CV-sida

Anna-Lena Axelsson

Anna-Lena Axelsson
Jag är jägmästare med naturresursinriktning och har disputerat i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshistoria vid SLU.  Jag har tidigare arbetat med biologisk mångfald och naturvårdsfrågor vid Skogsstyrelsen. 

Presentation

Miljöanalys

Jag är koordinator för SLU:s miljöanalys program Skog och samverkar med myndigheter, skogsnäring och ideella organisationer kring behov av nya data och beslutsunderlag. Fokus ligger på att fånga upp behov i samhället och koppla ihop detta med rätt kompetens vid SLU för att utveckla datainsamling, analys och nya sätt att använda befintliga data. 

Samverkan och kommunikation

Jag är samverkanskoordinator vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet med uppdrag att utveckla samverkan mot skogssektorn och de regionala skogsprogrammen. 

Jag är en av initiativtagarna till Nationellt skogsdatalabb som är en labbmiljö och en samverkansplattform med fokus på innovation kopplat till skogliga data.  

Jag är knuten till SLU:s projektkontor inom Digital Impact North.

Följ mig gärna på LinkedIn för mer information. Jag är även aktiv på Twitter 

Forskningsinfrastruktur

Jag utvecklar den forskningsinfrastruktur som är kopplad till de nationella terrestra övervakningsprogrammen vid SLU inom ramen för den nationella forskningsinfrastrukturen SBDI. Fokus ligger på vidareförädling samt utveckling av öppna tjänster för att göra data lättillgängligt för forskare. Förutom detta erbjuder vi stöd till forskare som vill nyttja data från de nationella terrestra övervakningsprogrammen. 

Forskning

Mina forskningsintressen handlar om skogshistoria, biodiversitet och landskapsekologi. Jag deltar i ett projekt kring koppling mellan brunifiering av ytvatten och landskapsförändringar som stöds av Formas och Skogssällskapet och samarbetar med doktorander och seniora forskare inom olika discipliner som vill nyttja data från Riksskogstaxeringen. 

Jag är aktiv i flera nätverk kopplat till harmonisering av data från de nordiska Riksskogstaxeringarna.

Undervisning

Jag föreläser om skogshistoria och skoglig miljöanalys vid SLU och andra universitet.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: +46907868591
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå