Grazing Living Lab - Nod Väst

Senast ändrad: 13 maj 2024
Ljusbrun ko ligger i en beteshage, i bakgrunden står ett träd där fler djur står.

Inom Nod Väst samarbetar vi med gårdar i Västra Götalandsregionen för att utforska olika betesstrategier och tekniska lösningar. Vårt övergripande mål är att skapa uthålliga betessystem genom nya innovationer, dialog och kunskapsutbyte som en del av en hållbar livsmedelsförsörjning i landet.

Nod Väst arbetar främst i Västra Götalandsregionen men vi välkomnar alla intresserade till de aktiviteter vi genomför. Inom regionen återfinns många olika naturtyper med karga öar, djupa barrskogar, bördiga slättmarker och platåbergens unika natur som skapar både möjligheter och utmaningar med betesdrift.

Likt nod Norr och nod Syd strävar vi efter att öka kunskapen om hållbar och konkurrenskraftig betesbaserad djuruppfödning. Våra aktiviteter inkluderar bland annat workshops, seminarier och studiebesök samt fältvandringar med fokus på betesdrift för får och nötkreatur. Vi riktar oss främst till aktiva lantbrukare och rådgivare, men även till den kommande lantbrukargenerationen och i viss mån till allmänheten och beslutsfattare. 

Vita får i en grön naturbeteshage.

Kommande evenemang

22 maj: Digital betesdrift – Optimera betesdriften med moderna lösningar

Välkommen till digitalt webbinarie med fokus på digitala verktyg inom bete. Oleksiy Guzhva, veterinär samt forskare inom SLU och SustAinimal, berättar om aktuella projekt inom temat. Vi går in på de olika verktyg som utvecklas inom området, exempelvis digital parasit- och betesövervakning. Oleksiy tar även upp arbetet med appen PickAMoo där du kan mäta och väga djur via telefonen. Läs mer här: Digital betesdrift – Optimera betesdriften med moderna lösningar

27 maj & 24 juni: Temadagar med fokus på vall och bete till får och nötkreatur

Länsstyrelsen Västra Götaland och SustAinimal i samarrangemang med Agroväst Gröna Möten bjuder in till två temadagar för att öka kunskap och erfarenhetsutbyte kring vall och bete. Evenemangen inriktar sig till dig som har kor eller får. Vi träffas på Läckö Kött 27 maj eller Närsidans Gård 24 juni.

18 juni, Strömma Naturbrukscentrum: Gröna beten, friska lamm

Betesvandring med strategier för optimal får- och lammproduktion. I en produktionsform där du vill bibehålla en hög tillväxt och ha friska lamm är det viktigt att man tänker till även runt betesperioden för att inte tappa fart. På denna träff kommer vi titta mer på hur en optimal betesstrategi ser ut för att passa växande lamm och digivande får. Vi tittar på skillnader mellan åker- och naturbeten, skötsel av desamma samt hur vi hanterar parasitfrågan. Läs mer: Gröna beten, friska lamm

Gårdar

Läs mer om de gårdar som är anslutna till Nod Väst

Infarten till Rådde gård, en grusväg med röda lador runt. På en vit skylt står "Rådde gård Hushållningssällskapets försöks- och demonstrationsgård".

Publikationer

Guzhva Oleksiy, Hessle Anna, Högberg Niclas, Lidfors Lena, Höglund Johan,
Hide ‘n seek: individual behavioural responses of cattle excreting different amounts of nematode eggs—potential threshold for pasture contamination assessment

Digital övervakning av parasiter – hur ska vi tänka i framtiden?

SustAinimals rapport #1: Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt 

Genomförda aktiviteter

Hållbar och lönsam betesdrift - Workshop

Den 6 februari träffades ett 20-tal intresserade mjölk-, lamm- och nötköttsproducenter för att diskutera hållbara och resilienta betessystem i ett förändrat klimat i Västerlanda bygdegård utanför Lilla Edet. Värd för dagen var SustAinimal Nod Väst genom Agroväst Gröna Möten.

Under förmiddagen föreläste tre lantbrukare om hur betesstrategin ser ut på deras respektive gårdar. Vi fick höra mjölkproducent Anna Carlsson berätta om hur de arbetar med att mäta betestillgång, skapa prognoser för betestillväxt och nyttja potentialen i betesväxterna på mest optimala sätt för sin 220 kor stora besättning. Dikalvs- och nötköttsproducent Svante Gustafsson sköter mer än 600 hektar åkermark, naturbetesmark och skogsbeten med hjälp av dikor och ungdjur. Han berättade om hur han grupperar djuren för att effektivisera betesdriften och djurhanteringen, vikten av långsiktiga arrendeavtal och känslan av framtida hållbarhet genom att nyskapa eller restaurera naturbetesmarker. Lammproducent Hanna McKernan berättade om hur hon använder sina 70-talet tackor till att restaurera nya betesmarker, ogräsbekämpa och efterbeta i ekologiska fröodlingar samt under fruktträd. Fåren bidrar därmed med dubbel nytta genom att betet minskar den mekaniska ogräsbekämpningen.

En grupp människor står utanför en ladugård och tittar in. Det är snö på marken och lite halm utstrött.

Efter lunchen delades deltagarna in i mindre grupper efter djurslag; mjölk-, lamm- och nötköttsproducenter. Frågorna som diskuterades var bland annat den framtida betesdriften – vad är bra och vad kan förbättras? Det fördes även diskussion om betet som foder, betesplanering samt vad deltagarna önskade för kommande aktiviteter inom ämnet. Resultatet från eftermiddagens diskussioner kommer att användas i kommande aktiviteter inom SustAinimal Nod Väst. Dagen avslutades med ett studiebesök hos Johan Stegard som föder upp nötkreatur på enbart gräs och grovfoder på Elfhems gård, strax utanför Västerlanda.

Grupper av människor vid runda bord i ett stort rum sitter och diskuterar.

Jakten på det perfekta nötköttet

Den 12 oktober presenterade forskare resultat från ett tvärvetenskapligt projekt som har målet att hitta vägar för att åstadkomma det kött konsumenterna efterfrågar samtidigt som produktionen i primärledet ska vara lönsam, klimateffektiv och i övrigt miljömässigt uthållig. En väg kan vara grovfoderbaserad uppfödning av köttraskorsningskvigor från mjölkproduktionen.

En av föreläsarna var Anna Hessle, som presenterade resultat kring uppfödning av mjölk x köttraskvigor och Mikaela Jardstedt som presenterade forskning på temat ekonomi och klimat, båda är aktiva i SustAinimal.

Kor på bete och en liggande ko i mitten. Foto.

Betesstrategi för tillväxt och Biologisk mångfald - Fältvandring

Söndag 3 september var det fältvandring på Kashults gård, Undenäs i Västergötland, med diskussioner om betesstrategi och biologisk mångfald. Under vandringen genom restaurerade betesmarker berättade forskare Anna Hessle, aktiv i SustAinimal bland annat om vad som krävs för att uppfylla NRL - Nature Restauration Law, och om forskningresultat från ett projekt med köttraskorsningar där man följt tillväxt på bete och skillnader mellan raser. Fältvandringen arrangerades i samarbete mellan LRF, SLU och Svenska vallföreningen.

Brun-vit ko och kalv vid en vattenautomat i en grön beteshage.

Vetegräs i ett förändrat klimat - Fältvandring

Kan vetegräs vara en ny fodergröda i ett förändrat klimat? Nya grödor utvecklas ständigt för att anpassa jordbruket till förändrade förutsättningar som klimatförändringen tvingar fram. Den 21 juni deltog över 30 personer (lantbrukare, rådgivare, lärare, forskare) i en fältvandring vid Mariedals slott för att lära sig mer om det fleråriga vetegräset Kernza, som är en potentiell ny gröda för Sverige. Kernza kan användas till bete och skördas både som grovfoder och till kärnskörd under många år samtidigt som det utvecklar ett djupt rotsystem som bidrar till kolinlagringen i jorden, och till att förhindra erosion. Därför finns det ett stort intresse för denna nya gröda. Fältet på Mariedals Egendom såg mycket bra ut trots torkan. Det blev många intressanta diskussioner som förhoppningsvis kan bidra till att föra utvecklingen kring kernza framåt!

Collage med bilder på personer ute i grödan vid en fältvandring. Foto.