CV-sida

Anna-Lena Axelsson

Anna-Lena Axelsson

Presentation

Som koordinator för SLUs miljönalys program Skog samverkar jag med myndigheter, skogsnäring och ideella organisationer kring behov av nya data och beslutsunderlag. Mycket handlar om att fånga upp behov i samhället och koppla ihop detta med rätt kompetens inom SLUs miljöanalys.

Jag är ansvarig för en forskningsinfrastruktur (RINFI) som är nära kopplad till Riksskogstaxeringen. Vi tillgängliggör äldre data och långa tidsserier genom digitalisering och förvaltning av insamlade data. Vi arbetar mycket med att göra mer data tillgängligt och lättåtkomligt via olika portaler, t ex geodata.se och LifeWatch analysportal.

Jag är projektledare för Skogsdatalabbet som är en ny satsning där vi sprider kunskap om möjligheter med ny digital teknik för avbildning, modellering och visualisering av skogsresurser, samt tillgängliggör skogliga data för externa användare.

Min forskning handlar om skogshistoria och landskapsekologi. Jag driver just nu inga egna forskningsprojekt, men ger stöd och råd till forskare som vill nyttja data från Riksskogstaxeringen. Jag är biträdande handledare till en doktorand.

Vid några tillfällen per år undervisar jag under påbyggnadskurserna i skogshistoria och skogsinventering som ingår i Jägmästarprogrammet. 

Undervisning

 

 

Miljöanalys

 

 

Samverkan

 

 


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: 090-7868591
Arbetsbeskrivning: Skoglig inventering och sampling Fortlöpande miljöanalys; koordinator för program skog Forskning inom Skogshistoria och biologisk mångfald Riksskogstaxeringen; metodutveckling, internationellt samarbete och analys
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: