FyrisQ

Senast ändrad: 17 februari 2023
Två linjediagram. Illustration.

FyrisQ beräknar vattenbalanser och simulerar avrinning.

FyrisQ är baserad på vattenbalansmodellen WASMOD (Xu 2002) och har programmerats på samma plattform (Visual Basic i .Net) som FyrisNP. Med modellen simuleras avrinning med månads-, vecko- eller dygnsupplösning. Modellen kalibreras mot uppmätt vattenföring.

FyrisQ används för att beräkna vattenflöde i IM-områdena (till exempel Löfgren 2021). 

Referenser

C-Y. Xu, 2002. WASMOD – The water and snow balance modeling system. In: V.J. Singh and D.K. Frevert, Editors, Mathematical Models of Small Watershed Hydrology and Applications, Water Resources Publications LLC, Highlands Ranch, CO, US (2002), pp. 555–590 (Chapter 17).

Löfgren, S. (Ed.) 2021. Integrerad övervakning av miljötillståndet I svensk skogsmark – IM. Årsrapport 2020. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2021:16, 28 sidor + appendix.