Grazing Living Lab - Nod Syd

Senast ändrad: 08 april 2024
Kvigor med virtuella halsband, ute i en hage med träd i höstfärger i bakgrunden. Foto.

I södra noden vill vi lyfta fram gårdar som på olika sätt fokuserar på betesdrift i södra Sverige. Vi anordnar aktiviteter såsom workshops, seminarier, studiebesök, fältvandringar och examensarbeten som kan knytas till de aktuella gårdarna. Aktiviteterna riktar sig till lantbrukare, rådgivare, myndigheter och andra som är intresserade från branschen.

Gårdar

Läs mer om gårdarna knutna till Nod Syd.

Pågående aktiviteter

Examensarbete om vinterbete till nötkreatur

Under vintern 2023/2024 undersöks hur vinterbete till nötkreatur fungerar. I ett kandidatarbete följs en grupp med tjurkalvar från oktober till april. Där studeras bland annat: Vilken tillväxt har djuren på vinterbetet? Hur ser näringsinnehållet ut i de vanligaste förekommande arterna på betet under en vintersäsong? Hur förändras den botaniska sammansättningen under vintern? Hur mycket betar djuren?

Genomförda aktiviteter

Djurens roll för ett hållbart lantbruk och biologisk mångfald

Seminarium, Alnarp 7 mars klockan 09:30 - 15:00.

Mer information

Studiebesök samt WP- och nodledarmöte hos Nod Syd 24–25 maj 2023

I slutet av maj 2023 anordnades WP- och nodledarmöte i Alnarp i kombination med intressanta studiebesök på olika platser nära Lund. Under den första dagens förmiddag gavs information om SITES Lönnstorp Forskningsstation, resultat från task 2.3 och en guidad tur i Alnarpsparken. På eftermiddagen var det WP- och nodledarmöte i Alnarp, där man även kunde delta digitalt. Efter mötet besöktes Växtproteinfabriken vid SLU Alnarp och dagen därpå gavs deltagarna möjlighet att följa med på gårdsbesök till KC Ranch och familjen Dahlgren, som har 1700 djur i ranchdrift. 

Ett antal personer står i en stor öppen lokal och tittar på olika maskiner.

En grupp människor står på ett stort grönt fält, mängder av kor utspridda i bakgrunden.

Demonstration av virtuell stängselteknik

Kan virtuella stängsel ge en mer flexibel betesdrift? I maj 2023 presenterade forskare Per Peetz Nielsen virtuella stängsel på KC Ranch i Skåne, som en möjlighet att skapa virtuella betesfållor, och därmed möjlighet till effektivare bete.

Tvådelad bild, till vänster ett vituellt stängselhallsband i grönt, till höger närbild på brunvit ko.

Se inslag i SVT med Per Peetz Nielsen

Fältvandring - Bete med fokus på mångfald och resiliens

Den 17 maj 2022 var det fältvandring hos Jens Fjelkner i Rinkaby utanför Kristianstad med syfte att belysa alternativa sätt att bedriva betesbaserad produktion med nötkreatur. Mark- och betesskötsel på Sjövången ryms inom begreppet ”regenerativt jordbruk”.

Vi kan sköta bete på en rad olika sätt. De senaste 10-20 åren har betesskötseln utvecklats till att handla om mer än att djuren skall få i sig foder. Bete innebär ett helt ekosystem där växter interagerar med djuren, där olika växter interagerar med varandra och där skötsel som avbetning och perioder mellan avbetningarna spelar stor roll. Yttre förutsättningar som markens beskaffenhet och jordart, tillgång på vatten och nederbörd samt sol och vind påverkar betets biologiska mångfald, markens vattenhållande förmåga, förmåga att producera biomassa och att lagra in markkol. Med rätt utformad betesdrift kan man på gården, på ett hållbart sätt, ha fler djur och öka produktionen, vilket kan ge bättre ekonomi på gården.

Under fältvandringen spelades det in flera filmer där Jens berättar om gården, hur han arbetar med odling, bete, biodiversitet med mera. Filmer från Sjövången

Kvigor med virtuella halsband, ute i en hage med träd i höstfärger i bakgrunden. Foto.