CV-sida

Anders Glimskär

Anders Glimskär

Presentation

 Jag arbetar framför allt med miljöanalys, med fokus på variabelinnehåll, stickprovsdesign och landskapsanalyser. Syftet är att beskriva naturtypers tillstånd och förändringar samt effekter av mänsklig påverkan och andra miljöfaktorer på vegetation och naturvärden. Den största delen av verksamheten avser miljöövervakning och metodutveckling för gräsmarker, våtmarker och småbiotoper vid åkermark, som genomförs i samarbete med bland annat länsstyrelser, Jordbruksverket och Svenska kraftnät. Verksamheten är knuten till SLU:s programområde Jordbrukslandskap inom verksamhetsområdet Fortlöpande miljöanalys, som bland annat har som syfte att ta fram underlag för utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen på regional och nationell nivå.

Närmaste medarbetare: Merit Kindström, Assar Lundin, Anders Björkén, Giulia Zacchello, Matthew Hiron

Forskning

Mitt forskningsintresse är växter i jordbrukslandskapet, särskilt påverkan av beteshävd och andra miljöfaktorer på växtindivider, på artrikedom och växtarters förekomst i landskapet. Jag är också intresserad av metoder för att mäta effekter av miljötillstånd, landskapets struktur och mänsklig påverkan på naturvärden.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

Dorazio, R.M., Royle, J.A., Söderström, B. & Glimskär, A. 2006. Estimating species richness and accumulation by modeling species occurrence and detectability. Ecology 87: 842-854.

Gallegos Torell, Å. & Glimskär, A. 2009. Computer-aided calibration for visual estimation of vegetation cover. Journal of Vegetation Science 20:973-983.

Glimskär, A. & Skånes, H. 2015. Land type categories as a complement to land use and land cover attributes in landscape mapping and monitoring. In: Ahlqvist, O., Janowicz, K., Varanka, D. & Fritz, S. (eds.) Land use and land cover semantics – principles, best practices and prospects. CLC Press / Taylor & Francis, Boca Raton.

Grandin, U., Lenoir, L. & Glimskär, A. 2013. Are restricted species checklists or ant communities useful for assessing plant community composition and biodiversity in grazed pastures? Biodiversity and Conservation 22: 1415-1434. doi 10-1007/s10531-013-0482‑8]

Jeglum, J., Sandring, S., Christensen, P., Glimskär, A., Allard, A., Nilsson, L. & Svensson, J. 2011. Main ecosystem characteristics and distribution of wetlands in boreal and alpine landscapes in northern Sweden under climate change. In Grillo, O. & Venora, G. (eds.) Ecosystems Biodiversity, p. 193-218. InTech.

Milberg, P., Bergman, K.-O., Cronvall, E., Eriksson, Å.I., Glimskär, A., Islamovic, A., Jonason, D., Löfqvist, Z. & Westerberg, L. 2016. Flower abundance and vegetation height as predictors for nectar-feeding insect occurrence in Swedish semi-natural grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment doi:10.1016/j.agee.2016.05.029

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A., Gudmundsson, G.A. 2012. Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity – Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 13:104-116.

Ståhl, G., Allard, A., Esseen, P.-A., Glimskär, A., Ringvall, A., Svensson, J., Sundquist, S., Christensen, P., Gallegos Torell, Å., Högström, M., Lagerqvist, K., Marklund, L., Nilsson, B. & Inghe, O. 2011. National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) – Scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental Monitoring and Assessment 173: 579‑595.

Söderström, B., Svensson, B., Vessby, K. & Glimskär, A. 2001. Plants, insects and birds in semi-natural pastures in relation to local habitat and landscape factors. Biodiversity and Conservation 10: 1839-1863.

Vessby, K., Söderström, B., Glimskär, A. & Svensson, B. 2002. Species-richness correlations of six different taxa in Swedish semi-natural grasslands. Conservation Biology 16: 430‑439.

Urval av rapporter:

Eriksson, Å., Berg, Å., Bergman, K.-O., Cronvall, E., Glimskär, A., Hedström Ringvall, A., Milberg, P., Ottvall, R., Sandring, S., Svensson, J., Westerberg, L. & Wissman, J. 2012. Utvärdering av övervaknings- och uppföljningssystem för natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. SLU, Inst. för skoglig resurshushållning. Umeå.

Glimskär, A., Gunnarsson, U., Kindström, M., Rygne, H. 2014. Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning. Länsstyrelsen i Örebro län, Rapport 2014:22. Örebro.

Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. & Jacobson, A. 2015. Metodik för inventering av fukthedar och hällmarkshabitat på biogeografisk nivå. SLU, Inst. för ekologi och Artdatabanken, Uppsala.

Glimskär, A., Kindström, M. & Lundin, A. 2016. Metodtester för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator 2015. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala.

Glimskär, A., Lindblad, A., Pettersson, A. & Kindström, M. 2013. Utveckling av flygbildsmetodik och indikator för åkermarkens arrondering. SLU, inst. för skoglig resurshushållning, Uppsala.

Glimskär, A., Lundin, A. & Kindström, M. 2015. Metodik och design för miljöövervakning av vägkanternas naturvärden. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala.

Glimskär, A., Löfgren, P. & Ringvall, A. 2005. Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS – statistisk utvärdering och förslag till design. SLU, Inst. för skoglig resurshushållning och geomatik. Arbetsrapport 146. Umeå.

Jonsson, M., Friberg, H., Andersson, B., Andersson, L., Viketoft, M., Taylor, A., Bommarco, R. & Glimskär, A. 2014. Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för åkermark. SLU, inst. för ekologi, inst för skoglig mykologi och växtpatologi, inst. för växtproduktionsekologi, Uppsala.

Kindström, M., Glimskär, A. & Rygne, H. 2014. Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar – utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer. Länsstyrelsen i Örebro län, Publ nr. 2014:30. Örebro.

Lundin, A., Kindström, M., Glimskär. A., Gunnarsson, U., Hedenbo, P. & Rygne, H. 2016. Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020. Länsstyrelsen i Örebro län, Publ. nr 2016:21. Örebro.

Lundin, A., Kindström, M., Holm, M. & Glimskär. A, 2016. Metodtester för inventering av hällmarkstorräng, fukthedar och svämängar på biogeografisk nivå. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala.

Pihlgren, A., Berg, Å., Glimskär, A. & Marklund, L. 2010. Kärlväxter och fjärilar i betesmarker och slåtterängar med och utan miljöersättning - utvärdering via NILS. SLU, inst. för skoglig resurshushållning, Arbetsrapport 291. Umeå.

Pluntke, S., Adolfsson, M., Génetay, C., Norman, P., Othzén, Y. & Glimskär, A. 2007. Utveckling av kulturmiljöövervakning via NILS. Slutrapport 2007. Länsstyrelsen i Skåne län. Publ.nr 2008:24. Malmö.

Taylor, A., Glimskär, A., Viketoft, M., Friberg, H., Andersson, B., Jonsson, M., Bommarco, R., Andersson, L. & Hedström Ringvall, A. 2014. Utformning av miljöövervaknings­program för biologisk mångfald och skadegörare i och vid åkermark. SLU, inst. för ekologi, inst för skoglig mykologi och växtpatologi, inst. för växtproduktionsekologi, Uppsala.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672220, +46768219670
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala