CV-sida

Anna Schnürer

Anna Schnürer
Jag är professor i mikrobiell bioteknik på institutionen för molekylära vetenskaper. Min forskning är riktad mot att öka den grundvetenskapliga förståelsen av anaeroba mikrobiella processer och att nyttja denna kunskap för olika bioteknologiska tillämpningar. Ett stark fokusområde är biogasprocessen.

Presentation

Jag drivs av ett starkt intresse att bidra till utvecklingen av ett mer miljövänligt samhälle och en nyfikenhet kopplat till mikroorganismer och deras metabola potential. Min akademiska karriär startade med studier i kemi vid Linköpings universitet följt av en master i bioteknologi vid Uppsala universitet.

Min forskningsbana började med en avhandling (1996) på SLU inom området biogas. Här fick jag insyn i biogasprocessen och alla dess nyttor och fick också kunskap om den svåra konsten att odla strikta anaeroba organismer. Möjligheten att kombinera tillämpad och grundläggande forskning lockade mig sedan till en forskarkarriär. Under perioden 2011-2o20 var jag befordrad professor och lektor med samverkansuppdrag i bioenergi på SLU. Dessa uppdrag gav mig en möjlighet att både bygga upp ett stort nätverk för samverkan men också att utvidga och fördjupa min kompetens inom anaerob mikrobiologi.

Jag är idag professor i mikrobiell bioteknik och gruppledare för en forskargrupp på ca 10 personer och samverkar både med forskare i Sverige och internationellt såväl som med olika aktörer utanför universitetet, som kommuner, branschorganisationer och lantbrukare.

Anna Schnürers CV, fullständig version.

Undervisning

Jag föreläser på olika kurser om anaerob mikrobiologi/bioteknik och om biogasprocessen och handleder också kandidat och mastersarbeten inom samma ämnen.

Jag är för tillfället föreläsare/lärare på följande kurser:
• Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv, SLU
• Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder, SLU
• Avfallshantering, SLU
• Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling, SLU
• Biogas i det hållbara samhället, SLU
• Biogasprocessen, Linköping Universitet
• Environmental Bioprocess Technology, KTH

Jag undervisar också kontinuerligt på olika fortbildningskurser inom området biogas, för kommun, bransch och lantbrukare.

 

Forskning

Mitt övergripande forskningsintresse är miljöbioteknik och möjligheten att använda anaeroba mikrobiella processer för omvandla organiska restströmmar till värdefulla produkter, som energibärare, kemikalier eller foder. För att nå detta mål drivs i mitt laboratorium olika typer av anaeroba bioprocesser, dels med mixade organismskonsortier och dels med rena kulturer av organismer. Isolering och karakterisering av nya organismer, både bakterier och arkeér, är också i fokus. Många studier syftar mot att generera grundläggande kunskap för att förstå kopplingar mellan mikrobiell ekologi och processfunktion, men en del av forskningen har också en mer tillämpad karaktär och sker ofta i samverkan med industri.

Ett starkt forskningsområde är biogasproduktion från olika typer av material. Forskningen här syftar mot att hitta lösningar för optimerad gasproduktion med högre utbyte och förbättrad processstabilitet. Ett annat intresseområde är rötresten och olika frågor som kopplar till användningen av denna som gödningsmedel. Möjligheten att länka biogassystem till andra energisystem (vätgas, etanol etc) eller för produktion av andra värdefulla produkter, som organiska syror eller foder är också ett område i fokus. Huvuddelen av min forskning inom dessa områden sker på SLU men till del också på Linköpings Universitet, där jag var gästprofesssor (2015-2020), och sedan 2019, genom kompetenscenter för biogas (BRC)

De mikrobiella processer som nyttjas för produktion av olika produkter i konstruerade bioreaktorer finns också i olika naturliga miljöer. Min kunskap inom området anaerob mikrobiologi har därför under senare år lett till samarbeten kring forskning som handlar t ex om metanemissioner från kor och risfält, koppling mellan hälsa och tarmflora hos människor och metanbildning i djupbiosfären.

En mer detaljerad beskrivning av min forskning och forskargrupp ” Anaerob mikrobiell bioteknik (AMB)" finns här. Information om mig och gruppen finns också via Twitter @AMB_SLU och @annaschnurer och via biogasbloggen.

Samverkan

Jag har ett brett nätverk inom biogasområdet både inom och utanför Sverige och samverkar både med olika universitet, forksningsinstitut, industrier och branschorganisationer.

Jag är också aktiv föredragshållare på olika kurser och seminarier och agerar som rådgivare i olika frågor som rör biogasproduktion.

Publikationer i urval

1. Nordell E, Moestedt J, Österman J, Shakeri Yekta S, Björn A, Sun L, Schnürer A (2020). Post treatment of dewatered digested sewage sludge by termophilic high-solid digestion for efficient sanitization with positive energy output. Waste Management 119: 11-21. doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.028
2. Ohlsson J, Rönnberg-Wästljung AC, Nordh NE, Schnürer A (2020). Co-Digestion of Salix and Manure for Biogas: Importance of Clone Choice, Coppicing Frequency and Reactor Setup. 13(5):3804. doi: 10.3390/en13153804
3. Sun H, Bjerkertorp J, Levenfors JJ, Schnürer A (2020). Isolation of Antibiotic-resistant Bacteria in Biogas Digestate and their Susceptibility to Antibiotics. Journal of Environmental Pollution: 266, 115265. doi:10.1016/j.envpol.2020.115265
4. Moestedt J, Müller B, Nagavara Najaraj Y and Schnürer A (2020). Acetate and Lactate Production During Two-Stage Anaerobic Digestion of Food Waste Driven by Lactobacillus and Aeriscardovia. Front. Energy Res. doi.org/10.3389/fenrg.2020.00105
5. Westerholm M, Liu T and Schnürer A (2020). Comparative study of industrial-scale high-solid biogas production from food waste: Process operation and microbiology. BITE. doi.org/10.1016/j.biortech.2020.122981
6. Moestedt J, Westerholm M, Isaksson S, Schnürer A (2020). Inoculum source determines acetate and lactate production during anaerobic digestion of sewage sludge and food waste. MDPI Bioengineering 7: 3-19. doi:10.3390/bioengineering7010003
7. Singh A, Müller B, Füxelius, H-H. Schnürer A. (2019). AcetoBase: A functional gene repository and database for formyltetrahydrofolate synthetase (FTHFS) sequences. Database. 1-14. doi:10.1093/database/baz142.
8. Shakeri Yekta S, Liu T, Axelsson M, Safaric L, Karlsson A, Björn A, Schnürer A. (2019). Sulfide levels in municipal sludge digesters affects microbial community response to long-chain fatty acid loads. Biotechnology for Biofuels. 12: 259. doi.org/10.1186/s13068-019-1598-1
9. Westerholm M, Castillo M.d.P., Chan Andersson A, Nilsen P Jahre, Schnürer A (2019) Effects of thermal hydrolytic pre-treatment on biogas process efficiency and microbial community structure in industrial- and laboratory-scale digesters. Waste management 95:150-160. doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.004.
10. Westerholm M, Dolfing J, Schnürer A (2019). Growth Characteristics and Thermodynamics of Syntrophic Acetate Oxidizers. Environmental Sciences and Technology. 53(9). 5512-5520. doi: 10.1021/acs.est.9b00288.

En fullständig publikationslista kan hittas här.

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Telefon: +4618673288
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala