CV-sida

Anna-Karin Dahlberg

Anna-Karin Dahlberg
Min forskning inom området miljökemi fokuserar på att förstå källor, omsättning och spridning av halogenerade organiska miljöföroreningar i främst den marina miljön. Min forskning inkluderar utveckling av analytiska metoder med gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS/MS). Jag arbetar också med att utveckla nya saneringsmetoder för förorenat sediment och förorenad mark.

Forskning

Projekt

FIB-GHG (Pågående projekt)

Projektet syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar bildningen av växthusgaser i fiberbankar och hur gasproduktionen skiljer i olika vattenmiljöer i Sverige.                            (Formas, Projektledare; Anna-Karin Dahlberg, SLU)

Projekt FIB-GHG

Myco-DDT (Pågående projekt)

Syftet med detta 4-åriga forskningsprojekt är att utveckla en ny, resurseffektiv in situ biosaneringsmetod för DDT-förorenade jordar vid skogsplantskolor med hjälp av ligninnedbrytande svampar. (SGU & Sveaskog, projektledare: Anna-Karin Dahlberg/Karin Wiberg, SLU)

Projekt Myco-DDT

RemErgy (Pågående projekt)

Det övergripande målet med detta 4-åriga forskningsprojekt är att minska spridningen av föroreningar och utsläpp av växthusgaser från förorenade fibersediment. I projektet ska vi undersöka möjligheten att kombinera saneringen av fiberbanksedimenten med biogasproduktion. (Formas, Projektledare: Alizée Lehoux, Uppsala universitet)

Co-GAS (Pågående projekt)

Bristen på mätningar av gasmedierad föroreningstransport gör det svårt att bedöma risken för spridning av de föroreningar som förekommer i fiberbankar. Det här projektets syfte är att (i) utveckla en fältutrustning för att kunna mäta gasen som avges från fiberbankar. (ii) kvantifiera emission av semi-volatila ämnen (POPs and Hg) och växthusgaser. (iii) Jämföra resultaten för både obehandlade och sanerade (övertäckta) fiberbankar och (iv) ett förslag till ett riskbedömningsutkast för att inkludera gasmedierad transport av föroreningar från sediment. En övergripande målsättning är att kunna bidra med kunskap om hur olika typer av föroreningar transporteras från fiberbankar och sprids. (Naturvårdsverket, Projektledare: Paul Frogner-Kockum, SGI)

Projekt Co-GAS

GASFIB (Avslutat projekt)

Fiberbankar har identifierats som potentiella källor till spridning av persistenta organiska miljögifter (POPs) i Östersjön. Dessa fiberbankar härrör från pappers- och massaindustrin som förr i tiden släppte ut stora mängder förorenad cellulosa och träfibermaterial till den akvatiska miljön som har ackumulerat på sjöbotten. En kostnadseffektiv behandlingsteknik för att hindra spridning av POPs från förorenade fiberbankar är att täcka över dem med material som fungerar som en spridningsbarriär. Omfattande gasbildning i fiberbankar kan dock förstöra täckningsmaterialets strukturella integritet, vilket kan påverka dess förmåga att hindra miljögifter från att spridas. Syftet med GASFIB är att kvantifiera gastransport av POPs i fiberbankar och att studera barriär-effektiviteten hos olika täckningsmaterial. (Formas, projektledare: Anna-Karin Dahlberg, SLU)

Projekt GASFIB

FIBREM (Avslutat projekt)

Projektet syftar till att utveckla kostnadseffektiva metoder att karaktärisera fiberbankssediment i fält och att utvärdera övertäckning som en behandlingsteknik för fiberbankar. (Vinnova, Projektledare: Ian Snowball, Uppsala universitet)

Projekt FIBREM

TREASURE (Avslutat projekt)

I projektet TREASURE arbetar jag med att analysera klorerade organiska miljögifter i starkt förorenade fibersediment (så kallade fiberbankar) i Sverige. De kemiska analyserna utförs med gaskromatografi kopplad till masspektrometri (GC-MS/MS). Målet med projektet är att kartlägga halterna av miljögifter i fiberbankarna samt bedöma risken för spridning av miljögifter ifrån dessa till den omgivande vattenmiljön. Projektets syftar även till att ta fram rekommendationer om eventuella saneringsåtgärder till berörda myndigheter. (Formas/TUFFO, projektledare: Ian Snowball, Uppsala universitet)

Projekt TREASURE

OXPHOS (Doktorandprojekt)

Som doktorand inom forskningsprojektet OXPHOS arbetade jag med kemisk analys av naturligt bildade bromerade organiska miljögifter i Östersjön, med särskilt fokus på hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEer) med hjälp av GC-MS. Projektets syfte var att undersöka musslors, fisk och änders exponering för naturligt bildade OH-PBDEer samt att undersöka dessa ämnens förmåga att påverka organismens energi (ATP) produktion genom att störa den biokemiska process som kallas oxidativ fosforylering (OXPHOS). (Formas, projektledare: Åke Bergman, Stockholms universitet)

Bakgrund

Utbildning

  • 2015. Filosofie doktorsexamen i miljökemi (Stockholms universitet och Vrije University, Nederländerna)
  • 2010. Magisterexamen i miljökemi (Stockholm universitet)
  • 2008. Kandidatexamen i kemi (Stockholms universitet)

Publikationer i urval

Refereegranskade artiklar (2014 - nu)

Spatial distribution of legacy pesticides in river sediment from the Republic of Moldova. Anastasia Ivanova, Karin Wiberg, Lutz Ahrens, Elena Zubcov, Anna-Karin Dahlberg. Chemosphere 2021 (279) 130923-130931.

Extreme gas production in anthropogenic fibrous sediments: an overlooked biogenic source of greenhouse gas emissions. Alizée P. Lehoux, Anastasija Isidorova, Fredrik Collin, John Koestel, Ian Snowball, Anna-Karin Dahlberg. Science of the Total Environment 2021 (781) 146772-146779.

Dispersal of persistent organic pollutants from fiber-contaminated sediments: biotic and abiotic pathways. Anna-Karin Dahlberg, Anna Apler, Paul Frogner-Kockum, Gunnel Göransson, Ian Snowball, Karin Wiberg, Sarah Josefsson. Journal of Soils and Sediments 2021 (21) 1852-1865.

Persistent organic pollutants in wood fiber-contaminated sediments from the Baltic Sea. Anna-Karin Dahlberg, Anna Apler, Lisa Vogel, Karin Wiberg, Sarah Josefsson. Journal of Soils and Sediments 2020 (20) 2471-2483.

Assessing costs and benefits of improved soil quality management in remediation projects: A study of an urban site contaminated with PAH and metals. Yevheniya Volchko, Dan Berggren Kleja, Pär Erik Back, Charlotta Tiberg, Anja Enell, Maria Larsson, Christopher M. Jones, Astrid Taylor, Maria Viketoft, Annika Åberg, Anna-Karin Dahlberg, Jana Weiss, Karin Wiberg, Lars Rosén. Science of the Total Environment 2020 (707) 135582.

Fluorotelomer alcohols (FTOHs), brominated flame retardants (BFRs), organophosphorus flame retardants (OPFRs) and cyclic volatile methylsiloxanes (cVMSs) in indoor air from occupational and home environments. Bo Sha, Anna-Karin Dahlberg, Karin Wiberg, Lutz Ahrens. Environmental Pollution. 2018 (241) 319-330.

Effects of hydroxylated polybrominated diphenyl ethers in developing zebrafish are indicative of disruption of oxidative phosphorylation. Jessica Legradi, Marinda van Pomeren, Anna-Karin Dahlberg, Juliette Legler. International Journal of Molecular Sciences 2017 (18) 970-983.

Sampling designs for contaminant temporal trend analyses using sedentary species exemplified by the snails Bellamya aeruginosa and Viviparus viviparous. Yin Ge, Sara Danielsson, Anna-Karin Dahlberg, Yihui Zhou, Yanling Qiu, Elisabeth Nyberg, Anders Bignert. Chemosphere 2017 (185), 431-438.

Hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in Long-tailed duck (Clangula hyemalis) and their main food, Baltic blue mussels (Mytilus trossulus x Mytilus edulis). Anna-Karin Dahlberg, Vivian Lindberg Chen, Kjell Larsson, Åke Bergman, Lillemor Asplund. Chemosphere 2016 (144) 1475-1483.

Anthropogenic and naturally produced brominated substances in Baltic herring (Clupea harengus membras) from two sites in the Baltic Sea. Anna-Karin Dahlberg, Anders Bignert, Jessica Legradi, Juliette Legler, Lillemor Asplund. Chemosphere 2016 (144) 2408-2414.

Disruption of oxidative phosphorylation (OXPHOS) by hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (OH-PBDEs) present in the marine environment. Jessica Legradi, Anna-Karin Dahlberg, Peter Cenijn, Lillemor Asplund, Åke Bergman, Juliette Legler. Environmental Science and Technology 2014 (48) 14703-14711.

Recovery discrepancies of OH-PBDEs and polybromophenols in human plasma and cat serum versus herring and long-tailed duck plasma. Anna-Karin Dahlberg, Jessica Norrgran, Lotta Hovander, Åke Bergman, Lillemor Asplund. Chemosphere 2014 (94) 97-103.