CV-sida

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg
Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag arbetar med växtodling av energigräset rörflen, andra vallgrödor, korn, havre och ärtor. Huvudfokus är gödsling med återvunna näringsämnen, bl. a. från rötrester, så kallad biogödsel.

Undervisning

Jag undervisar om vallväxter och växtnäring till vall på den fristående distanskursen Grovfoder- odling och utfodring, där jag också är kursansvarig, och på kursen Animalieproduktionens driftsledning och system på Lantmästarprogrammet. Jag undervisar också studenter på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå universitet i lantbruk och växtskydd.

Forskning

Mitt intresse är främst organiska gödselmedel som t.ex. flytgödsel, djupströgödsel och biogasrest. Jag har studerat rörflen och rörsvingel som energigrödor och gräs/klöver-vallar och ärt/havre till foder. Att öka hållbarheten i växtproduktionen genom att odla gräs eller spannmål tillsammans med kvävefixerande växter är också ett viktigt forskningsfält.

Samverkan

I mitt nuvarande projekt Bothnia näring i kretslopp ingår demonstrationsodlingar med biogödsel, kompost, biokol och ammoniumsulfat i samarbete med naturbruksskolor som ett sätt att sprida information.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtodlingslära
Telefon: +46907868713, +46738034436
Postadress:
Inst för Växtproduktionsekologi
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, vån 5, Umeå

Publikationslista: