Ekologi och biodiversitet

Senast ändrad: 24 november 2016
MariaK_sampling_foto_Laura_Forsström.jpg

Genom forskningen på sektionen för ekologi och biodiversitet (Biosektionen) försöker vi förstå den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska och terrestra ekosystem, ofta relaterat till miljöförändringar.

Vi är specialiserade på att utveckla biologiska indikatorer för att bedöma ekosystemhälsa, till exempel för att möta kraven i EU:s vattendirektiv. Antropogena miljöförändringar vi fokuserar på inkluderar eutrofiering, försurning, klimatförändring, metallkontamination, pesticider, invasiva arter och kombinerade effekter av dessa.

Personal och ledning

Sektionschef: Stina Drakare
Fakultetsprofessor: Richard Johnson

Klicka här för en lista på all personal på sektionen.

Fakta:

Exempel på forskningsprojekt

  • WATERS - Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet
  • BESAFE – Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our Future Environment
  • EXTREAM - Invasiva arter i svenska vattendrag: utvärdering och analys av deras ekologiska och ekonomiska effekter
  • BABI - Återintroduktionen av bävern - ett bidrag till ökad biodiversitet eller ett miljöhot?
  • R-Syst: Diatom – En databas med DNA-streckkoder för kiselalger för användning i miljöövervakning av sjöar & vattendrag

Miljöövervakning

Vi är ansvariga för att genomföra de nationella miljöövervaknings­programmen för växtplankton, djurplankton, bentiska kiselalger, akvatiska växter och bentiska evertebrater i sjöar och vattendrag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.


Kontaktinformation