CV-sida

Birgitta Åhman

Birgitta Åhman

Presentation

Forskningsområdet omfattar produktion i renskötseln samt renens näringsförsörjning, hälsa och välfärd relaterat till skötsel, betesförvaltning, rovdjur och övriga omgivningsfaktorer. Förutom det ingår forskning och rådgivning gällande radioaktiva föroreningar i renen samt kompetensutveckling rörande renens hälsa och sjukdomar.

Forskningskompetens:

Jag har en grundexamen i biologi från Uppsala universitet, disputerade vid SLU 1994, blev docent i husdjursvetenskap 2002 och är sedan 2010 professor i renskötsel. Jag har arbetat med forskning och undervisning relaterat till renar och renskötsel sedan mitten av 1980-talet.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden: 

Handledning av doktorander och masterstudenter. Ansvarar tillsammans med Anna Skarin för distanskursen "Renens biologi och renskötsel" (7,5 hp). Editor in Chief för tidskriften Rangifer (http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/, president för Arctic Ungulate Society (arcticungulate.org). Ledamot i KSLA.

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Deltar i expertgrupper på uppdrag av regering och myndigheter. Bidrar löpande med rådgivning till Sametinget och Livsmedelsverket.

Undervisning

Undervisar och ansvarar tillsammans med Anna Skarin för distanskursen "Renens biologi och renskötsel". Undervisar på kursen "Animalieproduktion idisslare" och har enstaka föreläsningar på andra kruser vid SLU.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

ReiGN Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions.

Øystein Holand, NMBU. Birgitta Åhman koordinerar nätverksaktiviteter inom projektet.

REINFEED - Feeding reindeer for future free-range functionality

Anna Skarin (projektledare), Birgitta Åhman, Minna Turunen (Univ of Lapland), Paul Blackwell (Univ. of Sheffield), Moudu Alam (Högskolan Dalarna)

Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder (2013-2016)

Birgitta Åhman, Anna Skarin i samarbete med Viltskadecenter SLU
   

Samverkan

Samverkan med Sámid riikkasearvi/Svenska samernas riksförbund, Gård- och djurhälsan och SVA när det gäller hälsa och sjukdomar hos renar

Bakgrund

Fil kand i Biologi, Uppsala universitet, 1975

Doktorsexamen i Veterinärmedicinsk näringslära, SLU, 1994

Docent i Husdjursvetenskap 2002

Handledning

För närvarande biträdande handledare åt doktorand Heidi Rautiainen i projektet REINFEED (2019-2022)

Handlett följande doktorander som har disputerat vid SLU (Anna Nilsson, 2002; Anna Olofsson, 2011; Therese Sivertsen, 2017) samt en doktorand som disputerat vid University of Lapland, Finland (Lydia Heikkilä, 2006).


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Renskötsel
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: