CV-sida

Björn Andersson

Björn Andersson
Jag arbetar som fältpatolog vid institutionen. Som fältpatolog ser jag det som en viktig uppgift att bygga upp ett fungerande gränssnitt mellan forskning och praktik för att underlätta samarbete kring växtsjukdomsproblematik.

Presentation

Växtpatologi som vetenskapsdisciplin har per definition ett stort tillämpat inslag. Sjukdomar i grödan påverkar direkt lönsamheten för den enskilde odlaren. Odlaren måste samtidigt kunna hantera utmaningar i form av ökande krav på ett effektivt och rationellt jordbruk, konsumentkrav och politiska mål att reducera mängden pesticider. En ny utmaning är den påverkan som klimatförändringen har på förekomst av växtsjukdomar. Att på bästa sätt skydda sin gröda mot angrepp av olika patogener är alltså ett komplext problem som behöver belysas från olika håll. En stark koppling mellan växtpatologisk forskning och tillämpat jordbruk är till nytta för både SLU och jordbrukssektorn.

Jag arbetar också som forskare i olika projekt. Mitt huvudsakliga intresse inom växtpatologi är bladmögel i potatis (Phytophthora infestans), där jag har jobbat i projekt rörande allt från fungicidprovning och epidemiologisk modellering till populationsstudier baserade på molekylära markörer. Jag deltar även i flera andra projekt avseende olika aspekter av svampsjukdomar på till exempel oljeväxter, potatis och vete.


Kontaktinformation

Fältpatolog vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671617
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala