CV-sida

Åke Nordberg

Åke Nordberg
Universitetslektor i bioenergiteknik. Min forskning och undervisning är huvudsakligen inriktad på biogasprocessens teknik och system.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom civilingenjörsprogrammet i energisystem, som ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet.

Kursansvarig och examinator
Examensarbete i energisystem, 30 hp, EX0724

Bioenergi – Teknik och System, 10 hp, TN0352

Projektarbete i energisystem, 15 hp, TE0012  

Projektarbete i energisystem, 10 hp, TE0013

Föreläsare
Avfallshantering, TE0014, SLU

Småskaliga avloppssystem, TN0320, SLU

Safe Nutrient Recycling, MX0131, SLU

Renewable Fuel Production Processes, KE2130, KTH

Forskning

Min forskning omfattar bl.a. optimerad biogasproduktion från olika råvaror samt systemanalyser av bioenergisystem.

Bakgrund

Universitetslektor i bioenergiteknik, SLU, 2015.

Docent i teknologi, SLU, 2012.

Agronomie doktor i mikrobiologi, SLU, 1996.

Bioteknikagronom, SLU, 1987.

Anställd på institutionen för energi och teknik, SLU, sedan 2009. Har arbetat på RISE – Research Institutes of Sweden (f.d. JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik) sedan 1987.

Handledning

Examinerade doktorer och licentiater
Dr. Elham Ahmadi Moghaddam, ”Life Cycle Assessment of Novel Biomethane Systems – Energy Performance and Climate Impact ”. Institutionen för energi och teknik, SLU, 2019. Huvudhandledare.

Dr. Niclas Ericsson, “Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production”, Institutionen för energi och teknik, SLU, 2015. Biträdande handledare.

Dr. Li Sun, “Biogas Production from Lignocellulosic Materials – Microbial Community Structure”, Institutionen för mikrobiologi, SLU, 2015. Biträdande handledare.

Dr. Marie Kimming, “Decentralised Energy Systems Based on Biomass – a Life Cycle Perspective on Climate Impact and Energy Balance”. Institutionen för energi och teknik, SLU, 2015. Biträdande handledare. (Lic examen 2011)

Dr. Serina Ahlgren, “Crop Production without Fossil Fuel. Production Systems for Tractor Fuel and Mineral Nitrogen Based on Biomass”. Institutionen för mikrobiologi, SLU, 2009. Biträdande handledare.

Doktorander och licentiander

Florian Gabler, “Biological methanation of syngas with trickle bed reactor (TBR)”. Institutionen för energi och teknik, SLU (Start 2020). Huvudhandledare.

Shan Zhang, “Environmental impact of all-organic batteries”. Institutionen för energi och teknik, SLU (Start 2020). Huvudhandledare.

Emma Bromark, “Direct air capturing of greenhouse gases from the agriculture and biogas sectors”. Institutionen för energi och teknik, SLU (Start 2020). Biträdande handledare.

Saurav Kalita, “Optimised utilization of Salix for energy and material – factoring clonal variations with a life cycle perspective”. Institutionen för energi och teknik, SLU (Start 2018). Biträdande handledare.

Publikationer i urval

Publikationslista i Google Scholar

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Bioenergi
Telefon: +4618671882
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala