CV-sida

Annie Drottberger

Annie Drottberger
Annie Drottberger är doktorand i trädgårdsvetenskap vid SLU, med inriktning på hur företagare inom trädgårdsbranschen tar till sig tekniska innovationer och ny kunskap. Hennes forskning fokuserar på hur olika företagares strategier kan påverka utvecklingen i företaget och vilka val man gör för att utveckla sin verksamhet samt investera i nya tekniska lösningar.

Presentation

Annie Drottberger utexaminerades med magisterexamen inom hortonomprogrammet och kandidatexamen i företagsekonomi år 2006. Masteruppsatsen berörde relationen mellan odlare av frilandsgrönsaker och dagligvaruhandeln och var en jämförande studie mellan situationen i sydöstra Skottland och Skåne. Delar av utbildningen gjordes vid Scottish Agricultural College i Edinburgh samt vid Royal Veterinary and Agricultural University i Köpenhamn.

Annie har en bakgrund från näringslivet med erfarenhet från bland annat länsstyrelsen och LRF där hon arbetat med företagsutveckling i de gröna näringarna under de senaste 12 åren. Hon har även varit drivit strategiskt arbete kopplat till landsbygdsprogrammet, Leader, Livsmedelsstrategin och bioekonomi.

År 2018 påbörjade Annie sina doktorandstudier vid gruppen för hortikulturell ekonomi med fokus på hur företagare tar till sig ny teknik och innovationer inom trädgårdsnäringen främst inom produktion av grönsaker i växthus och PFAL (Plant Factories with Artificial Lighting).

Undervisning

Annie är delaktig i undervisningen för kurser inom trädgårdsingenjörsutbildningen, MSc in Horticultural science, Project managment for innovation in sustainable food system samt Scientific Methods, Tools and Thesis Writing.

 

Samverkan

Annie är delaktig i projektet "Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild" som finansieras med stöd av landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och pågår under perioden mars 2019-mars 2021. Projektägare är Enheten för samverkan och utveckling vid SLU i Alnarp. Läs mer på www.slu.se/produktutveckling.

Annie är även delaktig i det regionala SLF-projektet "Mer vall på slätten" i samverkan med Partnerskap Alnarp. Här undersöks bland annat möjligheter och hinder för utökad produktion av vall bland skånska lantbrukare både ut företagarpespektiv och i relation till övriga intressenter.

 

Publikationer i urval

Drottberger, Annie, 2005. The relationship between vegetable growers and the supermarkets : a study of South Eastern Scotland in comparison to the situation in Skåne, Sweden. SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp. Alnarp: SLU, Inst. för växtvetenskap


Publikationslista: