Analys av EU:s jord till bord-strategi

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Publ. 2021. Del 16 i serien Future Food Reports. På uppdrag av SLU Future Food har tio forskare vid SLU analyserat EU:s Jord till bord-strategi (Farm 2 Fork) utifrån sina respektive expertområden. Analyserna finns nu publicerade som nio olika delrapporter, där forskarna pekar på komplexa samband och målkonflikter.

Analyserna täcker områden som livsmedelssäkerhet, matsvinn, målkonflikten mellan ekologisk produktion och växtbioteknik, konsumentperspektiv, akvakultur, företagande och matkulturella aspekter.

Hösten 2020 utlyste SLU Future Food interna medel till forskare för att skriva analyser av EU:s jord till bord-strategi. Genom analyserna vill SLU Future Food visa att SLU är modigt nog att adressera komplexa samband och svåra målkonflikter i EU:s strategi och att SLU jobbar systemorienterat kring detta och sprider kunskap.

Rapporterna

Jord till bord-strategin – Livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet och matsvinn. SLU Future Food Reports 16:1. Författare: Sofia Boqvist och Ivar Vågsholm 

Jord till bord-strategin – Målkonflikt mellan ekologisk produktion och växtbioteknik. (svenska), Farm to Fork Strategy – Conflicting objectives between organic production and plant biotechnology (engelska), SLU Future Food Reports 16:2. Författare: Dennis Eriksson 

Farm to Fork Strategy – A consumer perspective. SLU Future Food Reports 16:3. Författare: Fredrik Fernqvist 

Jord till bord-strategin – Hur ska företagaren navigera när politik och policy krockar? SLU Future Food Reports 16:4. Författare: Per Hansson.

Jord till bord-strategin – En jämförelse av hanteringen av akvakultur i EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier. SLU Future Food Reports 16:5. Författare: Anders Kiessling 

Farm to Fork Strategy – Implications and possibilities for organic farming in Sweden and at SLU. SLU Future Food Reports 16:6. Författare: Chiara Pia och Elin Röös 

Jord till bord-strategin – Analys av EU:s strategi ur ett matsvinnsperspektiv. SLU Future Food Reports 16:7. Författare: Ingrid Strid 

Jord till bord-strategin – Kulturella aspekter på EU:s CAP- och Jord till bord-strategier samt den svenska livsmedelsstrategin. SLU Future Food Reports 16:8. Författare: Richard Tellström

Jord till bord-strategin – Transport av bladgrönsaker med batteridrivna tunga lastbilar. SLU Future Food Reports 16:9. Författare:
Beatrix W. Alsanius, Andreas Nicolaidis Lindqvist och Ivar Vågsholm.

Om Från jord till bord

Den 20 maj 2020 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för biologisk mångfald och strategin "från jord till bord" för ett rättvist, sunt och miljövänligt livsmedelssystem (the 'Farm to fork strategy' to make food systems more sustainable and the EU Biodiversity Strategy for 2030).

Strategin är en visionär ansats för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel och syftar till att uppnå:  

  • Hållbar livsmedelsproduktion
  • Hållbar konsumtion, hälsosamma kostvanor
  • Tryggad livsmedelsförsörjning
  • Hållbar, rättvis och redlig handel, bearbetning, restaurang etc
  • Minskade förluster av livsmedelsråvaror och minskat matsvinn

Den 19 oktober 2021 röstade EU-parlamentet för att godkänna Från jord till bord-strategin.  Resolutionen antogs med 452 röster för, 170 röster emot och 76 nedlagda röster. Härnäst kommer EU-kommissionen att lägga fram en rad lagstiftningsförslag för att implementera strategin. EU-kommissionen ska också genomföra vetenskapliga konsekvensanalyser av alla lagar inom strategin.

Länkar

Pressmeddelande från EU-parlamentet 20 okt 2021: EU:s nya från jord till bord-strategi ska ge hälsosammare och hållbarare mat

EU-kommissionen om Europeiska gröna given (Green Deal) 

SLU-nyhet juni 2020: Från jord till bord - EU:s nya livsmedelsstrategi