CV-sida

Anna Berlin

Anna Berlin
Jag är agronom, docent i växtpatologi och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av växters hälsa i hållbara odlingssystem.

Presentation

Växtsjukdomar orsakar betydande problem i livsmedelsproduktionen. I min forskning studerar jag populationsbiologi hos växtpatogena mikroorganismer för att förstå förekomst, utbredning, hantering och risker av växtsjukdomar. Mitt mål är att studera ”riktiga” problem och samtidigt kunna svara på grundläggande biologiska frågor.

Undervisning

Jag är engagerad i undervisning inom grundutbildningen i kurser om växtskydd, växtpatologi, och molekylär ekologi (föreläsningar, laborationer, examination och handledning av projektarbeten). Jag har även varit som studierektor för kandidat-, master- och agronombildningen vid NJ-fakulteten mellan 2020-2022 (biträdande 2017-2019). För närvarande är jag institutionsstudierektor (bitr. prefekt) för grundutbildningen vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. På doktorandnivå var jag studierektor för forskarskolan Organismbiologi 2023, samt undervisar regelbundet på doktorandkurser. Jag är för närvarande biträdande handledare till en doktorand.

Forskning

Växtsjukdomars epidemiologi
Växtsjukdomsepidemiologi är en underdisciplin inom växtpatologi, där vi utforskar utvecklingen av sjukdomar i växtpopulationer. I min forskning strävar jag efter att förstå sjukdomsepidemier och identifiera metoder för att förhindra eller mildra deras inverkan på skördeavkastningen. Därför är ett av mina huvudsakliga forskningsområden växtpatogeners populationsbiologi.
 
Även om epidemiologi fokuserar på förståelsen av patogenernas populationsbiologi är det också viktigt att förstå växtproduktionssystemet. Hållbar växtproduktion kräver en helhetssyn och omfattar allt från att förstå samspelet mellan växter och patogener och växtpatogenernas biologi till växtskyddsstrategier och hur landskapets sammansättning påverkar spridningen och utvecklingen av sjukdomar. De beslut som en lantbrukare fattar kommer att påverka både det enskilda och landskapet. Att förstå hur olika åtgärder påverkar växtpatogener är avgörande för att kunna utveckla effektiva strategier för växtskydd. Jag är därför intresserad av att förstå vilka av dessa faktorer som påverkar förekomst, utbredning och hantering av växtsjukdomar. För att uppnå detta har vi genomfört studier av svampsamhällen i luften och på växter, och undersökt hur mikrobiella samhällen påverkar växthälsan. Dessutom har jag lett utvecklingen av systematiska kartor för växtsjukdomsskyddsstrategier i grödor som vi odlar på våra åkrar.
 
Rostsjukdomar i stråsäd
Jag har ett särskilt intresse för rostsjukdomarna i stråsäd, en grupp svampar som orsakar några av de mest förödande skadorna i spannmål. Rostsvampar har fascinerande livscykler, ofta med två värdväxter och fem sporstadier. En av dessa sjukdomar är svartrost, orsakad av svampen Puccinia graminis, en svamp som värdväxlar mellan berberis och stråsäd och andra gräs. Jag är speciellt intresserad av att förstå rostsvamparnas biologi när båda av svamparnas värdväxter finns i landskapet. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671569
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala