Djurproduktionens roll i framtida livsmedelssystem i olika regioner i Sverige (WP6)

Senast ändrad: 16 februari 2024
Fodersilos i en lada. Foto.

I WP6 utvärderar och beskriver vi djurproduktionens roll i framtida livsmedelssystem i tre regioner i Sverige (nod Norr, nod Väst och nod Söder). Regionerna används som piloter hela landet och är utvalda för att representera svenska regioner med olika förutsättningar såväl geografiskt som infrastukturmässigt.

Vi samlar och utvecklar befintliga avnämarnätverk och bygger upp en samverkansplattform i varje region som kommer att erbjuda expertis och kontakter relevanta för respektive region. 

Några exempel på aktiviteter:

  • WP6 kommer bidra med regionala frågeställningar, förutsättningar och data i de Living Labs som byggs upp i SustAinimal (t.ex. ett med fokus på bete och ett med fokus på policyfrågor).
  • WP6 kommer bidra med regionala frågeställningar, förutsättningar och data i de doktorand- och postdoc-projekt som inkluderas i SustAinimal.
  • Vi initierar regionalt fokuserade spin off-projekt relaterade till aktiviteter eller teman som inkluderas i SustAinimal (inklusive finansiering).

 

Karta över hela Sverige med tre röda punkter som markerar nod norr, nod väst och nord syd. Bild.

 

Tre regioner

Nod norr

Region Norr utgår från Västerbottens län, men inkluderar även Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionen domineras av skog. Cirka 2% av marken är jordbruksmark. Regionen utgör nästan halva Sveriges yta. Växtsäsongen är kort, men kompenseras delvis av många soltimmar sommartid och att det finns gott om vatten. Det finns mycket goda förutsättningar för odling av gräsvall och cirka 70-80% av jordbruksmarken består av vall jämfört med rikets cirka 40% (källa SJV).

Nod väst

Västra Götalands län gränsar i väst till Nordsjön, i norr till Värmlands och Örebro län, i öst till Östergötlands och Jönköpings län och i söder till Hallands län. Sjutton procent av Sveriges befolkning bor i Västra Götaland som har en landareal på 2,38 miljoner ha varav 458 300 ha är åkermark (19 %). Av åkermarken används 44 % till spannmålsodling, 38 % till vallodling och resterande 18 % till odling av grönfoder, oljeväxter, baljväxter och potatis förutom träda. Utöver åkermarken ingår 65 500 ha betesmark och slåtteräng i länets jordbruksmark. I länet finns 256 600 nötkreatur, vilket motsvarar 18 % av antalet nötkreatur i hela Sverige. Dessutom finns 18 % av landets jordbruksföretag med djur i länet. Det finns flera centrala aktörer för livsmedelsproducerande företag samt forskning och innovation i nära samarbete med branschen.

Nod syd

Skåne är Sveriges sydligaste region och gränsar i norr till Halland och Småland och i nordöst till Blekinge och omges av hav i öst, väst och syd. Skånes yta är 11 303 km². 499 000 ha är jordbruksmark (åkermark och betesmark) vilket motsvarar 45 % av länets totala yta. Detta gör Skåne till det län i Sverige som har störst andel jordbruksmark motsvarande ca 16 % av all jordbruksmark i landet. I länet finns en stor primär produktion, förädlings- och livsmedelsindustri samt högklassig forskning om livsmedel och jordbruk och trädgård. I Skåne finns åkermark som räknas till bland de bördigaste i världen. Bebyggd mark utgörs 2020 av 102 000 Ha (9 %) vilket är betydligt högre än i landet i genomsnitt (3%). 

 

Ungdjur i hage. Foto.

Grazing in the north seminarium - Nod norr, 26 januari 2023

At this seminar we focused on grazing in the north. Agnes van den Pol-van Dasselaar, Professor of Applied Sciences in Grasslands and Grazing Aeres from the University of Applied Sciences in the Netherlands participates as keynote speaker.

Seminar: Grazing in the north

 

 


Kontaktinformation

WP 6 - Produktionssystem i tre regioner

Ledare

Kerstin Sigfridson, Lantmännen, kerstin.sigfridson@lantmannen.com

Anna Wallenbeck, SLU, anna.wallenbeck@slu.se

Nodledare Norr

Mårten Hetta, SLU, marten.hetta@slu.se

Juana Chagas, SLU, juana.chagas@slu.se

Nodledare Syd

Madeleine Magnusson, SLU, madeleine.magnusson@slu.se

Ingela Löfquist, HS, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Christine Haaland, SLU, christine.haaland@slu.se

Nodledare Väst

Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst, agnes.falkenberg@agrovast.se

Frida Dahlström, SLU, frida.dahlstrom@slu.se