CV-sida

Amalia Engström

Amalia Engström
Forskare inom landskapsplanering på Institutionen för Stad och Land.

Presentation

Min forskning rör sig i gränslandet mellan kommunal planering, landskap för rekreation, och olika (eller motstridiga) förståelser av landskap. 

Jag är intresserad av hur de verktyg, metoder och system som används för att planera landskap för med sig olika förståelser, eller ontologier, kring vad landskap är. Och hur dessa verktyg och förståelser inverkar på landskapens struktur, materialitet och funktion. Teoretiskt hämtar jag inspiration från socio-materiella ansatser och forskare inom science and technology studies för att försöka förstå samspelet mellan landskapets materialitet, dess historia, lager av meningar och planeringspraktiker, diskurser och verktyg.  

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet för landskapsarkitektur där jag är med i ett flertal olika kurser. Baldn annat Studio Landskapsplanering, Studio Staden, Landskapsarkitektur och text, kandidatkursen. 

Forskning

Under 2024 och 2025 arbetar jag inom forskningsprojektet LandPaths där jag ingår i arbetspaket 5 som kretsar kring multifunktionell förvaltning av den svenska skogen. 

Hösten 2023 lade jag fram min doktorsavhandling Planning for an urban recreational landscape: tracing the geographies of outdoor recreation in the compact city. Avhandlingen sytar till att erbjuda en tolkning, och fördjupa förståelsen, av de interaktioner och spänningar som uppkommer mellan utomhusrekreation, den täta stadens ideal och arvet av en tidigare rekreationsplanering. Genom studier av samtida planering för utomhusrekreation och med ett historiskt perspektiv på 1970-talets rekreationsplanering diskuterar jag hur planeringskontexter påverkar rekreationens geografier. 


Internationella konferenser:

AESOP annual congress, Chalmers Göteborg 2018
Titel: TOD after work: tracing everyday recreational mobilities in planning policies and in the field

Nordic geographies meeting, NTNU Trondheim 2019
Titel: A troubled landscape planning – making space for recreation in the densifying city

Governing Urban Natures: Infrastructure, Citizenship and Municipal Ecologies, Aarhus Universitet 2019
Titel: Urban natures and urban densities: studying tensions in contemporary recreational planning

Övriga engagemang:

Medverkar i Tankesmedjan Moviums och Riksidrottsförbundets skrift Rörelserik Stadsutveckling, och deltog på det tillhörande seminariet under Almedalsveckan 2019.

Samverkan

Driver under 2023 projektet Fritidens Landskap, finanserat av Movium Partnerskap. 

Bakgrund

Min bakgrund finns inom kulturgeografi (vid Lunds och Stockholms universitet) och stadsplanering (vid KTH).

Min masteruppsats Bredäng in Flux: reshaping modernist spaces through contemporary planning, behandlar förtätning i stadsdelen Bredäng i södra Stockholm. 

Handledning

Jag handleder både kandidat och masterstudenter inom landskapsarkitektur. 

Publikationer i urval

Engström, A., & Qviström, M. (2022). Situating the silence of recreation in transit-oriented development. International Planning Studies, 27(4), 411-424.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618673511