CV-sida

Anna Hessle

Anna Hessle

Presentation

Jag är husdjursagronom, docent i utfodring inom nötköttsproduktion och anställd vid SLU i Skara sedan 1999.

Vid sidan av forskningen är jag samordningsansvarig för SLU Götala nöt- och lammköttscentrum, som är SLU:s forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion. Arbetsuppgiften innebär att jag är kontaktperson när andra forskare vill göra försök på Götala. Tillsammans med driftsansvarig Jonas Dahl koordinerar jag den praktiska logistiken på gården. Jag är också chef för vår avdelning, Avdelningen för produktionssystem, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

På min fritid tillbringar jag tiden med min familj, mina vallhundar och vår gård.

Forskning

Min forskning handlar om olika aspekter på näringslära och utfodring hos nötkreatur med särskilt fokus på nötköttsproduktion. Jag gillar tvärvetenskaplig forskning där resultaten har en tydlig tillämpning och användbarhet. Under min doktorandtid, och strax därefter, var mitt forskningsfokus på hur man ska föda upp slaktnöt på naturbetesmarker och kombinera en produktion av högkvalitativa slaktkroppar med en betesdrift som gynnar betenas mångfald av växter och djur. Både i avhandlingsarbetet och i ett par studier därefter har mina forskarkollegor och jag studerat betesbeteende och betesmarkens ekologi.

Därefter har jag arbetat i många olika projekt där jag har varit ansvarig för utfodrings- och produktionsaspekterna hos växande ungnöt, inte bara i betesbaserade system utan också på stall. Ibland har djurens utfodring varit i fokus, men ibland andra saker såsom köttkvalitet, ekonomi, djurvälfärd eller betesburna parasiter.

Samarbetsprojekt pågår hela tiden. För närvarande är jag ansvarig för en gemensam satsning på forskning inom nöt- och lammköttsproduktion med Västra Götalandsregionen, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU samt ett innovationsprojekt med industripartners som syftar till att utveckla ett digitalt övervakningssystem för betande nötkreatur och får.

Exempel på forskarnätverk är inom Sverige lärosäten och institut (SLUs fyra fakulteter, Högskolan i Skövde, RISE), med branschen (Agroväst, Rådgivarna Sjuhärad, Växa Sverige, Gård&Djurhälsan, Svenska köttföretagen), myndigheter och andra organisationer (Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Världsnaturfonden) och internationellt (Høgskolen i Innlandet, Norsk institutt for bioøkonomi och Norges Miljø og biovitenskapelige universitet, Norge; Aarhus universitet och SEGES, Danmark; Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet LUKE, Finland; Islands universitet och Matis, Island; Royal Agricultural University, Storbritannien; Estonian University of Life Sciences, Estland; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN, Polen; Universitet i Padova, Italien).

Min Orcid-adress är https://orcid.org/0000-0002-5195-1186.

Externa medel

Nedan följer en lista på de externa forskningsmedel som erhållits med mig som huvudsökande de senaste tio åren, totalt 31,4 mkr. Därutöver har jag varit medsökande på ytterligare beviljade ansökningar motsvarande 68,1 mkr.

Beskrivning År Finansiär Belopp, kr
Förstudie Tillväxt Nötkött 2011 Jordbruksverket 350 000
Förstudie kostnader Götala bygge 2012 Skaraborgs Kommunalförbund 100 000

Övernattning av nöt och lamm på slakterier

2012 Stina Werners fond 200 000

Automatiska vägningar och anomaliedetektion

2013 Ekoforsk 

1 667 000

Överenskommelse VGR-SLU 2014-2017 2014

Västra Götalandsregionen

8 850 000
Nötköttsproduktion för biologisk mångfald 2015

Västra Götalandsregionen

1 350 000
Nötköttsproduktion med mjölk x köttraskorsningsdjur 2016 Svenska köttföretagens branschpeng 100 000
Fårutrustning 2017 Bröderna Jonssons forskningsfond 50 000
Överenskommelse VGR-SLU 2018-2020 2017 Västra Götalandsregionen 10 300 000
Mjölk x köttraskorsningstjurar 2018 Nötkreatursstiftelsen Skaraborg 499 000
Mixervagn till Götala 2019 SLU Klimatfond 500 000
Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa 2020 European Innovation Partnership 7 460 000

Handledning

Jag är huvudhandledare för Kristina Holmström, som studerar ekonomi i betesbaserad nötköttsproduktion, samt biträdande handledare åt Niclas Högberg, som arbetar med tekniker för djurhälsoövervakning hos betesdjur. Fram till 2019 var jag huvudhandledare åt agr. dr. Mikaela Jardstedt, som arbetade med utfodring av dikor, och biträdande handledare åt agr. dr. Morten Tofastrud, som studerade dikalvsproduktion på skogsbete. Jag handleder också master- och kandidatarbeten och ger enskilda föreläsningar, mest på SLU och huvudsakligen inom utfodring och bete inom nötköttsproduktion.

Publikationer i urval

 • Eriksson, S., Ask-Gullstrand, P., Fikse, W. F., Jonsson, E., Eriksson, J-Å., Stålhammar, H., Wallenbeck, A., Hessle, A. 2020. Different beef breed sires used for crossbreeding with Swedish dairy cows – effects on calving performance and carcass traits. Livestock Science 232 doi.org/10.1016/j.livsci.2019.103902, 8 pp.
 • Kumm, K-I., Hessle, A. 2020. Economic comparison between pasture-based beef production and afforestation of abandoned land in Swedish forest districts. Land 9, 42, doi:10.3390/land9020042.
 • Tofastrud, M., Hessle, A., Rekdal, Y., Zimmermann, B. 2020. Weight gain of free-ranging beef cattle grazing in the boreal forest of south-eastern Norway. Livestock Science, in press.
 • Hessle, A., Therkildsen, M., Segerkvist, K. 2019. Beef production systems with steers of dairy and dairy x beef breed based on forage and semi-natural pastures. Animals 9, 1064.
 • Högberg, N., Lidfors, L., Hessle, A., Arvidsson Segerkvist, K., Herlin, A., Höglund, J. 2019. Effects of nematode parasitism on activity patterns in first-season grazing cattle. Veterinary Parasitology, doi.org/10.1016/j.vpoa.2019.100011
 • Holmström, K., Hessle, A., Andersson, H., Kumm, K-I. 2018. Merging small scattered pastures into large pasture-forest mosaics can improve profitability in Swedish sucker-based beef production. Land 7, 58.
 • Höglund, J., Hessle, A., Zaralis, K., Arvidsson-Segerkvist, K., Athanasiadou, S. 2018. Weight gain and resestance to gastrointestinal nematode infections in two genetically diverse groups of cattle. Veterinary Parasitology 249, 88-91.
 • Jardstedt, M., Hessle, A., Nørgaard, P., Frendberg, L., Nadeau, E.2018. Intake and feed utilization in two breeds of pregnant beef cows fed forages with high fiber concentrations. Journal of Animal Science 96:8, 3398–3411.
 • Hessle, A., Bertilsson, J., Stenberg, B., Kumm, K-I., Sonesson, U. 2017. Combining environmentally and economically sustainable dairy and beef production in Sweden. Agricultural Systems 156, 105-114.
 • Jardstedt, M., Hessle, A., Nørgaard, P., Richardt, W., Nadeau, E. 2017. Feed intake and urinary excretion of nitrogen and purine derivatives in pregnant suckler cows fed alternative roughage-based diets. Livestock Science 202, 82-88.
 • Patel, M., Sonesson, U., Hessle, A. 2017. Upgrading plant amino acids through cattle to improve the nutritional value for humans – effects of different production systems. Animal 11:3, 519-528.
 • Johansson, B., Hessle, A., Kumm, K-I. 2016. Using clover/grass silage as a protein feed for dairy bull calves. Organic Agriculture 6, 57-63.
 • Hessle, A., Dahlström, F., Bele, B., Norderhaug, A., Söderström, M. 2015. Effects of breed on foraging sites and diets in dairy cows on mountain pasture. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 10, 334-342.
 • Ahnström M. L., Hessle, A., Johansson, L., Hunt, M. C., Lundström, K. 2012. Influence of slaughter age and carcass suspension on meat quality in Angus heifers. Animal 6:9, 1554-1562.
 • Hessle, A., Dahlström, F., Wallin, K. 2011. Alternative production systems for male Charolais cross-bred cattle using semi-natural grasslands. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section A - Animal Science 61, 21-33.
 • Hessle, A., Kumm, K-I. 2011. Use of beef steers for profitable management of biologically valuable semi-natural pastures in Sweden. Journal for Nature Conservation 19:3, 131-136.

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167143
Arbetsbeskrivning: Forskning och viss utbildning kring nötköttsproduktion, främst rörande utfodring och naturbetesmarker
Postadress:
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara