Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Relevant yrkeserfarenhet

De utbildningar som idag ställer krav på relevant yrkeserfarenhet är lantmästare och skogsmästare. Kontrollera noga vad den utbildning du avser att söka ställer för särskilda krav på yrkeserfarenheten och hur du ska redovisa den. Tilläggspoäng kan du få för trädgårdsingenjör - odling.

Lantmästarprogrammet

Med relevant yrkeserfarenhet menas yrkeserfarenhet som är allsidig och täcker flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag du fyller 16 år.

För behörighet till Lantmästare – kandidatprogram krävs relevant yrkeserfarenhet enligt ett av alternativen nedan:

 1. minst 24 månaders relevant yrkeserfarenhet, eller
 2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant yrkeserfarenhet, eller
 3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenheten kan genomföras på deltid dock ska arbetet då ske på minst halvtid. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Kravet på minst halvtid kan uppfyllas genom flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då sammanlagt uppgå till minst halvtid, det vill säga 19 timmar/vecka. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid (t ex 24 månaders heltidsarbete motsvarar 48 månaders halvtidsarbete). Yrkeserfarenhet som inhämtats parallellt med grund- eller gymnasiestudier får endast räknas för arbete under sommarloven från den dag du fyllt 16 år. Yrkeserfarenhet får räknas t o m den 30 juni det år du söker programmet.

Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg. Av intyget ska framgå anställningstidens början och slut, vilka slags arbetsuppgifter du utfört samt om anställningen omfattar hel- eller deltid. Vid deltidstjänstgöring ska sysselsättningsgraden anges.

Kravet på yrkeserfarenhet kan även uppfyllas om du har läst jordbrukskurser (exempelvis Lantbruksdjurs skötsel, Odling på åker, Körning med basmaskin och Småföretagande m.fl.) från gymnasiet eller någon eftergymnasial jordbruksutbildning t ex KY (se alternativ 2 och 3). Kurserna eller utbildningen ska styrkas med utbildningsbevis

Skogsmästarprogrammet

Både skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet krävs för behörighet till skogsmästarprogrammet.

Kravet om skoglig grundutbildning uppfylls genom;

 1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
  Motor och röjmotorsåg 1
  Skogsskötsel 1
  Virkeslära
  Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
  Virkestransporter med skotare

  eller
 2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400 eller 500 gymnasiepoäng:
  Basmaskin service
  Motor- och röjmotorsåg
  Skogsskötsel A
  Virkesbehandling A
  Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

  eller
 3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

  eller
 4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

  eller
 5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

  eller
 6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet

Skoglig yrkeserfarenhet

Kravet på yrkeserfarenhet omfattar 6 månaders skoglig erfarenhet och får tillgodoräknas tidigast från det år som den sökande fyller 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga arbetsområden, t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkeserfarenhet får räknas t o m den 30 juni det år du söker programmet.

Behörighetsgivande utbildningar

SLU ger i samarbete med naturbruksgymnasiet Jällaskolan i Uppsala ett skogligt basår som ger behörighet till skogsmästarprogrammet. Många av landets naturbruksgymnasier med skoglig inriktning ger utbildningar; program och ettåriga kurser som i många fall är behörighetsgivande. I en del av de ettåriga kurserna ingår även behörighetsgivande praktik.

Trädgårdsingenjör - odling

Sökande med relevant yrkeserfarenhet om minst 18 månader ges tilläggspoäng i urvalet till inriktning odling. Den relevanta yrkeserfarenheten ska omfatta minst 18 månader heltid och ha förvärvats inom trädgårdssektorn och vara från något av områdena odling/produktion, handel/distribution, rådgivning/service.

Odlingskunskap kan erhållas på företag som plantskolor, växthus- och frilandsodlingar eller park- och kyrkogårdsförvaltningar med egen produktion av trädgårdsväxter. Arbete i företag som garden centra, grossistföretag samt blomsterbutiker ger erfarenhet inom handel och distribution av trädgårdsprodukter.

Exempel på arbete inom service, rådgivning och utveckling kan vara växtinredning och trädgårdsmästaruppgifter. Arbetet skall omfatta sammanhängande perioder om minst 2 månader minst halvtid vid samma arbetsplats från den dag studenten fyller 16 år. Halv-/deltidsarbete omräknas till heltid, två månaders halvtidsarbete värderas således exempelvis som en månads heltidsarbete.

Yrkeserfarenhet får räknas t o m den 30 juni det år du söker programmet.

 
Sidan uppdaterad: 2015-07-07. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen