CV-sida

Birgitta Staaf Larsson

Birgitta Staaf Larsson
Jag arbetar som kvalificerad handläggare på Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och är sedan december 2014 tjänstledig på halvtid för att doktorera på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB). Syftet med min forskning är att undersöka om man kan förbättra den offentliga djurskyddskontrollen genom att använda fler djurbaserade parametrar.

Presentation

Mitt stora intresse för djur gjorde att jag efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet valde biologlinjen. Jag läste även en påbyggnadsutbildning till miljö- och hälsoskydds-inspektör samt flera djurskyddskurser. Därefter arbetade jag som  djurskyddsinspektör i Lilla Edets och Marks kommuner. Efter fem år som inspektör fick jag erbjudandet att arbeta på Jordbruksverket med djurskydd under transport. Under åren på Jordbruksverket blev jag förordnad som expert i den statliga offentliga utredningen SOU 2003:6 "Kännande varelser eller okänsliga varor" som handlar om långväga djurtransporter inom EU.

År 2002 blev jag tillfrågad om att börja arbeta med de djurskyddskurser som jag tidigare själv hade gått och det resulterade i 10 år på SLU i Skara, där jag arbetade som universitetsadjunkt och bl.a. var med och tog fram Etologi och djurskyddsprogrammet.

Efter 10 år i Skara, kände jag att jag ville prova något nytt och jag arbetade som djurskyddskontrollant på Länsstyrelsen i Västra Götalands län under några månader innan jag fick tjänsten på SCAW. En donation från Svenska Djurskyddsföreningen 2014 gjorde det möjligt för mig att få en doktorandtjänst och kunna fördjupa mig i användandet av djurbaserade parametrar i den offentliga kontrollen.

Undervisning

Under min tid på SLU i Skara hade jag mycket undervisning och var kursansvarig för kurser både i åk 1 (Djurskydd, välfärd och etik 1) och åk 3 (Djurskydd, kontroll och bedömning) på Etologi och djurskyddsprogrammet (EoD). Jag var årskursansvarig några år för åk 1 och åk 3. Jag bedrev även fort- och vidareutbildning för verksamma djurskyddshandläggare, vilket vi även gör nu på SCAW. Jag föreläser fortfarande på kursen Djurskydd, kontroll och bedömning på EoD samt för Mastersstudenter.

Forskning

Jag forskar på AFB om hur man kan förbättra den offentliga kontrollen genom att använda fler djurbaserade parametrar. Jag har gjort studier på Lövsta om huruvida det är möjligt att på ett för kontrollmyndigheten praktiskt sätt kontrollera att mjölkkor får i sig tillräckligt med vatten, genom att mäta osmolaliteten i mjölk. Termisk komfort är ett annat forskningsområde där jag studerar kors värmeavgivning och temperatur genom att utvärdera olika termometrar och värmekameror. En annan del av min forskning går ut på att undersöka hur olika yrkeskategorier bedömer hull och renhet på nötkreatur för att ta reda på om och i så fall hur yrke, utbildning och erfarenhet påverkar bedömningarna. 

Samverkan

På SCAW samverkar vi sedan flera år bl.a. genom vårt nordiska/baltiska nätverk Nordic network for Communicating Animal Welfare (NordCAW). Vi har regelbundna möten och har en årlig NordCAW-konferens om ett aktuellt ämne inom djurvälfärd.

I juni 2019 blev SCAW ett World Organisation for Animal Health, WOAH Collaborating Centre for Animal Welfare tillsammans med IZS-Teramo, Italien och i november 2020 fick vi, tillsammans med Italien, Frankrike, Österrike, Irland och Grekland förtroendet från EU-kommissionen att leda European Union Reference Centre for the welfare of ruminants and equines, EURCAW - Ruminants & Equines.

Publikationer i urval

Staaf Larsson, B., Jansson, A., Holmberg, M., Winblad von Walter, L., Stéen, M., & Dahlborn, K. (2024). A comparison of three animal welfare assessment protocols applied to Swedish dairy cow herds. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 1–12. https://doi.org/10.1080/09064702.2024.2317708

Keeling LJ, Marier EA, Olmos Antillón G, Blokhuis HJ, Staaf Larsson B and Stuardo L (2022) A global study to identify a potential basis for policy options when integrating animal welfare into the UN Sustainable Development Goals. Front. Anim. Sci. 3:974687. doi: 10.3389/fanim.2022.974687

Lambraki IA, Cousins M, Graells T, Léger A, Abdelrahman S, Desbois AP, Gallagher R, Staaf Larsson B, Mattson B, Henriksson P, Troell M, Søgaard Jørgensen P, Wernli D, Carson CA, Parmley EJ and Majowicz SE (2022) Governing Antimicrobial Resistance (AMR) in a Changing Climate: A Participatory Scenario Planning Approach Applied to Sweden in 2050. Front. Public Health 10:831097. doi: 10.3389/fpubh.2022.831097

Staaf Larsson, B., Petersson, E., Stéen, M. and Hultgren, J. 2020. Visual assessment of body condition and skin soiling in cattle by professionals and undergraduate students using photo slides Acta Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science DOI: 10.1080/09064702.2020.1849380

Berg, C., Hansson, H., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobson, M., Jansson, A., Jarmar, A., Jeppson,K-H., Keeling, L., Kolstrup, C., Lindahl, C., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Staaf Larsson, B., Salomon, E., Sandberg, E., Stéen, M., Wall H. (2020). Utegående nötkreatur och får. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se 978-91-576-9795-0 (elektronisk)
(Rapporter från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd, 2020:5).

Staaf Larsson, B., Keeling, L.J., Hjerpe, E. 2013. Statistics on crimes committed to animals and changes in the animal welfare control in Sweden. The ethics on consumption, The citizen, the market and the law, EurSafe 2013 Conference abstract. Wageningen Academic Publishers

Staaf Larsson, B., Keeling, L.J., Hjerpe, E. 2012. Statistik över brott mot djurskyddslagen och djurplågeri - Förändringar i djurskyddskontrollen efter övergång från kommun till länsstyrelse. Svensk veterinärtidning 4/2012

Staaf Larsson, B., Keeling, L.J., Berg, C., Larsson, M. 2012. Djurskyddslagstiftningens tillämpning och efterlevnad, rapport till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Redovisning av uppdrag om minskad stress för djur vid transporter; L 2011/2398. 2012. Jordbruksverket och Nationellt centrum för djurvälfärd                           

Kännande varelser eller okänsliga varor. 2003. Fritzes Offentliga Publikationer. Stockholm. SOU 2003:6, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/12133


Kontaktinformation

Kvalificerad handläggare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Kvalificerad handläggare vid SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Telefon: +4618672157, +46730421911
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala
Postadress:
Box 7053
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5, Uppsala

Publikationslista: