ANLeC (Average Nutrient Leaching Calculator)

Senast ändrad: 18 augusti 2023

Beräkningssystem för identifiering av åtgärdspotential för läckaget av näringsämnen från jordbruksmark i Sverige.

Beräkningssystemet ANLeC (Average Nutrient Leaching Calculator) är utvecklat för att kunna beräkna belastning av kväve och fosfor från jordbruksmark liksom att beräkna effekten av såväl olika odlingsåtgärder som läckagereducerande åtgärder i ett område. Beräkningssystemet ger underlag för att identifiera var olika åtgärder har störst potential. ANLeC är baserad på koefficienter för växtnäringsläckage beräknade med NLeCCS för visst referensår och areal data (grödor, jordarter etc) för delavrinningsområden.

Vid beräkningar till LEVA-projektet, som gjordes på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten under 2020, beräknades potentiella åtgärdseffekter för ett urval delavrinningsområden i LEVA-områden med hjälp av ANLeC (Mårtensson m.fl., 2020). Metoden visade tydligt på variationer i både åtgärdsbehov och potential för olika åtgärder i de olika delavrinningsområdena.

Referenser

Mårtensson m.fl., 2020. Åtgärdsscenarier för minskat näringsläckage från åkermark. Beräkningar för ett urval delavrinningsområden inom LEVA-områden. Ekohydrologi 169. SLU. 99 s. 

Mårtensson, K., Johnsson, H., Kyllmar, K. 2023. Estimated nutrient leakage from arable land in different bioeconomy scenarios for two areas in central Sweden, determined using a leaching coefficient method. CATENA, Volume 226, 2023, 107102, ISSN 0341-8162

Fakta:

ANLeC kallades tidigare Typhaltskalkylatorn.


Kontaktinformation