CV-sida

Anna Schnürer

Anna Schnürer
Min forskning är riktad mot förståelse och användning av anaeroba mikrobiella processer, med fokus på metanogena miljöer. Jag är också en extern samverkansspecialist inom biogas.

Presentation

Jag drivs av ett starkt intresse att bidra till utvecklingen av ett mer miljövänligt samhälle och en allmän nyfikenhet. Min akademiska karriär startade med studier i kemi vid Linköpings universitet följt av en master i bioteknologi vid Uppsala universitet.

Min forskningsbana började med en avhandling (1996) på SLU inom området biogas med fokus på en unik grupp av organismer, de så kallade syntrofa acetatoxiderarna. Här fick jag insyn i biogasprocessen och alla dess nyttor och fick också kunskap om den svåra konsten att odla strikta anaeroba organsimer. Möjligheten att kombinera tillämpad och grundläggande forskning lockade mig sedan till en forskarkarriär och sedan 2012 är jag professor och samverkanslektor i bioenergi.

Jag leder idag en forskargrupp på ca 10 personer och samverkar både med forskare i Sverige och internationellt såväl som med olika aktörer utanför universitetet, som kommuner, branschorganisationer och lantbrukare.

En mer fullständig CV finns att tillgå här.

Forskning

Mitt övergripade forskningintresse är miljöbioteknik och möjligheten att använda anaeroba mikrobiella processer för omvandla organiska restströmmar till värderfulla produkter, som energibärare, kemikalier eller foder. För att nå detta mål drivs i mitt laboratorium olika typer av anaeroba bioprocesser, dels med mixade organismskonsortier och dels med rena kulturer av organsimer. Isolering och karakterisering av nya organismer, både bakterier och arkeer, är också i fokus. Många studier syftar mot att generera grundläggande kunskap för att att förstå kopplingar mellan mikrobiell ekologi och processfunktion, men en del av forskningen har också en mer tilllämpad karakär och sker ofta i samverkan med industri.

Ett starkt forskningsområde är biogasproduktion från olika typer av substrat. Forskningen här syftar mot att hitta lösningar för optimerad gasproduktion med högre utbyte och förbättrad processstabilitet. Ett annat intresseområde är rötresten och olika frågor som kopplar till användningen av denna som gödningsmedel. Möjligheten att länka biogassystem till andra energisystem (vätgas, etanol etc) eller för produktion av andra värdefulla produkter, som organiska syror eller foder är också ett område i fokus. Huvuddelen av min forskning inom dessa områden sker på SLU men till del också på Linköpings Universitet där jag är gästprofessor på deltid.

De mikrobiella processer som nyttjas för produktion av olika produkter i konstruerade bioreaktorer finns också i olika naturliga miljöer. Min kunskap inom området anaerob mikrobiologi har därför under senare år lett till samarbeten inom forskning som handlar t ex om metanemissioner från kor och risfält, koppling mellan hälsa och tarmflora hos människor, metanbildning i djupbiosfären och fiberomsättning i dyngbaggar.

En mer detaljerad beskrivning av min forskning och forskargrupp ” Anaerob mikrobiologi” finns här.

Undervisning

Jag är för tillfället aktiv föreläsare på olika grundkurser:

Jag undervisar också på olika fortbildningskurser inom området biogas, för kommun, bransch och lantbrukare.

Samverkan

Jag har ett brett nätverk inom biogasområdet både inom och utanför Sverige och samverkar både med olika universitet, industrier och branschorganisationer. 

Jag är också aktiv föredragshållare på olika kurser och seminarier och agerar som rådgivare i olika frågor som rör biogasproduktion.

Publikationer i urval

  1. Liu T, Sun L, Nordberg Å, Schnürer A (2018). Substrate-induced response in biogas process performance and microbial community structure related back to inoculum source. MDPI Microorganisms. 6:80. DOI:10.33907microorganisms6030080.
  2. Westerholm M, Isaksson. S, Karlsson-Lindsjö O, Schnürer A (2018). Microbial community adaptability to altered temperature conditions determines the potential for  process optimisation in biogas processes. Applied Energy 226: 838-848 Doi.org/10.1016/j.apenergy.2018-06-045.
  3. Manzoor S, Schnürer A, Bongcam-Rudloff E, Müller B. (2018). Genome-Guided Analysis of Clostridium ultunense and Comparative Genomics Reveal Different Strategies for Acetate Oxidation and Energy Conservation in Syntrophic Acetate-Oxidising Bacteria. Genes. 9:4 DOI:10.3390/genes9040225.
  4. Solli L, Schnürer A, Horn SJ (2018). Process performance and population dynamics of ammonium tolerant microorganisms during co-digestion of fish waste and manure. Renewable Energy 125:529-536. doi.org/10.1016/j.renene.2018.02.123.
  5. Pawar M-A, Schnürer, A, Mellerowicz EJ, Rönnberg-Wästljung A. (2018) QTL mapping of wood FT-IR chemotypes shows promise for improving biofuel potential in short rotation coppice willow (Salix spp). BioEnergy Research. pp 1-13. doi.org/10.1007/s12155-018-9901-8.
  6. Alhlberg-Eliasson K, Liu T., Nadeau E, Schnürer A (2018). Forage types and origin of manure in co-digestion affect methane yield and microbial community structure. Grass and Forage Science. 1-18.  doi.org/10.1111/gfs.12358.
  7. Schnürer A, Müller B, Westerholm M (2018). Genus Syntrophaceticus. Bergey´s Manual. DOI: 10.1002/9781118960608.gbm01452.
  8. Westerholm M. Müller B, Singh A, Karlsson-Lindsjö O, Schnürer A (2017). Detection of novel syntrophic acetate-oxidizing bacteria from biogas processes by continuous acetate enrichment approaches. Microbial Biotechnology. doi: 10.1111/1751-7915.13035.
  9. Soroush S-A, Singh A, Hermansson M, Persson F, Schnürer A, Wilén B-M, Modin, O (2017). Effect of start-up strategies and electrode materials on carbon dioxide reduction on bio-cathodes. Applied Environmental Microbiology. Doi:10.1128/AEM.02242-17.
  10. Liu T, Sun L, Müller B, Schnürer A (2017). Importance of inoculum source and initial community structure for biogas production from agricultural substrates. Bioresource and Technology. 245:768-777. doi.org/10.1016/j.biortech.2017.08.213.

En fullständig publikationslista kan hittas här.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Bioenergi
Telefon: +4618673288
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala