Spridningsvägar

Senast ändrad: 22 mars 2022

Att få en bättre förståelse för vilken betydelse olika spridningsvägar av bekämpningsmedel till miljön har är viktig bland annat för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.

Syfte med verksamhetsområdet

Huvudsyftet är att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön. För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. 

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  1. Identifiera kritiska källområden för bekämpningsmedelsläckage
  2. Få bättre förståelse för den rumsliga variationen i nedbrytning av bekämpningsmedel
  3. Stöd till modellutveckling

Genomfört och pågående arbete

Modellvalideringsdata för konsolidering och skorpbildning

När jordbruksmark plöjs och harvas bildas en ny struktur i marken med helt andra hydrauliska egenskaper än jord som inte harvats. Strukturen i marken återgår sedan mot sitt ursprungliga tillstånd (konsolideras) till exempel genom uppblötning/torkning och när vatten flödar genom marken. Markens tillstånd nära ytan är avgörande för hur stor del av nederbörden som kommer att infiltrera respektive rinna av på ytan. Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för hur kornstorleksfördelning och organisk kolhalt påverkar skorpbildning och konsolidering av det harvade skiktet och att utveckla modellansatser för dessa förändringar.

Resultaten från en experimentell studie om konsolidering och skorpbildning av det harvade skiktet som genomfördes under 2018 och 2019 har publicerats: Parvin N, Sandin M, & Larsbo M. 2021. Seedbed consolidation and surface sealing for soils of different texture and soil organic carbon contents. Soil and Tillage Research 206:104849.

Effekter av frysning och upptining på transporten av bekämpningsmedel

Frysning och tining förändrar vattnets flödesbanor genom marken eftersom andelen av porsystemet som blockeras av is förändras. Frysning och tining förväntas därför påverka läckaget av bekämpningsmedel från jordbruksmark.

Under 2020 genomfördes försök där vi analyserade uppbyggnaden av is i makroporer under infiltration i frusen mark. Analyserna av vilka porer som är fyllda med is kommer att göras med röntgentomografi. Preliminära resultaten visar att en stor del av vattnet fryste på eller nära markytan. Vid högre bevattningsintensitet nådde vattnet längre ner i marken och större porer var aktiva. Dessa resultat är i linje med de använda modellansatserna.

Vidareutveckling och test av en process-baserad indikator för ytvattenkontamineringsrisk

Inom verksamhetsområdena Riskbedömningsverktyg  utvecklas en processbaserad indikator för ytvattenkontamineringsrisk. Indikatorn baseras på antagandet att makroporflöden initieras när nederbördsintensiteten överskrider ett tröskelvärde. Detta tröskelvärde beror på jordmatrisens infiltrationsförmåga och skiljer sig åt mellan olika jordar. För att stödja arbetet med att vidareutveckla och testa indikatorn utförde vi under 2020 infiltrationsmätningar med tensionsinfiltrometer på sex platser i miljöövervakningsområdet E21. Vi tog också matjordsprov från 39 platser inom området. Dessa prov har analyserats för halt organiskt kol. Mätningarna kommer att användas för att bestämma tröskelvärdet för generering av makroporflöden och för att förbättra kartorna över organisk kolhalt inom området. Det senare är avgörande för att uppskatta bekämpningsmedels adsorption i området. Mätningarna kommer också att vara värdefulla för utvärdering av de ansatser som ligger till grund för indikatorn.

Bakgrund

För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i luft, mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. Den här typen av kunskap är viktig bland annat för miljöriskbedömningar vid spridning av bekämpningsmedel inom känsliga områden (t.ex. vattenskyddsområden) och för utveckling och utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel som bedrivs inom verksamhetsområdet Riskbedömningsverktyg. Att veta vilka spridningsvägar som är betydande i olika situationer är också avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder.