CV-sida

Annika Nordin

Annika Nordin
Jag leder forskning som vidareutvecklar hållbart skogsbruk. Det behövs forskning inom många olika discipliner för att säkerställa en vetenskapsbaserad samhällsutveckling för skogen och skogsbruket. Jag leder två stora forskningssatsningar vid fakulteten för skogsvetenskap som med tvärvetenskapliga ansatser utvecklar ny kunskap om hållbart och produktivt skogsbruk.

Presentation

Jag är programchef för Future Forests och biträdande programchef Trees and Crops for the Future (TC4F). Future Forests är en av SLU:s framtidsplattformar som förenar discipliner inom natur-, samhälls- och humanvetenskap för att forska tvärvetenskapligt om hållbart skogsbruk. TC4F kopplar ihop grund- och tillämpad forskning inom växtvetenskap för att möjliggöra ökad skogstillväxt.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur skogsskötsel kan utformas för att realisera skogens potentiella nyttor. Samhället ställer allt högre förväntningar på skogen att leverera en rad olika ekosystemtjänster. Samtidigt utgör skogen habitat för många hotade arter. Ett viktigt mål med min egen forskning inom ramarna för de forskningsprogram jag leder är att utveckla vetenskapsbaserad skogsskötsel skräddarsydd för mål som förenar skogens produktions- och miljövärden.

Samverkan

I både Future Forests och TC4F ingår forskningskommunikation och samverkan med samhällets aktörer. Den pågående kampanjen #vimåsteprataomskogen kommunicerar forskningsresultat via sociala media och film.

Bakgrund

Jag har en grundutbildning som jägmästare och disputerade 1998 i skoglig växtfysiologi. Efter en tvåårig post-doc vistelse vid the Ecosystems Center i Woods Hole Massachusetts etablerade jag mig vid SLU. Min tidiga forskning handlade om hur kvävetillgången styr ekofysiologiska processer med betydelse för trofiska interaktioner kopplade till skogens fältskikstvegetation. Med utgångspunkt i ekofysiologi har jag idag landat i forskningsfrågor som handlar om olika aspekter av skogsskötsel.

Handledning

Jag handleder både inom grund- och forskarutbildning. Just nu letar jag en doktorand i skogshushållning med inrikning mot föryngring.


Publikationslista: