CV-sida

Carin Martiin

Carin Martiin
Universitetslektor i agrarhistoria

Undervisning

Jag undervisar på grund-, avancerad- och doktorandnivå och arbetar både med program, fristående kurser och gästföreläsningar. För närvarande arbetar jag med programkurserna ”Jordbrukets och landsbygdens historia” (främst agronomstudenter på landsbygdsutvecklingsprogrammet), ”Människan i landskapet” (landskapsarkitektstudenter) och ”Twentieth century agricultural economy and politics” (agronomstudenter på ekonom- respektive landsbygdsutvecklingsprogrammen och masterstudenter från olika länder. Jag ger också en doktorandkurs i tvärvetenskap.

Forskning

Min nuvarande forskning följer två huvudspår, dels kor, mjölkproduktion och mejerisektorn under 1900-talet, dels politik och förändrade produktionsmetoder under 1900-talet. Mitt fokus ligger främst på Sverige men med resonemang som anknyter till internationella förhållanden och hur svenska förhållanden kan förstås i förhållande till andra länder. Jag samarbetar mycket med utländska kollegor, bland annat i Spanien, Frankrike och England.

Bakgrund

Jag är agronom med bred ämnesinriktning och många intressen. Under många år har jag arbetat praktiskt, och inom olika delar av den svenska jordbrukssektorn. År 2005 disputerade jag vid SLU på en avhandling om kor och mjölkproduktion under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. År 2010 blev jag i docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och år 2012 lektor i agrarhistoria vid SLU.  

Handledning

Jag handleder uppsatser och avhandlingar på olika nivåer, från kandidat till master och doktorsnivå.

Publikationer i urval

Pågående (in reveiw process):

Martiin, C. ‘From Farmer to Dairy Farmer: Swedish dairy farming from the late 1920s to 1990’. In review for Historia Agraria (2016-01-18). Plannerad publicering 2017. 

 

Under publicering:

Martiin, C. ‘Rural Electrification in Sweden: A comparison’. In Transforming the Countryside: The electrification of rural Britain, Brassley, P; Burchardt, J. and Sayer, K. (Eds.) Farnham: Ashgate, and Routledge. Planerad publicering 2016.

Martiin, C. ‘Specialization in Dairying: A rapid process in Denmark but a drawn-out process in Sweden’, in Herment, L. & Antoine, A. (Eds.) Agricultural Specialisation and Rural Patterns of Development. Turnhout: Brepols Publishers. Planerad publicering 2016.

 

Internationellt publicerade böcker och bokkapitel (peer review):

Martiin, C, Pan-Montojo, J, Brassley, P. (Eds.), 2016. Agriculture in capitalist Europe, 1945-1960: From food shortages to food surpluses. Farnham: Ashgate och Routledge.

Martiin, C. 2016. ‘Farm labour in the urban-industrial Swedish welfare state’, i Martiin, C, Pan-Montojo, J, Brassley, P. (Eds.), Agriculture in capitalist Europe, 1945-1960: From food shortages to food surpluses. Farnham: Ashgate och Routledge, sid. 246-263.

Brassley, P., Martiin, C. Pan-Montojo, J. 2016. ‘European agriculture 1945-1960’, i Martiin, C, Pan-Montojo, J, Brassley, P. (Eds.), Agriculture in capitalist Europe, 1945-1960: From food shortages to food surpluses. Farnham: Ashgate och Routledge,sid. 1-20.

Brassley, P., Martiin, C. Pan-Montojo, J. 2016. ‘Similar means to secure postwar food supplies across Western Europe’, i Martiin, C, Pan-Montojo, J, Brassley, P. (Eds.), Agriculture in capitalist Europe, 1945-1960: From food shortages to food surpluses. Farnham: Ashgate, and Routledge, sid. 267-274.

Martiin, C. 2013. The World of Agricultural Economics: An introduction. Oxon: Routledge, 350 s.

Martiin, C. 2012 ‘Farming, favoured in times of fear: Swedish agricultural politics 1935-55’, i Brassley P, Segers, Y. Van Molle L, (eds.), War, Agriculture and Food: Rural Europe from the 1930s to the 1950s. New York:  Routledge, sid. 156-171.

Martiin, C. 2009. ‘A Swedish Success Story Supported by Smallholders: The increase in milk production, 1866-1913’, i Segers, Y, Bieleman, J, and Buys, E, (eds.) Exploring the Food Chain: Food production and food processing in Western Europe 1850-1980. Corn Publication Series. Comparative Rural History of the North Sea Area. Turnhout: Brepol publishers, sid. 77-96.

 

Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter (peer review):

Martiin, C. 2015. ‘Modernized farming but stagnated production: Swedish farming in the 1950’s emerging welfare state’, Agricultural History (US), no 4, winter 2015, sid. 559-583.

Sundström, J.F. et al, 2014. ‘Future threats to agricultural food production posed by environmental degradation, climate change, and animal and plant diseases – a risk analysis in three economic and climate settings´’, i Food Security: The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food, sid. 201-215. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12571-014-0331-y#page-1

Martiin, C. 2010. ‘Swedish Milk, a Swedish Duty: Dairy marketing in the 1920s and 1930s’ i Rural History 21 (2), sid. 213-232.

Martiin, C. 2008. ‘Milk as Payment for Farm Labour: The dairy economy of a Swedish estate 1874-1913, i The Agricultural History Review 56 (2), ´sid. 167-188.

 

Böcker och bokkapitel på svenska:

Martiin, C. 2011. ’Genom landskapet i kornas spår: mjölkkorna har varit nyckelfigurer i det gångna seklets förändrade markanvändning’, i Antonson, H. & Jansson, U. (red.) Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900: studier av de areella näringarnas geografi och historia. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, pp. 189-206. Även i engelsk översättning av samma utgivare, sid. 198-216.

Martiin, C, red. 2009 Den svenska fårskötselns äldre historia: några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Martiin, C. 2005 Kor och människor. Nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2005:105 and Gidlunds. (Publicerad som Israelsson, C.).


Kontaktinformation

Forskare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Telefon: +4618671711
Postadress:
NJ-fakulteten, Box 7082
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala