Om SLU Skogsskadecentrum

Senast ändrad: 28 april 2023
Illustration över olika slags skogsskador.

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av till exempel stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt. Arbetet görs i nära samarbete med Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador. Dessutom kommer betesskadorna orsakade av klövvilt ligga kvar på alltför höga nivåer. De här skadorna påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

Vi arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. SLU Skogsskadecentrum är virtuellt och samlar SLU:s forskning och miljöanalys kring skogsskador.

Verksamhetsområden

SLU Skogsskadecentrum arbetar med:

 1. Sammanställning av befintlig kunskap och identifiering av kunskapsluckor kring abiotiska och biotiska skogsskador.
 2. Generering av ny kunskap för att förebygga skogsskador.
 3. Kompetensutveckling kopplat till skogsskador och skogsbrukets klimatanpassning, inom akademi, myndigheter och praktiskt skogsbruk. Omfattar grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning (i nära samarbete med Skogsstyrelsen), i nära samverkan med skogsbruket och andra myndigheter.
 4. Kontinuerlig övervakning av skador och populationer av kända skadegörare.
 5. Löpande analyser av risker för skadeutbrott och deras konsekvenser.
 6. Inventeringar och sammanställningar i samband med skadeutbrott i samarbete med Skogsstyrelsen. SLU ansvarar för att förvalta inventeringsmodellen Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS).

SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag. I dagsläget finns ett betydande behov av att öka kompetensen kopplat till skogsskador i samhället i stort och inom samtliga dessa kategorier av organisationer.. Läs mer om SLU Skogskadecentrums forskarskola.

Miljöövervakning

Den löpande insamlingen av data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Data bidrar med viktig information och underlag framför allt till centrumets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning samt annat myndighetsarbete. Läs mer om miljöövervakning.

Analysfunktion

Våra analytiker analysera löpande nationella risker för skadeutbrott baserade på befintliga data, tar fram riskkartor, utarbeta underlag för hur risker kan minskas, gör kunskapssammanställningar och konsekvensanalyser och identifiera kunskapsluckor. Analysfunktionen är också ett kunskapsstöd i samband med skadeutbrott eller andra händelser och bidra till extern och intern kommunikation.  Läs mer om Analysfunktionen.

Referensgrupp

SLU Skogsskadecentrums referensgrupp består av representanter från:

 • Skogsindustrierna; Holmen Skog AB, SCA Skog AB
 • Föreningen Sveriges plantproducenter; Svenska skogsplantor, SCA
 • Skogsägarna; Södra Skogsägarna, LRF Skogsägarna, Norra skog, LRF Skogsägarna
 • Naturvårdsverket
 • Jordbruksverket
 • SMHI
 • MSB
 • Skogsstyrelsen

Ordförande är Skogsskötselchef Gisela Björse från Sveaskog.

Relaterade sidor: