NLeCCS (Nutrient Leaching Coefficient Calculation System)

Senast ändrad: 18 augusti 2023

SOILNDB och ICECREAMDB ingår i systemet NLeCCS som beräknar läckage av näringsämnen från åkermark.

NLeCCS är ett system för att beräkna utlakning av kväve och fosfor från jordbruksmark. Eftersom utlakningen är väderberoende använder NLeCCS "medelväder" för olika regioner baserat på en längre tidsperiod av väderdata. 

Information om vad och hur man odlar (odlingsstatistik huvudsakligen från SCB) och väder (från SMHI) omvandlas i en så kallad växtodlingsgenerator till tids- serier av växtsekvenser. Dessa växtsekvenser tas sen omhand av två olika simuleringsmodeller: SOILNDB (för kväve) och ICECREAMDB (för fosfor). Dessa levererar i sin tur tidsserier som visar normalläckaget av kväve och fosfor för olika marker i 22 svenska regioner. Normalutlakningen räknas därefter om till utlakningskoefficienter för olika grödor, markegenskaper och regioner.

De beräknade läckagekoefficienterna för kväve och fosfor kan laddas ned via våra resultatsidor. 

Läs mer om NLeCCS i rapporten NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark.

Referenser

Johnsson, H., Mårtensson, K., Lindsjö, A., Persson, K. och Blombäck, K.
(2019). NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi,
159).

Mårtensson, K., Johnsson, H., Kyllmar, K. 2023. Estimated nutrient leakage from arable land in different bioeconomy scenarios for two areas in central Sweden, determined using a leaching coefficient method. CATENA, Volume 226, 2023, 107102, ISSN 0341-8162


Kontaktinformation