CV-sida

Anna-Karin Dahlberg

Anna-Karin Dahlberg
Som miljökemist arbetar jag med kemisk analys av halogenerade organiska miljögifter av antropogent eller naturlig ursprung i olika typer av matriser med hjälp av masspektrometri.

Forskning

Projekt

TREASURE (Pågående projekt)

I projektet TREASURE arbetar jag med att analysera klorerade organiska miljögifter i starkt förorenade fiber sediment (så kallade fiberbankar) längs den norra Östersjökusten. De kemiska analyserna utförs med gaskromatografi kopplad till masspektrometri (GC-MS/MS). Målet med projektet är att kartlägga halterna av miljögifter i fiberbankarna samt bedöma risken för spridning av miljögifter ifrån dessa till den omgivande vattenmiljön. Projektets syftar även till att ta fram rekommendationer om eventuella saneringsåtgärder till berörda myndigheter.

OXPHOS (Doktorandprojekt)

Som doktorand inom forskningsprojektet OXPHOS arbetade jag med kemisk analys av naturligt bildade bromerade organiska miljögifter i Östersjön, med särskilt fokus på hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEer) med hjälp av GC-MS. Projektets syfte var att undersöka musslors, fisk och änders exponering för naturligt bildade OH-PBDEer samt att undersöka dessa ämnens förmåga att påverka organismens energi (ATP) produktion genom att störa den biokemiska process som kallas oxidativ fosforylering (OXPHOS). 

Bakgrund

Utbildning

  • 2015. Filosofie doktorsexamen i miljökemi (Stockholms universitet och Vrije University, Nederländerna)
  • 2010. Magisterexamen i miljökemi (Stockholm universitet)
  • 2008. Kandidatexamen i kemi (Stockholms universitet)

Publikationer i urval

Refereegranskade artiklar (i urval)

Anthropogenic and naturally produced brominated substances in Baltic herring (Clupea harengus) from two sites in the Baltic Sea. Anna-Karin Dahlberg, Anders Bignert, Jessica Legradi, Juliette Legler, Lillemor Asplund. Chemosphere (2016) 144, 2408-2414

Hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in Long-tailed duck (Clangula hyemalis) and their main food, Baltic blue mussels (Mytilus trossulus x Mytilus edulis). Anna-Karin Dahlberg, Vivian Lindberg Chen, Kjell Larsson, Åke Bergman, Lillemor Asplund. Chemosphere (2016) 144, 1475-1483

Disruption of oxidative phosphorylation (OXPHOS) by hydroxylated polybrominated dipheyl ethers (OH-PBDEs) present in the marine environment. Jessica Legradi, Anna-Karin Dahlberg, Peter Cenijn, Lillemor Asplund, Åke Bergman, Juliette Legler. Environmental Science and Technology (2014) 48, 14703-14711

Konferensbidrag (i urval)            

Presence and fate of persistent organic pollutants in fiber bank sediments in a coastal area of the Baltic Sea. Anna-Karin Dahlberg, Lisa Vogel, Karin Wiberg, Anna Apler, Sarah Josefsson. Organohalogen Compounds (2016)

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Telefon: 018-673052, 072-2276442
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala