Näringsreduktion i anlagda våtmarker

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Beräkning av hydraulisk belastning, näringsbelastning och retention i anlagda våtmarker.

Vi har utvecklat en trestegsmodell för att beräkna retention av näringsämnena kväve och fosfor i anlagda våtmarker.

I det första steget beräknas hydraulisk belastning till en verklig eller potentiell våtmark, baserat på tillflödande vattenvolymer och våtmarkens yta. Beräkningen grundas på högupplösta höjddata och uppmätt eller modellerad avrinning. I det andra steget beräknas med hjälp av läckagekoefficienter näringsbelastningen till varje våtmark utifrån tillringsområdets markanvändning och jordartsfördelning. Avslutningsvis beräknas retention av kväve och fosfor baserat på de framräknade belastningarna i steg 2.

Modellresultaten kan användas för att snabbt ta reda på reningseffekterna av en tilltänkt våtmark, samt för att få en uppfattning om våtmarksstorleken som behövs för att möjliggöra optimal retention.

Läs mer