Spridningsvägar

Senast ändrad: 04 juni 2020

Att få en bättre förståelse för vilken betydelse olika spridningsvägar av bekämpningsmedel till miljön har är viktig bland annat för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.

Syfte med verksamhetsområdet

Huvudsyftet är att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön. För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. 

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  1. Identifiera kritiska källområden för bekämpningsmedelsläckage
  2. Få bättre förståelse för den rumsliga variationen i nedbrytning av bekämpningsmedel
  3. Stöd till modellutveckling

Genomfört och pågående arbete

Modellvalideringsdata för konsolidering och skorpbildning

När jordbruksmark plöjs och harvas bildas en ny struktur i marken med helt andra hydrauliska egenskaper än jord som inte harvats. Strukturen i marken återgår sedan mot sitt ursprungliga tillstånd (konsolideras) till exempel genom uppblötning/torkning och när vatten flödar genom marken. Markens tillstånd nära ytan är avgörande för hur stor del av nederbörden som kommer att infiltrera respektive rinna av på ytan. Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för hur kornstorleksfördelning och organisk kolhalt påverkar skorpbildning och konsolidering av det harvade skiktet och att utveckla modellansatser för dessa förändringar.

Under 2018-2019 genomfördes en omfattande laboratoriestudie av skorpbildning och konsolidering av det harvade skiktet. Makroporsystemens förändringar studerades med röntgentomografi och markens hydrauliska konduktivitet nära mättnad mättes för olika jordar. Nu pågår analys av data och en vetenskaplig artikel ska publiceras..

Effekter av frysning och upptining på transporten av bekämpningsmedel

Frysning och tining förändrar vattnets flödesbanor genom marken eftersom andelen av porsystemet som blockeras av is förändras. Frysning och tining förväntas därför påverka läckaget av bekämpningsmedel från jordbruksmark. CKB är i samarbete med Norwegian Institute for Bioeconomy Research (NIBIO), involverade i ett doktorandprojekt där dessa effekter studeras.

Under 2018 färdigställdes nya modellansatser för vattenflöden i delvis frusen mark som utvecklats i samarbete med verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg. Modellen har utvärderats och resultaten från modellkörningar visar god överensstämmelse med de begränsade mätdata som finns tillgängliga och med den vetenskapliga förståelsen för vatten och värmeflöden i frusen mark med makroporer. Resultaten från kolonnförsök som utförts inom projektet där transporten av bekämpningsmedel i frusen mark studerades har sammanställts i tre vetenskapliga artiklar samt en kortversion på svenska baserad på dessa. 

Bakgrund

För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i luft, mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. Den här typen av kunskap är viktig bland annat för miljöriskbedömningar vid spridning av bekämpningsmedel inom känsliga områden (t.ex. vattenskyddsområden) och för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel som bedrivs inom verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se