CV-sida

Caroline Dahl

Caroline Dahl
Caroline Dahl är universitetslektor i landskapsarkitektur vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning med ett forskningsintresse för transformation av urbana landskap. Vid institutionen vikarierar också Caroline som ämnesansvarig för ämnet design av urbana landskap. Caroline är också engagerad i undervisningen via olika kurser samt som programstudierektor för landskapsarkitekturprogrammet i Alnarp samt det internationella masterprogrammet Landscape Architecture Master.

Presentation

Caroline Dahl är universitetslektor i landskapsarkitektur vid SLU med studier kring urban transformation och hur ett designtänkande kan stötta stadsomvandlingsprocesser bortom gängse planeringsinstrument. Grundutbildningen har genomgåtts vid Blekinge tekniska högskola (Magisterexamen i fysisk planering) i Karlskrona, Sverige och vid SCI-Arc, Southern California Institute of Architecture (Master of Architecture) i Los Angeles, USA. Med en mångårig erfarenhet från stadsplanering, stadsbyggande och stadsomvandling vid både offentliga och privata kontor i Sverige och internationellt är den praktiknära forskningen central. Mellan åren 2010-2016 var hon projektledare för forskningsplattformen FUSE (Future Urban Sustainable Environments) och mellan åren 2016-2023 verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium, båda vid SLU. Nuvarande forskning fokuserar fortsatt på urban transformation och rumslig förändring av urbaniserade landskap. Tidsdjup, aktörskonstellationer och iterativa förändringsprocesser är av särskilt intresse. Parallellt med detta är Caroline verksam i undervisning med kursansvar för både studioprojekt och teoretiska kurser. Sedan ett antal år tillbaka också programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet och den internationella mastern i landskapsarkitektur. Caroline vikarierar också som ämnesansvarig vid institutionen med ansvar för ämnet design av urbana landskap. Vid sidan av det akademiska engagemanget driver hon ett forskningsorienterat designkontor med syfte att utforska mötet mellan arkitektur och urbanism.

 

 

 

Undervisning

Caroline Dahl är kursansvarig för kursen Studio project: Transforming Urban Landscapes och kursen Landscape Architecture Theory, Methodology and Practice som båda ges på LAM och LarkA-programmen.  

Forskning

Carolines forskning fokuserar på att utforskar alternativ till gängse planeringsinstrument för att stödja transformation av urbana landskap. Med utgångspunkt i landskapsarkitekturens inneboende förmågor att stödja dynamiska processer, att acceptera det underutvecklade som potential och att kanalisera aktionsorienterad platskunskap syftar forskningen till att introducera ett landskapsperspektiv och ett designtänkande i urban transformation. Målet är att särskilja urbana transformationsprojekt från de modernistiska principer som fortfarande präglar mycket av stadsbyggandet. Forskning har genomförts och pågår kring samtida transformationsprojekt, däribland exempelvis Ile de Nantes i Nantes, Frankrike och Frihamnen i Göteborg, Sverige. Kompletterande frågeställningar handlar om digitaliseringens möjligheter för stadsbyggande, och specifikt de förutsättningar som parametrisk modellering ger vid hand och hur man kan förhålla sig till rumslig förändring istället för rumslig beskrivning.   

Samverkan

Carolines forskning fokuserar på praktiknära kunskapsuppbyggnad varför samverkan med övriga samhället är av stor vikt. Hon har varit verksamhetsledare för SLU Tankesmedjan Movium mellan åren 2016-2023. Mer information på: www.slu.se/movium  

Publikationer i urval

Peer-reviewed

Caroline Dahl & Lisa Diedrich (2020) ”Building transformative capacities: integrating design research into port-city transformation”, PORTUSplus. 9, (Nov. 2020). https://portusplus.org/index.php/pp/article/view/207

Dahl, C. (2020). Building transformative capacities : links between site and plan in post-industrial urban landscapes . (Dissertation) Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

Lisa Diedrich & Caroline Dahl (2016) ”Ile de Nantes 2000–2010: a method for the meantime?”, Journal of Landscape Architecture, 11:2, 72-83, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/18626033.2016.1188576

Dahl, Caroline (2016) “Gothenborg’s Jublieumsparken 0.5 and Frihamnen: explorations into the aesthetic of DIY”, SPOOL Vol 3, No2. DOI: http://dx.doi.org/10.7480/spool.2016.2.1115

Böcker och bokkapitel

Dahl, Caroline (2017) "Att klyva ytan" i Höra hemma: om det bostadspolitiska dilemmat. Stockholm: Arkdes Resumé.

Per Hedfors & Caroline Dahl (eds.) (2015) Urkunder och husgudar – pionjärernas litteratur och andra källor till landskapsarkitektur. Alnarp: Movium  

Dahl, Per-Johan & Dahl, Caroline., (2012). Loft P – Tracing the Architecture of the Loft. Wien New York: Springer.

Cha, R., Dahl C., Lofti, A. (2008) ”Cohabitation” in Ilka and Andreas Ruby (eds.) Urban Transformation. Berlin:Ruby Press. 

Branschtidskrifter

Dahl, Caroline (2016) “Luften vi andas”, Tidskriften STAD No 15, page 54. http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=luften-vi-andas

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2016) “The Celebration of Co-creation" Topos Magazine

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2016) “Zwischen Wasser und Land" Baumeister

Diedrich, Lisa; Kahn, Andrea; Dahl, Caroline; Lindholm, Gunilla (2016) "Möten i hamnen: Nu, på lång sikt och i mellantiden" i LandskapNu!. Stockholm: Arkitekturförlag

Dahl, Caroline (2016) “Han lyfter fram det offentliga rummet”, Tidskriften STAD No 14. http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=han-lyfter-fram-det-offentliga-rummet

Dahl, Caroline (2016) “Från tragedi till atmosfär” Tidskriften STAD No 13.
http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=fran-tragedi-till-atmosfar

Dahl, Caroline (2016) “Bostadsbygge med lokala förtecken”  Tidskriften STAD No 12 http://www.movium.slu.se/nyheter?article=bostadsbygge-med-lokala-fortecken

Dahl, Caroline (2015) “Dags for ratad stadsmodell att se nytt ljus?” Tidskriften STAD No 11. http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=dags-ratad-stadsmodell-att-se-nytt-ljus

Dahl, Caroline (2015) “Zonen – stad eller camouflage?” Tidskriften STAD No 10.

http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=zonen-stad-eller-kamouflage

Dahl, Caroline (2015) “Design är mer än form: Interview with Andrea Kahn!” Tidskriften STAD No 10.

Dahl, Caroline (2015) “Mer än bara greenwashing”,Tidskriften STAD No 9.

Dahl, Caroline (2015) “Småskalig stadsplanering en svår nöt att knäcka”, Tidskriften STAD No 8.

http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=smaskalig-stadsplanering-en-svar-not-att-knacka

Dahl, Caroline (2014) “Högst poäng till vardagens landskap”,Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014) “När bitarna faller på plats”, Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014 ”Interview: Hej Patrik Faming!” Tidskriften STAD No 7.

Dahl, Caroline (2014) “Vad vill forskningsfinansiärerna egentligen veta om staden?”, Tidskriften STAD No 7.

http://www.movium.slu.se/vad-vill-forskningsfinansiarerna-egentligen-veta-om-staden

Dahl, Caroline (2014)”Gatumat”, Tidskriften STAD No 5.

Dahl, Caroline (2014) ”Förändringsbenägen planering – omständligt eller nödvändigt?” Tidskriften STAD No 4.
http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=forandringsbenagen-planering-omstandligt-eller-nodvandigt

Dahl, Caroline (2014)”Kerstin Nilermark – en väktare av det gemensamma”. Tidskriften STAD No 4.

Dahl, Caroline (2013) ”Blir det bättre att leva i en region med fler kärnor?” Tidskriften STAD No 3. http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=blir-det-battre-att-leva-i-en-region-med-fler-karnor

Dahl, Caroline & Dahl, Per-Johan (2012) “coLAB City och rummets innovativa kapacitet”. Plan No 1, 2012.

Övrigt

Lisa Diedrich, Andrea Kahn & Caroline Dahl (eds.) (2015) Site-specific design: Driving forces for harbor transformation. LTV publication series 2015:27 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +46722131530
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp