CV-sida

Anna Sunding

Anna Sunding
Doktorand inom ämnet Governance och Förvaltning med projektet “ Governance Systems for Smart Greenspace” som finansieras av Nordforsk.

Presentation

Mitt PhD-projekt är del av ’NordGREEN – Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities’, där mitt fokus ligger på governance aspekter – hur kommuner arbetar med styrdokument och interna och externa aktörer för att integrera frågor om hälsa och välmående i grön planering och förvaltning.

Jag har erfarenhet som landskapsarkitekt på teknisk avdelning på kommun, då med ett brett ansvar från plansamverkan till beställare inom investerings- och exploateringsprojekt  med grön byggledning. Jag har tidigare arbetat som både forskningsassistent och kursassistent i ett antal olika projekt och kurser på SLU Alnarp.

Mitt stora intresse ligger i arbetet med att skapa en hållbar förvaltning av publika gröna ytor genom att integrera det operativa perspektivet som en avgörande faktor för utveckling i planering, gestaltning och förvaltning av nya och existerande grönytor.

Publikationer i urval

Randrup, T. B., Sunding, A., et al (2020) Monitoring urban green spaces in Sweden. LTV Reportseries 2020:5

Persson B., Lindholst A.C., Sunding, A., et al (2017) Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning–en jämförelse mellan offentliga och privata förvaltare i Sverige och Danmark. LTV Reportseries 2017:2

Sunding, A., Fors, H.,  Randrup, T.B. (2016) Samsyn behövs på grönytors design och förvaltning, Tidskriften Landskap No. 4 2016

Ekelund et al (2012) Branschbeskrivning Trädgård, SLU, LTV

Länkar


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp