CV-sida

Anders Glimskär

Anders Glimskär
Anders Glimskär är forskare med inriktning mot växtekologi. Han är projektledare för ett antal miljöanalysuppdrag som berör jordbrukslandskapets naturtyper och struktur samt effekter av markanvändning. Anders är också biträdande koordinator för miljöanalysprogram Jordbrukslandskap på NJ-fakulteten. Hans forskning berör främst effekter av bete och andra miljöeffekter på växter och naturvärden i gräsmarker, men också indikatorer på miljökvalitet.

Presentation

 Jag arbetar framför allt med miljöanalys, med fokus på variabelinnehåll, stickprovsdesign och landskapsanalyser. Syftet är att beskriva naturtypers tillstånd och förändringar samt effekter av mänsklig påverkan och andra miljöfaktorer på vegetation och naturvärden. Den största delen av verksamheten avser miljöövervakning och metodutveckling för gräsmarker, våtmarker och småbiotoper vid åkermark, som genomförs i samarbete med bland annat länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Svenska kraftnät. 

Närmaste medarbetare: Matthew Hiron (forskare), Giulia Zacchello, Guillermo Aguilera Núñez (miljöanalysspecialister), Merit Kindström, Assar Lundin, Anders Björkén (miljöanalytiker) och Martin Holm (forskningsassistent)

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Urbanekologi och växtkännedom på landskapsingenjörsprogrammet.

Forskning

Mitt forskningsintresse är växter i jordbrukslandskapet, särskilt påverkan av beteshävd och andra miljöfaktorer på växtindivider, på artrikedom och växtarters förekomst i landskapet. Jag är också intresserad av metoder för att mäta effekter av miljötillstånd, landskapets struktur och mänsklig påverkan på naturvärden.

Miljöanalys

Jag är projektledare för ett antal projekt inom verksamhetsområdet miljöanalys, som är uppdrag från andra myndigheter för utveckling, drift och utvärdering av rikstäckande miljöövervakningsprogram. Verksamheten knyter an till SLU:s miljöanalysprogram Jordbrukslandskap på NJ-fakulteten, där jag också är biträdande koordinator. Syftet är bland annat att ta fram underlag för utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen på regional och nationell nivå, men även för uppföljning av EU-direktiv, åtgärder och samhällets styrmedel.

Publikationer i urval

Berg, Å., Cronvall, E., Eriksson, Å., Glimskär, A., Hiron, M., Knape, J., Pärt, T., Wissman, J., Żmihorski, M. & Öckinger, E. 2019. Assessing agri-environmental schemes for semi-natural pastures during a 5-year period: Can we see positive effects for vascular plants and pollinators? Biodiversity and Conservation 28:3989-4005. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01861-1

Glimskär, A., Hultgren, J., Hiron, M. Westin, R., Bokkers, E.A.M. & Keeling, L. 2023. Sustainable grazing by cattle and sheep for semi-natural grasslands in Sweden. Agronomy 13:2469. https://doi.org/10.3390/agronomy13102469 

Glimskär, A. & Skånes, H. 2015. Land type categories as a complement to land use and land cover attributes in landscape mapping and monitoring. In: Ahlqvist, O., Janowicz, K., Varanka, D. & Fritz, S. (eds.) Land use and land cover semantics – principles, best practices and prospects, p. 171-190. CLC Press / Taylor & Francis, Boca Raton. https://doi.org/10.1201/9781351228596

Hultgren, J., Hiron, M., Glimskär, A., Bokkers, E.A.M. & Keeling, L. 2022. Environmental quality and compliance with animal welfare legislation at Swedish cattle and sheep farms. Sustainability 14:1095. https://doi.org/10.3390/su14031095

Josefsson, J., Hiron, M., Arlt, D., Auffret, A.G., Berg, Å., Chevalier, M., Glimskär, A., Hartman, G., Kačergytė, I., Klein, J., Knape, J., Laugen A.T., Low, M., Paquet, M., Pasanen-Mortensen, M., Rosin, Z., Rubene, D., Żmihorski, M., Pärt, T., 2020. Improving scientific rigour in conservation evaluations and a plea deal for transparency on potential biases. Conservation Letters 13(5):e12726. https://doi.org/10.1111/conl.12726

Milberg, P., Bergman, K.-O., Glimskär, A., Nilsson, S. & Tälle, M. 2020. Site factors are more important than management for indicator species in semi-natural grasslands in southern Sweden. Plant Ecology 221:577-594. https://doi.org/10.1007/s11258-020-01035-y

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A., Gudmundsson, G.A. 2012. Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity – Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 13:104-116. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.05.017

Länkar

För en utförlig lista över miljöanalysprojekt där jag är inblandad, se: 

https://www.slu.se/institutioner/ekologi/foma1/jordbruk/

Miljöanalysprogram Jordbrukslandskap vid NJ-fakulteten:

https://www.slu.se/miljoanalys/program/program-jordbrukslandskap/

Information från våra samarbetspartners på länsstyrelserna:

https://www.regionalmiljoovervakning.se/programomraden/jordbruksmark/

https://www.regionalmiljoovervakning.se/programomraden/vatmarker/


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672220, +46768219670
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala

Publikationslista: