CV-sida

Antoienette Wärnbäck

Antoienette Wärnbäck

Presentation

Jag arbetar som forskare och lärare med fokus på miljöbedömningar för planer och projekt. Jag är kursansvarig för en kurs i miljökonsekvensbeskrivning på avancerad nivå, handleder studenter, samt forskar.

Intresseområden
- Miljökonsekvensbeskrivning/Miljöbedömning MKB
- Socialt lärande
- Planeringspraktik
- Ekosystemtjänster

Undervisning

Kursansvarig för kursen Miljökonsekvensbeskrivning 5 hp (MX 0112) som ges under andra delen av höstterminen på delfart. Merparten av studenterna kommer från Uppsala Universitet eftersom kursen är ett samarbete mellan UU och SLU. Under både höst- och vårtermin underisar jag även enstaka föreläsningar på landskapsarkitektprogrammet

Forskning

SPEAK Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge, finansieras av naturvårdsverket. Projektledare är Prof. Berit Balfors, KTH och inkluderar forskare från KTH, SLU, ENVECO, Ecoloop och VTI. 

SPEAK – Planering för hållbar utveckling och kunskap för miljöbedömning

SPEAK – övergripande syfte

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är
att bidra med kunskap om samhällsplanering för hållbar utveckling för att uppnå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Generera förslag som kan användas för att utveckla planeringssystemet och dess tillämpning vid miljöbedömningar av planer och program samt vid miljökonsekvensbeskrivningar av projekt.
Miljöbedömning – igår, idag och i framtiden?

Hur fungerar planeringen i praktiken i förhållande
till lagstiftningen?
Varför finns det avvikelser mellan praktik och lagstiftning?
Vad kan göras åt sådana avvikelser?
Vad finns att lära från andra länders planeringssystem?

Bakgrund

Fil.dr Landskapsplanering, fil.lic Landskapsplanering, MsC biologi

Handledning

Handleder på kandidat- master- licentiat och doktorandnivå. Ämnena varierar mellan landskapsplanering, biologi, miljövetenskap och landskapsarkitektur.

Publikationer i urval

Wärnbäck, A., L. Soneryd and T. Hidling-Rydevik ( 2013). "Shared practice and converging views in nuclear waste management: long-term relations between implementer and regulator in Sweden." Environment and Planning A 45: 2212 - 2226

Beaktande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Bilaga 5 i: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Wärnbäck, A. SOU 2013:68. 2013.

Wärnbäck, Antoienette. (2012). Doctoral thesis. EIA Practice - Examples of Cumulative Effects and Final Disposal of Spent Nuclear Fuel. Dept. of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences. ISSN 1652-6880, ISBN 978 -91-576-7674-0.

Wärnbäck, A., Hilding-Rydevik, T. (2009). Cumulative effects in Swedish EIA practice — difficulties and obstacles. Environmental Impact Assessment Review, Volume 29, Issue 2, February 2009, Pages 107-115

Wärnbäck, Antoienette.( 2007). Licentiatavhandling. Cumulative effects in Swedish impact assessment practice, Rapporter (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land), 3/2007, Dept. of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences, ISBN 9789185735020

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering