Gensaxen - ett kraftfullt verktyg för att nå hållbara mål

Senast ändrad: 18 oktober 2022
Omslagsbild policy brief gensaxen

En gensax är ett biologiskt verktyg som forskare använder för att göra precisa förändringar i organismers arvsmassa. Med hjälp av gensaxen kan växtförädlare snabbare få fram grödor med egenskaper som är mer miljövänliga och bättre anpassade till ett förändrat klimat. Verktyget skulle kunna bidra till ett mer hållbart jordbruk, och till att vi når målen inom EU:s gröna giv och Från jord till bord-strategin. Men för att det ska ske behöver EU:s lagstiftning revideras.

För att kunna nå de globala hållbarhetsmålen inom jordbruket och livsmedelsförsörjningen, behöver vi snabba på utvecklingen av nya sorter av grödor. Vi behöver sorter som går att odla i ett förändrat klimat, som ger högre skördar och kan stå emot angrepp av skadegörande organismer utan att behöva
behandlas med stora mängder bekämpningsmedel. Gensaxen öppnar upp för många nya lösningar inom växtförädlingen. Den här policy brifen argumenterar för att Europas politiker bör verka för att gensaxen ska kunna komma till nytta för miljön, konsumenterna och lantbrukarna och bidra till att minska beroendet av importerade livsmedel och djurfoder i vår del av världen.