CV-sida

Brendan Mckie

Min forskning fokuserar på de naturliga och antropogena faktorer som reglerar biologisk mångfald och ekosystemsprocesser i sötvatten, samt hur dessa faktorer påverkar kopplingen mellan akvatiska och terrestra naturtyper.

Presentation

Sjöar och vattendrag tillhör de mest utsatta och hotade av våra naturliga resurser. Detta trots deras fundamentala betydelse för livet på jorden samt ett stort antal centrala ekosystemtjänster för människan (transport, rening, fiske, rekreation, vattenförsörjning för konstbevattning, industri och för hemmabruk). På en global skala försvinner biologisk mångfald i sötvatten snabbare även än i de mest utsatta landekosystemen och det finns en bred vetenskaplig konsensus vad gäller sårbarheten hos dessa ekosystem visavi globala och lokala förändringar som näringsbelastning, andra organisk och oorganisk förorening, hydromorfologisk påverkan (t. ex. kanalisering, vattenreglering), ökad grumlighet, försurning, och invasiva arter. Alla dessa påverkansfaktorer, även kallade ”stressfaktorer”, kan interagera med varandra, något som ofta resulterar i starkare negativa effekter på ekosystemen än när faktorerna verkar isolerade från varandra.

Jag fokuserar på hur stressfaktorer påverker artmångfålden på olika organismgrupper (främst bottenfauna, men även akvatiska svamp, kiselalg, makrofyter och fisk). Jag även undersöker hur interaktioner bland stressfaktorer kan påverka viktiga ekosystemprocesser, såsom löv nedbrytning, tillväxten av alger, och upptag av närsalter, samt ekosystem tjänstår som direkt gynnar samhället, t.ex. fiske och leverans av rent dricksvatten.

Jag är studierektor för forskarutbildning på Institutionen för Vatten och Miljö, samt kontaktpersonen för frågor kring invasiva arter.  Jag sitter som suppleant på fakultetens docentnämnd.

Forskning

Projekt:

CROSSLINK: Att öka förståelsen för kopplingar mellan grön och blå infrastruktur för att optimera förvaltningen av biologisk mångfald, ekosystem tjänster, och mänsklig nytta

DESTRESS: Utredning av interaktioner emellan multipla stressfaktorer och deras ekologiska effekter på vattendrag

EXTREAM: Invasiva arter i svenska vattendrag: utvärdering och analys av deras ekologiska och ekonomiska effekter

Inom WATERS: Påverkan av skogsbruk, jordbruk och vattenkraft på ekosystem struktur och funktion i sötvatten

VRL RESTORE: Restaurering av Vindelälvens avrinningsområde: uppföljning av biologiska effekter

Andra projekt:

REFORM REstoring rivers FOR effective catchment Management

EKOLIV Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder

Skogsbranden i Västmanland 2014 - Utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet

DREAM: Utveckling av indikatorer för ekologisk resiliens

RIVFUNCTION

BioCycle

Bakgrund

Grundutbildning: BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS), Australian National University (1991-96)

Forskarutbildning: DOCTOR OF PHILOSOPHY (ECOLOGY), James Cook University (JCU), Townsville, Australia (1997-2002).   

Post-dok tjänster

1) Inst. Ekologi och Geovetenskap, Umeå University: 2002-2008. 

  a) 2006 – 08: Project BioCycle (European Science Foundation).

  b) 2002-05: project RIVFUNCTION (EU FP5). 

2) Inst. för Entomologi, University of California Davis, USA, 2002. 

Docent: December 2010

Handledning

(A) Doktorander: Disputerade

·    Dr. André Frainer, Umeå University: Ecosystem functioning in streams: Disentangling the roles of biodiversity, stoichiometry, and anthropogenic drivers (PhD, December 2013)

·    Dr. Oded Levanoni, SLU Uppsala (Bihandledare, huvudhandledare Dr. Frauke Ecke): Ecological and Biogeochemical Implications of the Recovery of Eurasian Beavers (PhD October 2016)

·    Dr. Peter Carlson, SLU Uppsala (Bihandledare, huvudhandledare Richard Johnson): Subsidies from running water to terrestrial ecosystems (PhD, March 2014)

·    Jenny Rydh, SLU Uppsala (Bihandledare, huvudhandledare Willem Goedkoop): Mixture toxicity of pesticides and biological effects in agricultural streams (Phil. Lic., October 2013)

(B) Doktorander: Nuvarande

·    Amélie Truchy: Ecosystem functioning and metacommunity dynamics in streams under pressure

·    Kristina Tattersdill: Exotic invaders and ecosystem services in Swedish streams

·    Maidul Choudhury, (Bihandledare, huvudhandledare Frauke Ecke): Biodiversity and denitrifying processes in macrophyte-microbe systems

·    Hanna Fried-Petersen (Bihandledare, huvudhandledare David Angeler): Resilience indicators in freshwater ecosystems

·    Bonnie Bailet (Bihandledare, huvudhandledare Maria Kahlert): Developing DNA metabarcoding techniques for investigating the structure and function of algal biofilms

(C) Post-doktorer

·    Dr. Francis Burdon (2017-19): CROSSLINK

·    Dr Emma Göthe (2015-18): Disentangling multiple stressors in stream ecosystems

·    Dr. André Frainer (2014-15): Species traits and ecosystem functioning

·    Dr. Ryan Burrows, SLU Umeå (2013-15): Biofilm respiration in Swedish streams and the impacts of forest management (Huvudhandledare: Ryan Sponseller)

(D) Masters student: Sju totalt, av vilka 3 stycken som huvud handledare:

·      Asa White: Beaver activity in boreal streams: does colonisation history affect downstream resources and ecosystem functioning? (2014-15)

·      Maisam Ali: Assessment of changes in algal biomass accrual and leaf decomposition along a gradient of increasing agricultural disturbance (2013-14)

·      Mohab Dawoud: Multiple pesticide stressors and ecosystem functioning in stream detrital food webs (2011)

Publikationer i urval

1) Refereed Journal Articles

*Denotes corresponding author

1.          Burrows RH, Laudon H, McKie BG, Sponseller RA (2016) Seasonal resource limitation of heterotrophic biofilms in boreal streams. Limnology & Oceanography. DOI: 10.1002/lno.10383

2.          Chauvet E, Ferreira V, Giller P.S, McKie B.G., Tiegs S.D, Woodward G. et al. Litter Decomposition as an Indicator of Stream Ecosystem Functioning at Local-to-Continental Scales: Insights from the European RivFunction Project. Advances in Ecological Research 55: 99-182

3.          *Gardeström J, Ermold ME, Goedkoop W and McKie BG (2016) Disturbance history influences stressor impacts: effects of a fungicide and nutrients on microbial diversity and litter decomposition. Freshwater Biology 61: 2171-2184

4.          Bundschuh M. & McKie BG (2016) An ecological and ecotoxicological perspective on fine particulate organic matter in streams. Freshwater Biology 16: 2063-74

5.          Bjelke U, Boberg J, Oliva J, Tattersdill K. & McKie BG (2016) Dieback of riparian alder caused by the Phytophthora alni complex: projected consequences for stream ecosystems. Freshwater Biology 61: 565-79

6.          *Peter E. Carlson, Brendan G. McKie, Leonard Sandin, Richard K. Johnson (2016) Strong land-use effects on the dispersal patterns of adult stream insects: implications for transfers of aquatic subsidies to terrestrial consumers. Freshwater Biology 61: 848-61

7.          Pablo García‐Palacios, Brendan G McKie, Ira Tanya Handa, André Frainer, Stephan Hättenschwiler (2016) The importance of litter traits and decomposers for litter decomposition: a comparison of aquatic and terrestrial ecosystems within and across biomes. Functional Ecology 30: 819-29

8.          Frainer A, Jabiol J, Gessner MO, Bruder A, Chauvet E and McKie BG (2016) Stoichiometric imbalances between detritus and detritivores are related to shifts in ecosystem functioning. Oikos 125: 861-71

9.          Kail J., McKie B, Verdonschot PFM, Hering, D (2016) Preface: Effects of hydromorphological river restoration—a comprehensive field investigation of 20 European projects. Hydrobiologia 769: 1-2

10.       Ralf C.M. Verdonschot, Jochem Kail, Brendan G. McKie, Piet F.M. Verdonschot (2016) The role of microhabitat in determining the effects of hydromorphological river restoration on macroinvertebrates. Hydrobiologia 769: 55-66

11.       Benjamin Kupilas, Nikolai Friberg, Brendan G. McKie, Maik A. Jochmann, Armin W. Lorenz, Daniel Hering (2016) River restoration and the trophic structure of benthic invertebrate communities across 16 European restoration projects. Hydrobiologia. 769: 105-120

12.       *Amélie Truchy, David G. Angeler, Ryan A. Sponseller, Richard K. Johnson, Brendan G. McKie (2015) Linking biodiversity, ecosystem functioning and services, and ecological resilience: Towards an integrative framework for improved management. Advances in Ecological Research, 53: 55-96

13.       O Levanoni, K Bishop, B.G. Mckie, G Hartman, K Eklöf, F Ecke (2015) Impact of beaver pond colonization history on methylmercury concentrations in surface water. Environmental Science & Technology 49: 12679-12687

14.       *Frainer A & McKie BG (2015) Shifts in the diversity and composition of consumer traits constrain the effects of land use on stream ecosystem functioning. Advances In Ecological Research 52: 169-200

15.       Burrows RM, Hotchkiss, ER, Jonsson M, Laudon H, McKie BG, Sponseller, RA (2015) Nitrogen limitation of heterotrophic biofilms in boreal streams. Freshwater Biology  60: 1237-1251

16.       Boyero L, Pearson RG, Swan, CM, … (16 additional authors) … McKie, BG. Moretti, MS and Yule CM (2015) Evidence that biodiversity drivers change with latitude for stream detritivores. Ecography 38: 949-55

17.       Angeler DG, Allen CR, Birgé HE, Drakare S, McKie BG, Johnson RK (2014) Assessing and managing freshwater ecosystems vulnerable to environmental change. Ambio 43, 113-125

18.       Marbuah G, Gren IM, McKie BG (2014) Economics of Harmful Invasive Species: A Review. Diversity 6: 500-523

19.       Kahlert M & McKie BG (2014) Comparing new and conventional methods to estimate benthic algal biomass and composition in freshwaters. Environmental Science: Processes & Impacts 16: 2627-2634

20.       Handa IT, Aerts R, Berendse F, Berg M, Bruder A, Butenschoen O, Chauvet E, Gessner MO, Jabiol J, Makkonen M, McKie BG, Malmqvist B, Peeters ET, Scheu S, Schmid B, van Ruijven J, Vos VC, Hättenschwiler S (2014) Consequences of biodiversity loss for litter decomposition across biomes. Nature 509: 218-21

21.       Frainer, A, McKie BG. and Malmqvist, B (2014) When does diversity matter? Species functional diversity and ecosystem functioning across habitats and seasons in a field experiment. Journal of Animal Ecology 83: 460-69

22.       Jabiol J, McKie BG, Bruder, A, Bernadet C, Gessner, MO, Chauvet E (2013) Trophic complexity enhances ecosystem functioning in a detritus-based stream foodweb Journal of Animal Ecology 82: 1042-51

23.       Jabiol J, Bruder A, Gessner MO, Makkonen M, McKie BG, Peeters ETHM, Vos VCA, Chauvet E (2013) Broad-scale diversity patterns of leaf-associated aquatic hyphomycetes. Fungal Ecology 6: 439-48.

24.       Carlson PE, Johnson RK, McKie BG (2013) Optimizing stream bioassessment: Habitat, season and the impacts of landuse on benthic macroinvertebrates Hydrobiologia 704: 363-73

25.       Woodward G, Gessner MO, Giller PS, Gulis V, Hladyz S, Lecerf A, Malmqvist B, McKie BG, Tiegs SD, Cariss H, Dobson M, Elosegi A, Ferreira V, Graça MAS, Fleituch T, Lacoursière JO, Nistorescu M, Pozo J, Risnoveanu G, Schindler M, Vadineanu A, Vought L B-M, Chauvet E (2012) Continental-scale effects of nutrient pollution on stream ecosystem functioning. Science 336: 1438-40

26.       Hladyz S, Åbjörnsson K, Chauvet E, Dobson M, Elosegi A, Ferreira V, Fleituch T, Gessner MO, Giller PS, Gulis V, Hutton SA, Lacoursière JO, Lamothe S, Lecerf A, Malmqvist B, McKie BG, Nistorescu M, Preda E, Riipinen MP, Rîsnoveanu G, Schindler M, Tiegs SD, Vought LBM, and Woodward G (2011) Stream ecosystem functioning in an agricultural landscape: the importance of terrestrial-aquatic linkages. Advances in Ecological Research 44: 211–76.

27.       Perkins DM, McKie BG, Malmqvist B, Gilmour SG, Reiss J & Woodward G (2010) Environmental warming & the biodiversity-ecosystem functioning in freshwater microcosms: partitioning the effects of species identity, richness & metabolism. Advances in Ecological Research 43: 177-209

28.       Gessner MO, Swan CM, Dang CK, McKie BG, Bardget RD, Wall DH, Hättenschwiler S (2010) Diversity Meets Decomposition. Trends in Ecology & Evolution 25: 372-80

29.       *McKie BG, Schindler M, Gessner MO & Malmqvist B (2009). Placing ecosystem functioning in context: effects of biodiversity change & abiotic perturbations in a stream field experiment. Oecologia 160: 757-770

30.       *McKie BG & Malmqvist B (2009). Assessing ecosystem functioning in streams affected by forest management: increased leaf decomposition occurs without changes to the composition of benthic assemblages. Freshwater Biology 54: 2086-2100

31.       Krosch MN, Baker A.M., McKie BG, Mather PB & PS Cranston (2009) Deeply divergent mitochondrial lineages reveal patterns of local endemism in chironomids of the Australian Wet Tropics. Austral Ecology 34: 317-328

32.       *McKie BG, Woodward G, Hladyz S, Nistorescu M, Preda E, Popescu C, Giller P & B Malmqvist (2008) Ecosystem functioning in stream assemblages from different regions: contrasting responses to variation in detritivore richness, evenness & density. Journal of Animal Ecology. Journal of Animal Ecology 77: 495-504

33.       Petrin Z, McKie BG, Buffam I, Laudon H, Malmqvist B (2007). Landscape-controlled chemistry variation affects communities & ecosystem function in headwater streams. Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 64: 1563-1574

34.       *McKie BG & Pearson RG (2006) Environmental variation & the predator-specific responses of tropical stream insects: effects of temperature & predation on survival & development of Australian Chironomidae (Diptera). Oecologia 149: 328-339

35.       *McKie BG., Petrin Z & Malmqvist B (2006). Mitigation or disturbance? Effects of liming on macroinvertebrate assemblage structure & leaf-litter decomposition processes in the humic streams of northern Sweden. Journal of Applied Ecology 43: 780-791.

36.       Presa Abós C, Lepori F, McKie BG & Malmqvist, B (2006) Aggregation among resource patches can promote coexistence among stream-living shredders. Freshwater Biology 51: 545-553

37.       *McKie BG & Cranston PS (2005) Size matters: systematic & ecological implications of allometry in the responses of midge (Diptera: Chironomidae) morphological ratios to experimental temperature manipulations. Canadian Journal of Zoology 83:553-568

38.       *McKie BG, Pearson RG & Cranston PS (2005) Does biogeographical history matter? Diversity & distribution of lotic midges (Diptera: Chironomidae) in the Australian Wet Tropics. Austral Ecology 30: 1-13

39.       *McKie BG, Cranston PS & Pearson RG (2004) Gondwanan mesotherms & cosmopolitan eurytherms: effects of temperature on the development & survival of Australian Chironomidae (Diptera) from tropical & temperate populations. Marine & Freshwater Research 55: 759-768 

40.       *McKie BG (2004) Disturbance & investment: developmental responses of tropical lotic midges to repeated tube destruction in the juvenile stages. Ecological Entomology 29: 457-466

41.       *McKie BGL. & Cranston, PS (2001) Colonisation of experimentally immersed wood in south-eastern Australia: responses of feeding groups to changes in riparian vegetation. Hydrobiologia 452: 1-14

*McKie BGL. & Cranston, PS (1998) Keystone coleopterans? Community response to wood-feeding elmids on experimentally-immersed woods in south-east Australia. Marine & Freshwater Research 49: 79-88

Länkar

Google Scholar Page

Research Gate Profile


Kontaktinformation