Spridningsvägar

Senast ändrad: 05 maj 2023

För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. Den här typen av kunskap är viktig bland annat för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.

Syfte med verksamhetsområdet

Huvudsyftet med verksamhetsområdet är att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön.

Verksamhetsmål 2023 - 2027

  1. Utvärdera effekterna av olika brukningsmetoder på processer som styr transporten av bekämpningsmedel
  2. Identifiera kritiska källområden för bekämpningsmedelsläckage
  3. Stöd till modellutveckling

Genomfört och pågående arbete

Effekter av frysning och upptining på transporten av bekämpningsmedel

Frysning och tining förändrar vattnets flödesbanor genom marken eftersom andelen av porsystemet som blockeras av is förändras. Frysning och tining förväntas därför påverka läckaget av bekämpningsmedel från jordbruksmark.

Under 2016-2019 utvecklades och utvärderades nya modellansatser för transport av bekämpningsmedel i frusen mark inom verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg. En grundläggande utvärdering av modellen för vattenflöden i makroporer i frusen mark har inte varit möjlig eftersom detaljerade data inte funnits tillgängliga. Under 2019 tog vi intakta cylinderprov från fält vid Krusenberg, utanför Uppsala. Under 2022 fortsatte analyserna av data från försök där vi analyserade uppbyggnaden av is i makroporer under infiltration i frusen mark. Analyserna av vilka porer som är fyllda med is gjordes med röntgentomografi. Isens utbredning i förhållande till markens stora porer kunde visualiseras och kvantifieras med metoden. Resultaten visar att en stor del av vattnet fryser nära markytan där de mindre makroporerna blockeras först av is. Dessa resultat är i linje med de använda modellansatserna och kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel.

Olika brukningsmetoders effekt på transporten av bekämpningsmedel

Markens potential att binda kol har förts fram som en viktig aspekt för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Regenerativt eller bevarande jordbruk (conservation agriculture) kan leda till minskad erosion, ökad kolinlagring och bättre möjligheter till växtodling under extrema väderförhållanden. De tre huvuddelarna inom bevarande jordbruk, minimerad jordbearbetning, varierade växtföljder och täckning av marken året runt (t. ex mellangrödor/fånggrödor, ”mulching”) kan alla påverka nedbrytningen, adsorptionen och läckaget av bekämpningsmedel från jordbruksmark.

Under 2023 och följande år kommer vi att studera hur brukningsmetoder, med fokus på ovanstående tre delar, påverkar dessa processer för några utvalda bekämpningsmedel med kontrasterande egenskaper, för svenska jordar.

Bakgrund

För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. Den här typen av kunskap är viktig bland annat för miljöriskbedömningar vid spridning av bekämpningsmedel inom känsliga områden (t.ex. vattenskyddsområden) och för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel som bedrivs inom verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.