CV-sida

Anna Peterson

Anna Peterson

Presentation

Landskapsarkitekt (1991) och Agr Dr (2006), generalist med fokus på de breda perspektiven såsom hela landskapet - landsbygd och stad - och hela hållbarheten.
Specialintressen, kulturarv och livemedelskedjan.
Specialuppdrag, att ordna event och kalas av olika slag.
Speciellt, mötet med studenter!

 

Undervisning

KURSANSVARIG

Stadens utmaningar
Introduktionskurs masterprogram Hållbar stadsutveckling

Explorations into landscape architecture
Introduktionskursen i programmet Master in Landscape Architecture för studenter som kommer från andra discipliner än landskapsarkitektur att förstå helhetstänkande och samarbeten i samhällsplaneringen.

The Cultural Heritage of Landscape Architecture
Masterkurs för att ge studenter en förståelse för vad kulturarv är, mentalt och fysiskt, och att inspirera dem att använda sig av kulturarvet i planeringen. Kursen har studenter från hela världen vilket ger möjlighet till att skapa medvetenhet och nyfikenhet tillsammans. Varje år genomförs en studieresa i samarbete med besökt plats/organisation t ex Brösarp LEADER, Höganäs AB/Kn, Hörjelgården/SkNF, Sjöbo/Kn.

      *

Examensarbeten SLU
Master och kandidat LARK, LAM, HSU, NHT, Lantmästare, Ling, Tring, Hort

Löpande handledning och examination. Arbeten som tillfaller mig handlar oftast om
landsbygdsutveckling, produktionslandskap, rekreation, turism och kulturarvsfrågor.

Forskning

Hästen som kommunarbetare och inkubator för hållbar stadsutveckling i etttvärvetenskapligt aktionsforskningsprojekt, projektledare
Regions Skånes miljövårdsfond 2013-2014, 250 000 SEK
En pilotstudie att se över möjligheterna till att använda en häst i en stadsdel eller kommun och sköta sophämtning, gräsklippning, bevattning, köra luciakandidater, pensionärer och dagisbarn mm men även ha bonustjänster på flera förvaltningar parallellt. Tanken är att ha en ren energikälla med modern teknik och serva hållbarhetstankens alla 4 ben, det ekonomiska, det ekologiska, det sociala och det kulturella. Hästen skulle bli en identitetsskapare, ett varumärke för kommunen. Projektet är ett samarbete med Skånes Kommunförbund.

Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap, projektledare
Interreg IV A 2010-2013, 1 200 000 €
Syftet med projektet är att öka den lokala gränsöverskridande turismen och bygga vidare på det intresse som redan finns på Själland och i Skåne för natur, kultur och rekreation på landsbygden.
Partners: Region Själland, Region Skåne, Högskolan i Kristianstad, Köpenhamns universitet, Östra Göinge kn, Sjöbo kn, Malmö stad, Stevns kommune.

Multifunctional greenways as tools for strategic landscape planning – proposals for design & implementation in peri-urban landscapes
FORMAS 2007-2012, 2 500 000 SEK
Ett tvärvetenskapligt projekt kring planering, utveckling och gestaltning av linjära grönstråk i fullåkersbygd. Vi arbetade med att ta fram lösningar att integrera produktion, rekreation/folkhälsa, biologisk mångfald och kulturarv.
Övriga forskare: Mats Gyllin (projektledare), Christina Haaland, Anders Larsson

Ridvägar, en del av multifuktionella grönstråk, projektledare
SLF Svensk lantbruksforskning 2007-2012, 400 000 SEK
Ett forskningsprojekt kring möjlighet till fler ridmöjligheter i fullåkersbygd och samordning med andra rekreatörer.

Utredning kring nya bevarandebegreppet Kulturreservat, projektledare
Uppdrag från Länsantikvarien, Länsstyrelsen Skåne län, till Regionmuseet Kristianstad, Malmö kulturmiljö och SLU-Alnarp att på olika vis förbereda införande av det nya bevarandeverktyget Kulturreservat 2001. Min insats var kring samordning av seminarier och skrivande utifrån Tänk om-perspektivet.

Farms from the Past to the Future, doktorsavhandling
1997-2006
http://pub.epsilon.slu.se/1041/

Samverkan

KSS Klimatsamverkan Skåne - Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet. 2014-
http://www.klimatsamverkanskane.se/

Programnämnden LTV-fakulteten SLU, suppleant 2016-

MATOLOGI Malmö 2016
Innehåll, genomförande och budgetansvar.
http://matologi.nu/

LAND(SKAPA) 2013
Ansvarig för alla event i samband med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltnings utställning på FORM/DESIGNcenter i Malmö.

Europa Nostra Sverige Styrelseledamot 2011-2015
Denna ideella organisation verkar för bevarandet av Europas gemensamma kulturarv
och den svenska delen med fokus på Sverige. Huvudsakliga uppgifter är att påverka,
medvetandegöra och nätverka, t.ex. genom att nominera goda exempel på insatser
för kulturarv eller att bedriva kampanjer när något hotas.

Vice ordförande Programutskott Landskap SLU Alnarp 2008-2014
Utskottet arbetar strategiskt med Landskapsarkitektprogrammets utveckling.

Grundutbildningsansvarig
SLU Landskapsarkitektur 2007-2010
Ansvarig för institutionens utbildning gällande personal och kursbudgetar. Vem ska
ha vilken kurs? Utdelning och uppföljning av kursbudget. Ca 30 lärare, ca 10 000 000 SEK/år.

Team leader (Biträdande prefekt)
SLU Landskapsarkitektur 2008-2009
En av tre. Ansvar för utvecklingssamtal och löpande kontakt, ej lönesamtal.
15 medarbetare 

 

Bakgrund

Region Skåne, Regional utveckling Miljöstrateg 2014-2016
Den regionala livsmedelsstrategin. 100%
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/livsmedel-och-jordbruk/skansk-livsmedelsstrategi/

Riksantikvarieämbetet Kommunikation, 2011, 2012.
Programredaktör Riksantikvarieämbetets höstmöte, anställning 25%
2011 TEMA Landsbygden
2012 TEMA Kulturarvet och det civila samhället
Uppgiften att sätta samman programmet för myndighetens årliga konferens för
branschen. Ansvar för planering, ekonomi, genomförande och uppföljning. I
uppdraget låg att samordna representanter från de olika avdelningarna inom RAÄ
och deras synpunkter, även en extern referensgrupp fanns.

Länsstyrelsen Kristianstads län 1993-94
Sammanställande och skrivande av länets bevarandeprogram gällande natur- och
kulturmiljövård samt omhändertagande av remissvar.

Länsstyrelsen Malmöhus län 1992
Framtagande av turistbroschyr kring kulturhistoriskt intressanta trädgårdar öppna för
allmänheten.

Sydvästra Skånes kommunförbund SSK 1990-1992
Kommunövergripande analyser främst kring naturvårds- och infrastrukturfrågor.

Souschef Kabarén Lundakarnevalen 1990
I samarbete med Kabaréchefen ansvarig för ekonomi, planering och program.
40 personer.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415454
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp