Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris

Senast ändrad: 02 juni 2023
Omslag till SLU Future Food rapport 15

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov, möjliga åtgärder och kunskapsbehov för att produktionen av animaliska livsmedel ska bli mer robust och flexibel än i dag.

Sverige har redan sett flera exempel på hur extremväder och den pågående uppvärmningen drabbar jordbruket, med torka och foderbrist, 
översvämningar som förstör grödor och bete, stora bränder och nya djursjukdomar.

SVA fick år 2020 medel från SMHI:s Myndighetsnätverk för klimatanpassning,
för att driva en arbetsgrupp tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets framtidsplattform SLU Future Food, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om livsmedelsförsörjning och hur produktionen av animaliska livsmedel påverkas under en kris till följd av klimatförändring och extremväder.

Målsättningen med såväl arbetsgruppen som denna rapport har varit att visa på sårbarhet, anpassningsbehov, kunskapsbehov och möjliga åtgärder för att produktionen av animaliska livsmedel ska bli mer robust och flexibel. I stort
sammanfaller det med en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Vi hoppas att rapporten kommer att öka kunskapen om och intresset för området, hos såväl medverkande myndigheter som hos beslutsfattare, branschorganisationer och producenter.

SLU Future Food Report #15, 2021. Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris. Av Ann Albihn, SVA; Dinah Seligsohn, SVA; Lotta Rydhmer, SLU; Stefan Gunnarsson, SLU; Per-Anders Hansson, SLU; Pernilla Johnsson, SLU; och Brian Kuns, SLU. 

Fakta:

SVA fick år 2020 medel från SMHI:s Myndighetsnätverk för klimatanpassning,
för att driva en arbetsgrupp tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets framtidsplattform SLU Future Food, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om livsmedelsförsörjning och hur produktionen av animaliska livsmedel påverkas under en kris till följd av klimatförändring och extremväder. Rapporten är ett resultat av detta samarbete.