CV-sida

Dan Berggren Kleja

Dan Berggren Kleja
Professor i markkemi (60%)

Forskning

Min forskning är sedan några år tillbaka fokuserad på hur olika typer av miljöföroreningar rör sig genom marksystem och vilken risk dessa utgör för marklevande organismer och för oss människor. Jag har störst erfarenhet av metallers biogeokemi, men jag har under senare tid även kommit in på organiska föroreningars miljökemi (t ex polycykliska aromatiska kolväten och perfluorerade ämnen).

Jag delar min tjänst på SLU med en anställning (40%) på Statens geoteknisk institut (SGI), med bas i Stockholm. Där är jag forskare med inriktning mot riskbedömning och åtgärder av förorenade områden. Flera forskningsprojekt som jag medverkar i sker i ett samarbete mellan SLU och SGI.

Undervisning

En stor del av min tid på SLU upptas  av undervisning.

Jag är engagerad i kurserna:

  • Förorenad mark – riskbedömning och åtgärder (kursansvarig och lärare)
  • Soil and water chemistry (kursansvarig och lärare)
  • Markvetenskap för miljö och vatten (lärare)

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618672469, +46709730178
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala