CV-sida

Anna Hessle

Anna Hessle

Presentation

Jag är husdjursagronom, docent i utfodring inom nötköttsproduktion och anställd vid SLU i Skara sedan 1999.

Vid sidan av forskningen är jag samordningsansvarig för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som är SLU:s forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion. Arbetsuppgiften innebär att jag är kontaktperson när andra forskare vill göra försök på Götala. Tillsammans med driftsansvarig Jonas Dahl koordinerar jag den praktiska logistiken på gården. Jag är också chef för vår avdelning, Avdelningen för produktionssystem, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

På min fritid tillbringar jag tiden med min familj, min vallhund och vår gård.

Forskning

Min forskning handlar om olika aspekter på näringslära och utfodring hos nötkreatur med särskilt fokus på nötköttsproduktion. Jag gillar tvärvetenskaplig forskning där resultaten har en tydlig tillämpning och användbarhet. Under min doktorandtid, och strax därefter, var mitt forskningsfokus på hur man ska föda upp slaktnöt på naturbetesmarker och kombinera en produktion av högkvalitativa slaktkroppar med en betesdrift som gynnar betenas mångfald av växter och djur. Både i avhandlingsarbetet och i ett par studier därefter har mina forskarkollegor och jag studerat betesbeteende och betesmarkens ekologi.

Därefter har jag arbetat i många olika projekt där jag har varit ansvarig för utfodrings- och produktionsaspekterna hos växande ungnöt, inte bara i betesbaserade system utan också på stall. Ibland har djurens utfodring varit i fokus, men ibland andra saker såsom köttkvalitet, ekonomi, djurvälfärd eller betesburna parasiter.

Samarbetsprojekt pågår hela tiden. För närvarande är jag ansvarig för en gemensam satsning på forskning inom nöt- och lammköttsproduktion med Västra Götalandsregionen, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU samt ett innovationsprojekt med industripartners som syftar till att utveckla ett digitalt övervakningssystem för betande nötkreatur och får.

Exempel på forskarnätverk är inom Sverige lärosäten och institut (SLUs fyra fakulteter, Högskolan i Skövde, RISE), med branschen (Agroväst, Rådgivarna Sjuhärad, Växa Sverige, Gård&Djurhälsan, Svenska köttföretagen), myndigheter och andra organisationer (Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Världsnaturfonden) och internationellt varav i Norden t ex med Høgskolen i Innlandet, Norge, och Aarhus universitet, Danmark, och med flera europeiska länder i EU-projekten Pathways och Grazing4AgroEcology.

Min Orcid-adress är https://orcid.org/0000-0002-5195-1186.

Externa medel

Under mina drygt 20 år på SLU har jag medverkat i över 70 beviljade ansökningar om externa medel för sammanlagt över 300 mkr, av vilka jag har varit huvudsökande på ansökningar om 57 mkr. Under de senaste tio åren har jag varit huvudsökande på 18 beviljade ansökningar om externa medel, till det sammanlagda värdet av 51 mkr.

Handledning

Jag är huvudhandledare för Kristina Holmström, som studerar ekonomi i betesbaserad nötköttsproduktion, samt biträdande handledare åt Erik Versluijs, som arbetar med interaktioner mellan rovdjur och betesdjur. Jag har även varit huvudhandledare åt agr. dr. Mikaela Jardstedt, som arbetade med utfodring av dikor, samt biträdande handledare åt VMD Niclas Högberg, som arbetade med tekniker för djurhälsoövervakning hos betesdjur, agr. dr. Morten Tofastrud, som studerade dikalvsproduktion på skogsbete, och åt agr. lic Pernilla Salevid som studerade ekonomi i dikalvsproduktionen. Jag handleder också master- och kandidatarbeten och ger enskilda föreläsningar, mest på SLU och huvudsakligen inom utfodring och bete inom nötköttsproduktion.

Publikationer i urval

 • Högberg, N., Hessle, A., Lidfors, L., Enweji, N., Höglund, J. 2021. Nematode parasitism affects lying time and overall activity patterns in lambs following pasture exposure around weaning. Veterinary Parasitology 296, 109500.
 • Holmström, K., Kumm, K-I, Andersson, H., Nadeau, E., Arvidsson Segerkvist, K., Hessle, A. 2021. Economic incentives for preserving biodiverse semi-natural pastures with calves from dairy cows. Journal for Nature Conservation 62, 126010.
 • Eriksson, S., Ask-Gullstrand, P., Fikse, W. F., Jonsson, E., Eriksson, J-Å., Stålhammar, H., Wallenbeck, A., Hessle, A. 2020. Different beef breed sires used for crossbreeding with Swedish dairy cows – effects on calving performance and carcass traits. Livestock Science 232 doi.org/10.1016/j.livsci.2019.103902, 8 pp.
 • Jardstedt, M., Nadeau, E., Nielsen, M. O., Nørgaard, P., Hessle, A. 2020. The effect of feeding roughages of varying digestibility prepartum on energy status and metabolic profiles in beef cows around parturition. Animals doi: 10.3390/ani10030496.
 • Kumm, K-I., Hessle, A. 2020. Economic comparison between pasture-based beef production and afforestation of abandoned land in Swedish forest districts. Land 9, 42, doi:10.3390/land9020042.
 • Tofastrud, M., Hessle, A., Rekdal, Y., Zimmermann, B. 2020. Weight gain of free-ranging beef cattle grazing in the boreal forest of south-eastern Norway. Livestock Science, in press.
 • Segerkvist, K., Höglund, J., Österlund, H., Wik, C., Högberg, N., Hessle, A. 2020. Automatic weighing as an animal health monitoring tool on pasture. Livestock Science 240, 104157.
 • Hessle, A., Therkildsen, M., Segerkvist, K. 2019. Beef production systems with steers of dairy and dairy x beef breed based on forage and semi-natural pastures. Animals 9, 1064.
 • Hessle, A., Bertilsson, J., Stenberg, B., Kumm, K-I., Sonesson, U. 2017. Combining environmentally and economically sustainable dairy and beef production in Sweden. Agricultural Systems 156, 105-114.
 • Hessle, A., Dahlström, F., Bele, B., Norderhaug, A., Söderström, M. 2015. Effects of breed on foraging sites and diets in dairy cows on mountain pasture. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 10, 334-342.
 • Hessle, A., Dahlström, F., Wallin, K. 2011. Alternative production systems for male Charolais cross-bred cattle using semi-natural grasslands. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section A - Animal Science 61, 21-33.
 • Hessle, A., Kumm, K-I. 2011. Use of beef steers for profitable management of biologically valuable semi-natural pastures in Sweden. Journal for Nature Conservation 19:3, 131-136.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167143
Postadress:
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara