Inför fler fiskefria områden för att skydda bestånd och ekosystem

Senast ändrad: 02 maj 2024
Omslag till policy briefen.

Fiskefria områden kan vara ett effektivt verktyg för att skydda både fisk- och kräftdjursbestånd och marina ekosystem. Men det är viktigt att områdena utformas på rätt sätt och är tillräckligt stora. Lektidsfredade områden kan vara enklare att driva igenom, men ger inte lika goda effekter. SLU Future Food har i samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet tagit fram denna policy brief om fiskefria områden.

Våra marina ekosystem påverkas negativt av övergödning, miljögifter, klimatförändringar, fysisk exploatering och invasiva främmande arter – men en av de största påverkansfaktorerna är ett alltför intensivt fiske. Många fisk- och kräftbestånd är kraftigt reducerade och vissa bestånd har kollapsat.

Som en del av EU:s biodiversitetsstrategi för att öka den biologiska mångfalden i Europa har medlemsländerna kommit överens om att 30 procent av Europas havsområden ska skyddas till 2030. Samma mål antogs också globalt 2022 som en del av FN:s Kunming- Montreal Global Biodiversity Framework. Ett centralt mål för det europeiska marina skyddet är att en tredjedel av de skyddade områdena ska vara strikt skyddade, det vill säga att fiske är förbjudet eller kraftigt begränsat i 10 procent av havsområdena.

Globalt är idag cirka 8 procent av världshaven skyddade och knappt 3 procent är strikt skyddade från fiske. De flesta av dessa områden finns i avlägsna områden långt från land med redan lågt fisketryck. I Sverige var 2023 cirka 32 procent av Västerhavet skyddat (8 procent strikt skyddat), cirka 17 procent av Östersjön skyddat (0,8 procent strikt skyddad) och cirka 5 procent av Bottniska viken skyddat (0 procent strikt skyddat). För att skydda och återställa många reducerade fisk- och kräftbestånd och för att nå EU:s och FN:s mål om marint skydd behöver således både arealen och antalet skyddade och fiskefria områden i Sverige och världen öka.

Policy briefen är en samproduktion mellan forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet, via SLU Future Food och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Publ. 2024: Inför fler fiskefria områden för att skydda bestånd och ekosystem.

Baltic Breakfast – Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden

I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur effektiva är dessa områden? Den 22 feb 2024 anordnade Östersjöcentrum ett frukostseminarium där de forskare som skrivit policy briefen om fiskefria områden medverkade.