Bakgrunden

Senast ändrad: 29 augusti 2022

Sveriges universitet och högskolor har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan. Men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Vid förbundsförsamlingen i mars 2019 presenterades Chalmers och KTH:s gemensamma ramverk kring klimatåtaganden. Syftet med klimatramverket var att mobilisera lärosäten i Sverige att ta sitt ansvar i klimatomställningen. Ramverket var tänkt att fungera som stöd i lärosätenas strategiska klimatarbete.

Många lärosäten kom att ansluta till ramverket. Det ledde till diskussioner om ramverket skulle kunna införlivas i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) arbete med lärosätesrekommendationer. En fördel är att det därmed finns en struktur för beslut och revideringar.

SUHF:s expertgrupp för samverkan gavs i uppdrag att ta fram ett SUHF-anpassat ramverk. Lärosätena gavs, via nätverket för miljöledning vid universitet och högskolor (MLUH),  möjligheten att kommentera dokumenten.

Resultatet blev att klimatramverket antogs i reviderad form av SUHF i oktober 2021, och kallas för SUHF:s Klimatnätverk eller Lärosätenas klimatnätverk.


Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93