CV-sida

Annette Löf

Forskare i miljökommunikation

Presentation

Min forskning fokuserar kring olika dimensioner av miljö, styrning och hållbar utveckling, framförallt i en nordlig kontext. Jag intresserar mig för hur miljöfrågor och samhällsproblem formuleras, hanteras och förhandlas på olika styrningsnivåver, i samverkan eller dialog mellan olika samhällsgrupper och aktörer. Vem kommer till tals, vilken problemförståelse dominerar, och hur kan vi förstå olika konsekvenser därav? 

Jag har tidigare varit verksam i flera olika forsknings- och undervisningsmiljöer (Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre, Umeå universitet, Södertörns högskola) alla med mer eller mindre tvärvetenskapliga inslag. Såväl min forsknings- som undervisningsprofil inriktar sig mot naturresursförvaltning, hållbar utveckling och samspelet mellan förvaltning och de som berörs av olika förvaltningsåtgärder. Deltagandeforskning och samverkan av olika slag utgör en viktig utgångspunkt i mitt arbete. 

Undervisning

Delaktig i att ta fram, utveckla och undervisa på SLUs nystartade programmet Pol.Kand med inriktning mot hållbar utveckling  https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/politices-kandidat/

Handledare och examinator på uppsatskursen i masterprogrammet i miljökommunikation. 

Forskning

Flera av mina pågående och tidigare projekt fokuserar på Sápmi och renskötsel. Med utgångspunkt i urfolksrätten, miljörättvisa och olika styrningsteorier undersöker jag exempelvis hur förutsättningarna för renskötsel och samebyarnas handlingsutrymme att navigera i en föränderlig kontext begränsas och möjliggörs av institutionella ramar och regelverk, bland annat i fråga om klimatanpassning, skogsbränder, konkurrerande markanvändning och andra utmaningar. Min avhandling  vid Umeå universitet undersökte hur rennäringen (som ett konstruerat politikområde) styrs och vilka konsekvenser styrningen får för renskötseln i praktiken.

Mina pågående forskningsprojekt inkluderar: 

ReiGN - Reindeer husbandry in a globalising North, finansierat av Nordforsk (Nordic Centre of Excellence) där jag leder ett WP som undersöker styrningen av rennäring i de nordiska länderna ur ett jämförande perspektiv. 

Read-Fire - ett Formasfinansierat projekt som jag leder i samverkan med SSR där vi undersöker storskaliga skogsbränder påverkan ur olika samiska landskapsperspektiv. 

Making sense of adaptation - ett Formasfinansierat projekt där vi genom följeforskning och samarbete med centrala aktörer i inom svensk klimatanpassning undersöker hur mening skapas kring klimatanpassning och hur klimatanpassning görs i praktiken. 

Svalur - inom Svalur, ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Belmont forum, undersöker vi upplevelser av miljöförändring på Svalbard genom narrativa metoder där syftet är att kompletterar och koppla dessa berättelser till miljöövervakning för att få en bredare förståelse för hur miljön på Svalbard förändras och vad det betyder för olika grupper boende, verksamma och med koppling till platsen. 

Mistra EC - WP1 fokuserar på statligt initierade dialoger i naturresursförvaltning. Tillsammans med Kaisa Raitio forskar jag på en fallstudie i Sápmi där vi intresserar oss för relationen och dialoger mellan skogsbruk och renskötsel, med särskilt fokus på konflikt och makt. En presentation över vår forskningsansats finns på denna länk

Tidigare projekt vid SLU: 

Mitt postdoc-projekt undersökte samverkan som idé, styrningsinstrument och praktik inom svenskt jordbruk. Projektet finansierades av Vinnova under titeln "Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn" (Collaboration between research and advisory services for more efficient knowledge development in the green sector). Vi undersökte bland annat glapp mellan kunskapsproduktion, kommunikation och behov mellan forskare, rådgivare och praktiker för att bidra till en bättre samverkan. Projektet genomfördes i samarbete med RådNu, nationellt kompetenscentrum och samverkansplattform.

Samverkan

Samverkan är en stor del i min forskning framförallt genom de metoder jag använder men jag har även forskat kring samverkan som fenomen. 

Inom ramen för Mistra EC samverkar vi aktivt med bland annat Sámiid Rikkasearvi (SSR) samt skogsstyrelsen. Jag har även deltagit i flera olika utredningar vid sidan av forskningen. I egenskap av mina erfarenheter inom kollaborativ forskning, samverkan och etik sitter jag även som ledamot i Expert Advisory Board för EU Horizon2020 projektet Charter

Sedan juni 2021 är jag även medlem och SLUs representant i expertgruppen för den parlamentariska utredningen som har som uppdrag att se över och ge förslag på en ny renskötsellagstiftning. 

Publikationer i urval

Sarkki, S., Heikkinen, H. & A. Löf (2021). Reindeer Herders as Stakeholders or Rights-Holders? Introducing a Social Equity-Based Conceptualization Relevant for Indigenous and Local Communities. Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action. D. C. Nord. Cham, Springer International Publishing: 271-292.

Holand, Ø., [...] Löf, A. et al. (2021). Project ReiGN: Reindeer Husbandry in a Globalizing North–Resilience, Adaptations and Pathways for Actions. Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action. D. C. Nord. Cham, Springer International Publishing: 227-248

Joosse, S., Powell, S. [...], Löf, A. et al. (2020). "Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think With." Environmental Communication 14(6): 758-771.

Grönvall, A. and A. Löf (2020). Den gränslösa renen, det gränsdragna Sápmi : Om gränsöverskridande renskötsel, statliga regleringar och konsekvenser för Sárevuopmi. Skrifter från Várdduo, Centrum för samisk forskning, nr 26. Umeå, Umeå universitet. 26: 44.

Raitio, K. and Löf, A. (2020). Statens roll och ansvar efter Girjasmålet. Dagens Arena, 1 mars 2020. https://www.dagensarena.se/essa/statens-roll-efter-girjasdomen/

Horstkotte, T., [...] Löf, A. et al. (2020). SUPPLEMENTARY FEEDING IN REINDEER HUSBANDRY Results from a workshop with reindeer herders and researchers from Norway, Sweden and Finland.

Bergeå, H., Kågström, M. Löf, A, Westin, M. (2018). Kännedom om dilemman kan leda till bättre samverkan. Debatt: Samverkan. Universitetsläraren. , Universitetsläraren 2018:11: Universitetsläraren https://universitetslararen.se/2018/11/19/kannedom-om-dilemman-kan-leda-till-battre-samverkan/

Tennberg, M., [...] Löf, A. et al. (2017). Local and regional perspectives on adaptation. Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the Barents Area, Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP): 47-58.

Löf, A. and M. Stinnerbom. 2016. “Making collaboration work: Reflections from both sides.” in Ethics in Indigenous Research, Past Experiences Future Challenges. Ed. A.-L. Drugge. Vaartoe-CeSam, Centre for Sami Research: Umeå, 137-156 Fulltext tillgänglig här

Löf, A, 2016. Locking In and Locking Out: A Critical Analysis of the Governance of Reindeer Husbandry in Sweden. Critical Policy Analysis. 10(4): 426-447

Duit, A. and A. Löf. 2015. “Dealing with a wicked problem? A dark tale of carnivore management in Sweden 2007 – 2011”. Administration & Society. Published online before print.

Löf, A. 2014. Challenging adaptability. Analysing the governance of reindeer husbandry in Sweden. Doctoral thesis. Department of Political Science, Research report 2014:1. Umeå University 

Löf, A. 2013. "Examining limits and barriers to climate change adaptation in an Indigenous reindeer herding community." Climate and Development 5(4). 328-339.

Löf, A., P. Sandström, K. Baer, M. Stinnerbom and C. Sandström 2012. Renskötsel och klimatförändring: Risker, sårbarhet och anpassningsmöjligheter i Vilhelmina norra sameby [Reindeer herding and climate change: Risks, vulnerability and adaptation options in Vilhelmina North RHC]. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie. Umeå, Umeå University, Political Science Dept. Research Report 2012. 4: 46pp.

Löf, A. and A. Duit 2012. Acceptans genom medbestämmande? En analys av regional rovdjursförvaltning 2007-2011 [Acceptance through co-determination? An analysis of regional large carnivore management 2007-2011]. Appendix to the Committee final report SOU 2012:22

Löf, A. and N. Carriere 2011. Learning from our Elders: Aboriginal perspectives on climate change and reindeer/caribou habitat in the circumboreal forest. Umeå: 66.

Löf, A. 2010. "Exploring adaptability through learning layers and learning loops." Environmental Education Research 16(5). 281-295. 

Duit, A., V. Galaz and A. Löf 2009. Fragmenterad förvirring eller kreativ arena? Från hierarkisk till förhandlad styrning i svensk naturvårdspolitik [Fragmented confusion of creative arena? From hierarhic to negotiated governing in Swedish environmental politics]. Samhällsstyrning i förändring. Eds. J. Pierre and G. Sundström. Liber: Malmö. 

 


Kontaktinformation