PERSiST

Senast ändrad: 16 mars 2023
Konceptuell struktur i PERSiST-modellen. Illustration.

PERSiST beräknar avrinning.

PERSiST (Pan-European Runoff Simulator for Solute Transport) är en semidistribuerad modell med en tidsupplösning på ett dygn. Modellen simulerar avrinning i en eller flera punkter i ett avrinningsområde. Indata är områdeskarakteristik och dygnsvisa tidsserier av temperatur och nederbörd. Modellen har ett användarvänligt gränssnitt och har designats för att simulera hydrologiska förhållanden i såväl boreala och tempererade avrinningsområden som avrinningsområden med medelhavsklimat. Beräkningsperioden sträcker sig från ett år till upp till mer än 100 år. PERSiST simulerar processer både i mark och vattendrag och inkluderar snösmältning, evapotranspiration, strandnära infiltration och översvämningsområden . Modellen hanterar också de biogeokemiskt viktiga lågflödena på sommaren. PERSiST kan simulera effekten av olika markanvändningar på avrinningsbildningen. Nederbörden ruttas genom avrinningsområdet på ett mycket generellt sätt. Modellen har moduler för simulera strandzoner, dränering och vattenuttag.

Referenser

Futter, M. N., Erlandsson, M. A., Butterfield, D., Whitehead, P. G., Oni, S. K., and Wade, A. J. 2014. PERSiST: a flexible rainfall-runoff modelling toolkit for use with the INCA family of models, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 855–873.