CV-sida

Birgitta Åhman

Birgitta Åhman

Presentation

Forskningsområdet omfattar produktion i renskötseln samt renens näringsförsörjning, hälsa och välfärd relaterat till skötsel, betesförvaltning, rovdjur och övriga omgivningsfaktorer. Förutom det ingår forskning och rådgivning gällande radioaktiva föroreningar i renen samt kompetensutveckling rörande renens hälsa och sjukdomar.

Forskningskompetens:

Jag har en grundexamen i biologi från Uppsala universitet, disputerade vid SLU 1994, blev docent i husdjursvetenskap 2002 och är sedan 2010 professor i renskötsel. Jag har arbetat med forskning och undervisning relaterat till renar och renskötsel sedan mitten av 1980-talet.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden: 

Handledning av doktorander och masterstudenter. Ansvarar för renskötseldelen i kursen Husdjursproduktion - får, get och ren (5 hp). Editor in Chief för tidskriften Rangifer (http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/, president för Arctic Ungulate Society (arcticungulate.org). Suppleant i docentnämnden för VH-fakulteten vid SLU. Ledamot i styrelsen för Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk (http://www.ajtte.com/).

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Deltar i expertgrupper på uppdrag av regering och myndigheter. Bidrar löpande med rådgivning till Sametinget och Livsmedelsverket.

Undervisning

Undervisar på kursen Husdjursproduktion - får, get och ren.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

ReiGN Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions.

Øystein Holand, NMBU. Birgitta Åhman koordinerar nätverksaktiviteter inom projektet.

Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

Birgitta Åhman, Anna Skarin i samarbete med Viltskadecenter SLU

Radioaktiva föroreningar i renens miljö (forskning och rådgivning)

Birgitta Åhman

Renhälsa – ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Birgitta Åhman, samarbete med SVA och Gård- och Djurhälsan

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: 018-672308
Arbetsbeskrivning: Renskötsel, nutrition, förvaltning, välfärd, rangifer
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala