CV-sida

Birgitta Åhman

Birgitta Åhman

Presentation

Forskningsområdet omfattar produktion i renskötseln samt renens näringsförsörjning, hälsa och välfärd relaterat till skötsel, betesförvaltning, rovdjur och övriga omgivningsfaktorer. Förutom det ingår forskning och rådgivning gällande radioaktiva föroreningar i renen samt kompetensutveckling rörande renens hälsa och sjukdomar.

Forskningskompetens:

Jag har en grundexamen i biologi från Uppsala universitet, disputerade vid SLU 1994, blev docent i husdjursvetenskap 2002 och är sedan 2010 professor i renskötsel. Jag har arbetat med forskning och undervisning relaterat till renar och renskötsel sedan mitten av 1980-talet.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden: 

Handledning av doktorander och masterstudenter. Ansvarar för renskötseldelen i kursen Husdjursproduktion - får, get och ren (5 hp). Editor in Chief för tidskriften Rangifer (http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/, president för Arctic Ungulate Society (arcticungulate.org). Suppleant i docentnämnden för VH-fakulteten vid SLU. Ledamot i styrelsen för Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk (http://www.ajtte.com/).

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Deltar i expertgrupper på uppdrag av regering och myndigheter. Bidrar löpande med rådgivning till Sametinget och Livsmedelsverket.

Undervisning

Undervisar på kursen Husdjursproduktion - får, get och ren.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

ReiGN Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions. The vision of this Nordic Centre of Excellence is to establish an interdisciplinary multisite Research Centre for holistic understanding of drivers connected to globalization and climate change that affect reindeer husbandry in Fennoscandia, and how these drivers are linked to ecological, social and political differences between the countries.

Birgitta Åhman, Anna Skarin i samarbete med flera nordiska forskningsinstitutioner

Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder / Brown bear predation on reindeer calves and preventive measures

Birgitta Åhman, Anna Skarin i samarbete med Viltskadecenter SLU

Patterns of brown bear predation on semi-domesticated reindeer and reindeer movements in a risk landscape (doktorandprojekt 2011-2015)

Therese Sivertsen

Radioaktiva föroreningar i renens miljö (forskning och rådgivning)

Birgitta Åhman

Renhälsa – ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Birgitta Åhman, samarbete med SVA och Svenska djurhälsovården

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: 018-672308
Arbetsbeskrivning: Renskötsel, nutrition, förvaltning, välfärd, rangifer
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala