levande kust och skärgård, samt internationella miljömål,
 • underlag för rådgivning inom fiskeriförvaltning och marin förvaltning.

 Välkommen att använda våra resurser och att samverka med oss!

Verksamhet inom program Kust och hav

Foto: Fredrik Landfors, SLU

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda utredningar och aktuella forskningsresultat. Programmet har ett särskilt ansvar att utföra syntesorienterade analyser för att ge en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet.

Samarbeten inom program Kust och hav

Vårt arbete bygger på en god samverkan med de myndigheter som ansvarar för de aktuella miljöfrågorna och med de samhällssektorer som är verksamma i havsmiljön, i Sverige och internationellt.

Vårt nationella myndighetssamarbete sker framför allt med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna och länsstyrelser. Vi samarbetar internationellt framför allt genom ICES (Internationella havsforskningsrådet), och genom att medverka i expertgrupper inom  HELCOM, OSPAR, och STECF (EU-kommissionens expertgrupper inom den Vetenskapliga, tekniska, ekonomiska kommittén för fiske), samt forskningsprogram.

Verksamheten inom programmet

Program Kust och hav har verksamhet inom följande områden:

Analys och rådgivning om fisk och fiske

 • Internationell fiskeriförvaltning, fisk och skaldjur
 • Nationell fiskeriförvaltning, fisk i kustområdet

Indikatorer för miljöstatus i kust och hav

 • Internationella miljömål (art- och habitatdirektivet, vattendirektivet, havsmiljödirektivet)
 • Främmande arter i havsmiljö
 • Rödlistning och hotade arter

Marin planering

 • Effekter av reservat och fredningsområden
 • Kustnära livsmiljöer för fisk
 • Åtgärder och restaurering av kustnära områden

Ekosystembaserad förvaltning av havet

 • Integrererad ekosystemanalys
 • Effekter på födoväven

Kontrollprogram och miljökonsekvensbedömningar

 • Kontrollprogram vid kärnkraftverken
 • Effekter av vindkraft
 • Biologisk recipientkontroll

Datainsamling och provfiske

Åldersanalys vid institutionen för akvatiska resurser

Databaser vid institutionen för akvatiska resurser

 

Läs mer


 

Program Kust och hav administreras av: SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap.

 

Samarbeta med oss!

Håkan Wennhage, biträdande koordinator, samt Jens Olsson, koordinator för program Kust och hav inom SLU:s miljöanalys. Foto: Lasses foto (Håkan) och Jenny Svennås-Gillner, SLU (Jens).

Kontaktpersoner:

Jens Olsson, koordinator (till höger)
Kustlaboratoriet, Öregrund
Tel. 010-478 4144

Håkan Wennhage, bitr. koordinator
Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
Tel. 010-478 40 51, 076-133 44 55

Medverkande institutioner:

Akvatiska resurser
Artdatabanken
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Vilt, fisk och miljö

 Rådgivning om fisk och fiske
 Rapportera naturobservationer
 Mer om vatten, fiske och vattenbruk


Data

 Mer statistik och miljödata


2016-04-25 -  Rovfisk kan motverka övergödningsproblem
Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Det framgår av en ny studie ledd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet...
2016-02-04 -  Svårt bedöma Östersjötorskens ålder och tillväxt
Forskarna kan idag inte ge några säkra råd om hur stort torskfisket kan vara i Östersjön. Åldersbestämningen har blivit så osäker att det inte går att göra bra prognoser för beståndens utveckling. Nu görs...
Sidan uppdaterad: 2016-05-26. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen