CV-sida

Caroline Dahl

Caroline Dahl
Caroline Dahl är universitetslektor i landskapsarkitektur vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning med ett forskningsintresse för transformation av urbana landskap. Vid institutionen vikarierar också Caroline som ämnesansvarig för ämnet design av urbana landskap. Caroline är också engagerad i undervisningen via olika kurser samt som programstudierektor för landskapsarkitekturprogrammet i Alnarp samt det internationella masterprogrammet Landscape Architecture Master.

Presentation

Caroline Dahl är universitetslektor i landskapsarkitektur vid SLU med studier kring urban transformation och hur ett designtänkande kan stötta stadsomvandlingsprocesser bortom gängse planeringsinstrument. Grundutbildningen har genomgåtts vid Blekinge tekniska högskola (Magisterexamen i fysisk planering) i Karlskrona, Sverige och vid SCI-Arc, Southern California Institute of Architecture (Master of Architecture) i Los Angeles, USA. Med en mångårig erfarenhet från stadsplanering, stadsbyggande och stadsomvandling vid både offentliga och privata kontor i Sverige och internationellt är den praktiknära forskningen central. Mellan åren 2010-2016 var hon projektledare för forskningsplattformen FUSE (Future Urban Sustainable Environments) och mellan åren 2016-2023 verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium, båda vid SLU. Nuvarande forskning fokuserar fortsatt på urban transformation och rumslig förändring av urbaniserade landskap. Tidsdjup, aktörskonstellationer och iterativa förändringsprocesser är av särskilt intresse. Parallellt med detta är Caroline verksam i undervisning med kursansvar för både studioprojekt och teoretiska kurser. Sedan ett antal år tillbaka också programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet och den internationella mastern i landskapsarkitektur. Caroline vikarierar också som ämnesansvarig vid institutionen med ansvar för ämnet design av urbana landskap. Vid sidan av det akademiska engagemanget driver hon ett forskningsorienterat designkontor med syfte att utforska mötet mellan arkitektur och urbanism.

Undervisning

Caroline Dahl är kursansvarig för kursen Studio project: Transforming Urban Landscapes och kursen Landscape Architecture Theory, Methodology and Practice som båda ges på LAM och LarkA-programmen.  

Forskning

Carolines forskning fokuserar på att utforskar alternativ till gängse planeringsinstrument för att stödja transformation av urbana landskap. Med utgångspunkt i landskapsarkitekturens inneboende förmågor att stödja dynamiska processer, att acceptera det underutvecklade som potential och att kanalisera aktionsorienterad platskunskap syftar forskningen till att introducera ett landskapsperspektiv och ett designtänkande i urban transformation. Målet är att särskilja urbana transformationsprojekt från de modernistiska principer som fortfarande präglar mycket av stadsbyggandet. Forskning har genomförts och pågår kring samtida transformationsprojekt, däribland exempelvis Ile de Nantes i Nantes, Frankrike och Frihamnen i Göteborg, Sverige. Kompletterande frågeställningar handlar om digitaliseringens möjligheter för stadsbyggande, och specifikt de förutsättningar som parametrisk modellering ger vid hand och hur man kan förhålla sig till rumslig förändring istället för rumslig beskrivning.   

Samverkan

Carolines forskning fokuserar på praktiknära kunskapsuppbyggnad varför samverkan med övriga samhället är av stor vikt. Hon har varit verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium mellan åren 2016-2023. Mer information på: www.slu.se/movium  

Publikationer i urval

Peer-reviewed

Dahl, C. (2021). Beyond Beauty: Aesthetics Under Climate Regimes. In: K. Nilsson, R. Webber & L. Rohrer (eds.). Green Visions: Greenspace Planning and Design in Nordic Cities. Stockholm: Arvinius+Orfeus

Caroline Dahl & Lisa Diedrich (2020) ”Building transformative capacities: integrating design research into port-city transformation”, PORTUSplus. 9, (Nov. 2020). https://portusplus.org/index.php/pp/article/view/207

Dahl, C. (2020). Building transformative capacities : links between site and plan in post-industrial urban landscapes. (Dissertation) Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

Dahl, C. (2019) Post-industrial Landscapes in Urban Transformation. In: Dahl, PJ., Pollo, R., Thiebat, F., Micono, C., Zanzottera, G. (eds.) The architectural sustainable design: An experimental Approach. Milano: FrancoAngeli

Lisa Diedrich & Caroline Dahl (2016) ”Ile de Nantes 2000–2010: a method for the meantime?”, Journal of Landscape Architecture, 11:2, 72-83, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/18626033.2016.1188576

Dahl, Caroline (2016) “Gothenborg’s Jublieumsparken 0.5 and Frihamnen: explorations into the aesthetic of DIY”, SPOOL Vol 3, No2. DOI: http://dx.doi.org/10.7480/spool.2016.2.1115

Böcker och bokkapitel

Dahl, Caroline & Olsson, Titti (eds.) (2023) Prototypa! Bygga platser tillsammans. Alnarp: Stad&Land 194

Tankesmedjan Movium. (2019) Urbana Ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer. Alnarp: Stad&Land 188

Dahl, C., Dahl, P-J, Nilsson, K. (2019) Plan Redux: om tidsdjup i omvandlingen av Frihamnen. Alnarp: Movium Partnerskap.

Dahl, Caroline (2017) "Att klyva ytan" in Höra hemma: om det bostadspolitiska dilemmat. Stockholm: Arkdes Resumé.

Per Hedfors & Caroline Dahl (eds.) (2015) Urkunder och husgudar – pionjärernas litteratur och andra källor till landskapsarkitektur. Alnarp: Movium  

Dahl, Per-Johan & Dahl, Caroline., (2012). Loft P – Tracing the Architecture of the Loft. Wien New York: Springer.

Cha, R., Dahl C., Lofti, A. (2008) ”Cohabitation” in Ilka and Andreas Ruby (eds.) Urban Transformation. Berlin:Ruby Press.

Professioninriktade magasin

Dahl, C. (2023) “Kilar, fingrar, halsband och bälten”, Tidskriften STAD No 41.

Dahl, C. (2022) “Tiden får avgöra”, Tidskriften STAD No 39, page 16-20.

Dahl, C. (2022) “Värdet av publika rum”, Tidskriften STAD No 38, page 36-42.

Dahl, C. (2022) “På ritbordet”, Tidskriften STAD No 36, page 16-21.

Dahl, C. (2021) “När allt tar slut”, Tidskriften STAD No 34, page 18-21.

Dahl, C. (2021) “Sluta rädda planeten – samtal med Jenny Price”, Tidskriften STAD No 33, page 56-61.

Dahl, C. (2020). “Livet på Traena – samtal med Moa Björnson”, Tidskriften STAD No 31, page 18-23.

Dahl, C. (2020) “Ligger framtiden i landsbygden?”, Tidskriften STAD No 31, page 26-29.

Dahl, C. (2020) “Dags för omvärdering”, Tidskriften STAD No 30, page 26-29. 

Dahl, C. (2020) “Urban natur – human stad”, Tidskriften STAD No 28, page 28-32. 

Dahl, C. (2019) “Ut och in”, Tidskriften STAD No 27, page 50-57.

Dahl, P-J. and Dahl, C. (2019) “The Making and the Meaning in Collaborative Design”, Scape No 16.

Dahl, C. (2019) “Gatan som kultur”, Tidskriften STAD No 26, page 20-21.

Dahl, C. (2019) “Experimentell omvandling får tar tid”, Tidskriften STAD No 26, page 46-54.

Dahl, C. (2019) “Skräp eller fynd”, Tidskriften STAD No 25, page 38-41. 

Dahl, C. (2019) “Projektet som stört ordningen – samtal med Emma Pihl och Åsa Samuelsson”, Tidskriften STAD No 24, page 15-17. 

Dahl, C. (2019) “Lyckat samarbete”, Tidskriften STAD No 24, page 38-40. 

Dahl, C. (2018) “Efter kriget”, Tidskriften STAD No 23, page 38-43.

Dahl, C. (2018) “Där stad blir park”, Tidskriften STAD No 22, page 26-28.

Dahl, C. (2018) “En djupdykning i New Urban Agenda”, Tidskriften STAD No 20, page 28-31.

Dahl, C. (2017) “Stadens väktare”, Tidskriften STAD No 18, page 46-48.

Dahl, C. (2017) “Arkitektur för natur”, Tidskriften STAD No 18, page 50-53.

Dahl, C. (2017) “Frihet i urbaniserad natur”, Tidskriften STAD No 18, page 54-55.

Dahl, C. (2017) “Byar utvecklar Göingebygden”, Tidskriften STAD No 16, page 44-47. 

Dahl, C. (2017) “Ortens vardagslandskap”, Tidskriften STAD No 16, page 58. 

Dahl, Caroline (2016) “Luften vi andas”, Tidskriften STAD No 15, page 54.

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2016) “The Celebration of Co-creation" Topos Magazine

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2016) “Zwischen Wasser und Land" Baumeister

Diedrich, Lisa; Kahn, Andrea; Dahl, Caroline; Lindholm, Gunilla (2016) "Möten i hamnen: Nu, på lång sikt och i mellantiden" i LandskapNu!. Stockholm: Arkitekturförlag

Dahl, Caroline (2016) “Han lyfter fram det offentliga rummet”, Tidskriften STAD No 14.

Dahl, Caroline (2016) “Från tragedi till atmosfär” Tidskriften STAD No 13. 

Dahl, Caroline (2016) “Bostadsbygge med lokala förtecken”  Tidskriften STAD No 12

Dahl, Caroline (2015) “Dags for ratad stadsmodell att se nytt ljus?” Tidskriften STAD No 11.

Dahl, Caroline (2015) “Zonen – stad eller camouflage?” Tidskriften STAD No 10.

Dahl, Caroline (2015) “Design är mer än form: Interview with Andrea Kahn!” Tidskriften STAD No 10.

Dahl, Caroline (2015) “Mer än bara greenwashing”,Tidskriften STAD No 9.

Dahl, Caroline (2015) “Småskalig stadsplanering en svår nöt att knäcka”, Tidskriften STAD No 8.

Dahl, Caroline (2014) “Högst poäng till vardagens landskap”, Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014) “När bitarna faller på plats”, Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014 ”Interview: Hej Patrik Faming!” Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014) “Vad vill forskningsfinansiärerna egentligen veta om staden?”, Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014)”Gatumat”, Tidskriften STAD No 5.

Dahl, Caroline (2014) ”Förändringsbenägen planering – omständligt eller nödvändigt?” Tidskriften STAD No 4.

Dahl, Caroline (2014)”Kerstin Nilermark – en väktare av det gemensamma”. Tidskriften STAD No 4.

Dahl, Caroline (2013) ”Blir det bättre att leva i en region med fler kärnor?” Tidskriften STAD No 3.

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2012) “coLAB City och rummets innovativa kapacitet”. PLAN No 1, 2012.

Other

Erixon, L., Dahl, C., Alsen, M. (2023). Nationell fysisk planering. Stockholm: Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/contentassets/34ea10fd961d4db4978aa76ad6dbdab6/nationell-fysisk-planering/

Dahl, C. (2021). Stämpelklockans landskap. [Exhibition catalogue].In: Peter Dacke and Christel Lindgren (eds.) Konstkiosk Trelleborg.

Dahl, C. (2021). Platsspecifika designprocesser. [Fact sheet]. Movium Fakta 1. Alnarp: Tankesmedjan Movium

Blomberg, P., Aldman, K., Lindholm, G., Dahl, C. and Klein, H. (2020). Grönplanering: en handledning. Alnarp: Tankesmedjan Movium vid SLU. 

Lisa Diedrich, Andrea Kahn & Caroline Dahl (eds.) (2015) "Site-specific design: Driving forces for harbor transformation". LTV publication series 2015:27 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +46722131530
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp