Gårdar Nod Väst

Senast ändrad: 14 maj 2024

Inom Nod Väst samarbetar vi med gårdar i Västra Götalandsregionen för att utforska olika betesstrategier och tekniska lösningar. Här presenterar vi de gårdar som är anslutna till noden.

Rådde gård – Nötköttsproduktion

Infarten till Rådde gård, en grusväg med röda lador runt. På en vit skylt står "Rådde gård Hushållningssällskapets försöks- och demonstrationsgård".

Rådde gård, belägen i Länghem, Västra Götalands län, är en försöks- och demonstrationsgård som ägs och drivs av Hushållningssällskapet Sjuhärad. På Rådde brukas cirka 220 ha jämnt fördelat på åker- och betesmark och gården bedrivs som ekologiskt jordbruk med integrerad köttdjursproduktion. Djurbesättningen består av ca 90 dikor, rekrytering och tjurar för slakt.

År 2018 uppfördes ett nytt dikostall och gården tilldelades utmärkelsen årets nötköttsföretagare i Sjuhärad. Växtodlingen fokuserar främst på vall och foderspannmål, och en betydande del av gården används för omfattande fältförsök, särskilt inom vallodling. En del av åkerarealen arrenderas av Hushållningssällskapet för försöksverksamhet, medan resterande mark är KRAV-ansluten och klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill. Med en skogsmark på 330 ha bedriver Hushållningssällskapet aktivt skogsbruk på Rådde gård. 

Läs mer på gårdens webbplats: Rådde försöks- och demonstrationsgård

Götala nöt- och lammköttsforskning

Gårdsplan med röd lada. På ladan står texten "SLU Götala nöt- och lammköttsforskning"

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, beläget i Skara, Västra Götalands län, är en forskningsanläggning som ägs och drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. På anläggningen bedrivs tillämpade försök med nötkreatur och får för köttproduktion. Försöken kan till exempel jämföra olika uppfödningsmodeller och deras effekt på foderintag och tillväxt men även naturbetesmarkers biologiska mångfald, klimatpåverkan, produktionsekonomi och köttkvalitet studeras. På Götala finns 70 hektar åkermark och 40 hektar naturbetesmark med ett fyrtiotal fornlämningar.

De två stallarna för nötkreatur utgörs båda av oisolerade byggnader med djupströbädd och skrapad gång. I vardera av de två stallarna finns tolv boxar för försök, vilka rymmer 84 småkalvar, 72 slaktnöt eller 36 dikor med kalv plus några extraplatser. I båda stallen registreras foderkonsumtionen automatiskt och på individnivå. I det ena stallet finns möjlighet till separat kraftfoderutfodring medan det i det andra stallet finns automatisk vägning och vattenintagsregistrering av djuren.

I fårhuset finns det plats för 26 individhållna tackor med två lamm vardera eller 50 avvanda lamm. Inredningen är flexibel och kan anpassas efter den åldersgrupp som studeras. Vid behov kan djurantalet dubbleras genom den flexibla användningen av halmlagret i en ombyggd ladugård.

Läs mer på gårdens webbplats: Götala nöt- och lammköttsforskning

Naturbruksskolan Sötåsen

Flygbild över Sötåsens naturbruksgymnasium, olika lantbruksbyggnader utspridda i ett jordbrukslandskap.

Sötåsen är en av Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Skolan ligger utanför Töreboda och här bedrivs ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning och storskaliga ekologiska trädgårdsodlingar och många utbildningar inom djur och natur.

Inom växtodling odlas det på totalt 270 hektar mark, varav cirka 70 hektar är arrende. När det gäller grisar finns det en galt, 40 suggor och en årlig produktion av 800 smågrisar. Mjölkproduktionen omfattar ungefär 70 kor, 80 kvigor och 20 kalvar. Dessutom finns en fårbesättning bestående av 50 tackor och 2 baggar. Hela gården är Krav-certifierad, vilket innebär att den uppfyller strikta krav på ekologisk produktion och djurvälfärd.

Här på Sötåsen växelbetar vi mellan nötkreatur och får. Vartannat år nötkreatur och vartannat år får på betesmarkerna samt de vallar vi betar. En del vallar tar vi först en vallskörd på och sedan betar vi återväxten.

Grisarna betar en tredjeårsvall som sedan plöjs upp på höst eller vår.

Läs mer på gårdens webbplats: https://www.vgregion.se/f/naturbruksskolan-sotasen/

Naturbruksskolan Uddetorp

Flygbild över Uddetorp, byggnader i ett jordbrukslandskap med skogspartier.

I utkanten av Skara ligger Naturbruksskolan Uddetorp. Här bedrivs gymnasie- yrkesvux och yh-utbildning i nära samverkan med forskning och utveckling. Skolan ägs och drivs av Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Här bedrivs ett konventionellt lantbruk som utnyttjar modern maskinteknik och hållbara metoder för växtodling.

Marken omfattar 199 hektar åkermark, 16 hektar naturbete och 63 hektar skog. I mjölkproduktionen finns cirka 65 mjölkkor och lika många ungdjur. Dessutom finns 10 tackor och 1 bagge bland fåren på skolan.

Växtodlingen fokuserar främst på spannmål, raps, åkerböna och vall. Andra grödor odlas i mindre demo- och försöksodlingar och testlagas i skolans måltidsverksamhet. Skolan har sedan 2018 haft stort fokus på biologisk mångfald. Skolan tillhandahåller olika miljöer för forskningsförsök och demonstrationer. 

Läs mer om Uddetorps olika utbildningar här:

Läs mer om utvecklingsprojekt

 


Kontaktinformation