Gröna, hälsosamma och vackra städer – om barnen får bestämma

 

Forskare vid SLU har studerat barns och ungas utemiljöer i decennier – skol- och förskolegårdar, lekplatser och andra miljöer för lek och lärande. De senaste åren har allt fler tvärvetenskapliga forskningsprojekt initierats, då man ser synergier mellan exempelvis landskapsarkitektur, biologisk mångfald, barns lekmiljöer, klimatomställning och folkhälsa. Det är när flera områden möts som ljuv akademisk symfoni uppstår.

 

Några barn springer över ett blommande fält. De försvinner in genom en tunnel av pil, dyker upp vid dungen med hassel och fläder och fortsätter ner mot den lilla dammen. Några stannar till, sätter sig på huk och petar med en pinne i vattnet, andra hoppar på stenarna över vattnet, vidare över den hala stocken och in under skuggan av det stora klätterträdet, där några håller på att bygga dagens koja.

Platsen som barnen leker på är ingen “vanlig lekplats”, ingen artificiell yta med gummimatta, gungor och ställningar ur en katalog. Det är en lekotop - där lek och landskap är sammanflätade. Noga studerad av miljöpsykologer, landskapsarkitekter, ekologer och experter inom vegetationsbyggnad.

 

Med begreppet lekotop undersökte forskningsprojektet ’Hållbara lekmiljöer i staden’ hur urbana ekosystemtjänster och platser för lek kan samexistera.
Foto: Mattias Gustafsson

Rikare lekmiljöer på naturens villkor

Att arbeta med lekotoper innebär att man utgår från platsens unika förutsättningar. Naturen bjuder barnen på ett smörgåsbord av sinnesupplevelser och material som går att använda i leken. Denna variation saknas ofta på typiska lekplatser och skolgårdar idag, där de höga säkerhetskraven har skapat mer statiska miljöer.

– Vi ser ett problem med att barn inte får utmanas och lära sig hantera risker. Det kan leda till bristande fysisk aktivitet, bristande mental hälsa och andra problem hos barnen. Vi har blivit så rädda för vårt ansvar kring miljöer där barn leker att vi har börjat applicera den europeiska säkerhetsstandarden i naturmiljöer och klätterträd - miljöer den inte är avsedd för, säger Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU.

Platser med hög biologisk mångfald, i utmanande miljöer, stimulerar till lek samtidigt som de bidrar till starkare, mer kreativa och problemlösande barn.

Lekotoper är ett av många exempel på tvärvetenskapliga samarbeten vid SLU, där forskare från olika discipliner möts och en samverkan mellan akademi, kommun och praktik har skapats. Det är också ett exempel på hur SLU arbetar med hållbar stadsutveckling.

Två bilder, ett porträtt av Märit Jansson och en bild av en fontän på ett torg. Runtom fontänen sitter folk. En glassbar skymtar i bakgrunden.

”Att locka till lek kan vara ett sätt att höja kvaliteten i den bebyggda miljön på fler platser än de traditionella lekplatserna och för både barn och andra.”

Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

Foton: Anders RasmussonBarnens plats i staden krymper

Att världens befolkning koncentreras allt mer till stadsmiljöer är ett välkänt faktum. Denna urbanisering skapar ett tryck på befintliga grönytor, vilka sakta men säkert minskar. Detta märks inte minst på skolgårdarnas storlek - där Sverige förr var “bäst i klassen” och idag har halkat efter.

SLU Tankesmedjan Movium, som har arbetat med stadsutvecklingsfrågor i över 40 år, har följt denna utveckling. Sedan 2006 har de regeringsuppdraget att koordinera och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö.

Två bilder, en av fyra plakat som tillsammans bildar texten "Mer natur i staden", och ett porträtt av Lena Jungmark som står omgiven av gröna grenar.

”Vuxna planerar staden utifrån sig själva, men barn har varken bil eller konsumtionskraft. Inte heller kan de göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Därför krävs det att vuxna har förmågan att anlägga ett barnperspektiv i planeringsprocesserna och att barns egna perspektiv fångas upp.”

Lena Jungmark, nationell koordinator Barns och Ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium

Foto: Lena Jungmark och Anders Rasmusson

 • Bild av ett barn som dykt ner i en lövhög i en park så att bara benen sticker upp. I bakgrunden stor grön gräsmatta.

  52 % av alla grönytor i svenska städer är gräsmattor. Här är den biologiska mångfalden fattig, förvaltningskostnaderna höga, och möjligheterna många.

  Foto: Parvin Mazandarani

 • En höstbild av en park från ovan. Man ser en vindlande gångväg och trädkronor i olika nyanser av grönt, gult och orange.

  Samhället kan tjäna pengar på träd. I Stockholm fångar träden gemensamt upp luftföreningar som kan jämställas med 99 miljoner kronor i samhällsekonomiskt värde, enligt beräkningsmodellen i-Tree Eco. (Se rapport i referenslista)

  Foto: Micke Andersson

 • Bild av en oskarp motionerande person i parkmiljö.

  57% av allt friluftsliv sker i staden och dess angränsande miljö (5% av Sveriges yta) – inte längre än 2000 meter från hemmet. Den tätortsnära naturen är därmed viktig för friluftslivet.

  Foto: Anders Rasmusson

Två bilder, en av Anna Bengtsson som sitter på en solig balkong och tittar in i kameran, och en bild av en grupp förskolebarn på utflykt i en skog.

Det första steget ut behöver vara enkelt. Dels för dem som har svårt att ta sig någonstans på egen hand, då är det som finns precis utanför dörren otroligt viktigt. Men det är också viktigt för dem som har ont om tid. Egentligen omfattar det oss alla: Närhet till natur, stimulans och intryck av natur i vår vardag är viktigt.”

Anna Bengtsson, universitetslektor i miljöpsykologi vid Institutionen för människa och samhälle, SLU

Foto: Anders Rasmusson och Hanna Weiber-Post

Barnvänliga städer är bra för alla

Bristen på grönytor i städer och tätortsnära skogar äventyrar dels invånarnas fysiska och mentala hälsa, men också stadens biologiska mångfald och dess resiliens mot klimatförändringarnas effekter. De som ofta blir mest lidande av exempelvis höga temperaturer är barn, äldre och sjuka. Samtidigt är den stad som planeras för dessa grupper egentligen en stad för alla.

Två bilder, en av stadsodling i en park, och ett porträtt av Marcus Hedblom.

För att skapa förutsättningar för hälsosamma liv i staden, för såväl människor som andra arter, är skapande av multifunktionella grönytor en viktig väg framåt.”

Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur vid Institutionen för stad och land vid SLU

Foto: Anders Rasmusson och Jenny Svennås-Gillner

 

Multifunktionella grönytor – för människor och natur

Exempel på multifuntionella grönytor i stadens landskap är just lekotoper, där biologisk mångfald får utrymme i samklang med barnens lek, och där även ekosystemtjänster, såsom skugga, dagvattenhantering och trädens upptagande av koldioxid, kan integreras.

Hur vi utformar stadens landskap har kopplingar till de flesta av våra globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Här ingår även landskapet mellan stad och landsbygd – stad och skog. För att ta oss an dagens komplexa utmaningar så vet vi att det krävs fler samarbeten över gränser, sektorer och discipliner. Landskapsperspektivet ger en bred och inkluderande blick, där kunskap från natur- och samhällsvetenskap, humaniora, konst och design kan integreras.

Två bilder, en bild av en lekplats med skylten Naturmolnet samt ett porträtt av Nina Fogel.

Vi befinner oss i tider som behöver transformativ kapacitetsutveckling, det vill säga samproducerad kunskap som motiverar kritiskt tänkande. Vi behöver hitta sätt att bättre integrera praktik och forskning, och ta vara på praktikbaserad kunskap.”

Nina Vogel, tf. programchef för framtidsplattformen SLU Urban Futures och forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Foto: Anders Rasmusson och Mårten Svensson


Städer spelar en allt större roll
för den globala hållbara utvecklingen. Att inkludera barnperspektiv i stadsplaneringen, liksom fler discipliner och sektorer, är ett stort steg för att bygga framtidens hållbara, gröna och vackra städer - som gynnar allas liv.

Upptäck fler reportage:

Jordbrukets minsta knegare

Krypen är viktiga för både ekosystem och vår mat. Vi måste ta hand om dom.

Kunskap nyckeln till en hållbar framtid för vilda djur världen över

Sandra Martens har spenderat fem år i fält i nationalparken Liuwa Plain i västra Zambia och gör just nu sitt mastersarbete vid SLU.

Skydda fisken – för havens skull

Finns det hopp om havet? Världens länder har lovat att skydda en tredjedel av jordens havsområden. Nu ska löftena omsättas i praktiken, och för kloka beslut behövs bra underlag.

Lifeplan kartlägger livet på Jorden

På 200 platser runtom på jorden samlar Lifeplan-projektet in information om däggdjur, insekter, fåglar, svampar och mikroorganismer.

Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan.

Världens farligaste djur

Världens farligaste djur för människan är en insekt - myggor är de som orsakar flest dödsfall.

Framtidens gröna protein

Vad vi än äter i framtiden så kommer vi att behöva dem. Proteinerna, byggstenar i allt levande och en nödvändig del i mat och foder.

Gröna städer om barnen får bestämma

Att arbeta med lekotoper innebär att man utgår från platsens unika förutsättningar. Naturen bjuder barnen på ett smörgåsbord av sinnesupplevelser och material som går att använda i leken.

Bild av en flicka som går balansgång på en stock i en park med stockar, små stigar, stenar, planterade ängsblommor och en liten damm.

Att jobba för säkert dricksvatten

Tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten är ett fundamentalt behov där det återstår många intressanta problem att lösa, och där jag tror att goda samarbeten är en nyckel.

Framtiden för skogens träd

Omkring 18 000 granar kommer att karakteriseras på olika platser i Sverige under fem år. Målet är att hitta de träd som bäst klarar av de utmaningar som det förändrade klimatet medför för att påskynda skogens anpassning.

Drylands transform

Utan vatten, inget liv. Runt om i världen finns torrområden där det kommer så lite regn att det inte räcker för att producera några grödor. Det man odlar kan torka ut – men boskap kan vallas till andra områden när torkan slår till.

Bild av ett torrt landskap där kor, getter, får och några människor färdas i en karavan.

 

An Eye for Science. Hur världen ser ut beror på varifrån du tittar. Ibland ser du det stora genom ett mikroskop, ibland framträder mönster tydligare på håll. Det vackra kan möta ögat i botten av en petriskål, under en promenad i skogen eller som dataserier. På SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.