CV-sida

Elin Röös

Elin Röös
Min forskning handlar om hållbar matproduktion och hållbar markanvändning ur ett systemperspektiv.

Presentation

Jag forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel med hjälp av livscykelanalys (LCA), att beräkna klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika koster och att jämföra miljöpåverkan från olika jordbruks- och livsmedelssystem. Jag jobbar i många tvärvetenskapliga projekt där vi tittar på ekonomiska och informativa styrmedel för mer hållbara kostmönster och hur mer hållbara och hälsosamma råvaror kan produceras och förädlas.

Jag jobbar också 20 % på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) med syntesarbete och forskningskommunikation. Jag är också associerad till Food Climate Research Network at Oxford University.

Undervisning

Jag är kursansvarig för två kurser i livscykelanalys (LCA):

Jag föreläser också på många kurser på ämnet klimat- och miljöpåverkan från jordbruk och livsmedelsproduktion. 

Forskning

Pågående projekt:

Vad är ett hållbart jordbruk?  Tillsammans med Klara Fischer och Elin Slätmo, SOL

I detta projekt belyser och problematiserar vi hållbarhetsfrågorna i svenskt lantbruk. Vi sätter hållbarhetsfrågorna i svenskt lantbruk i relation till lantbrukets plats i livsmedelskedjan. Vi undersöker också hur de ramverk för att utvärdera hållbarhet i lantbruket som har utvecklats under de senaste åren kan användas i svenskt jordbruk.

Effekter av en klimatskatt på livsmedel och olika sätt att recycla inkomsterna Tillsammans med Sarah Säll och Ing-Marie Gren, Inst för ekonomi och Emma Moberg, ET

Klimatvinster och skatteintäkter till staten beräknas i detta projekt utifrån hur en klimatskatt på livsmedel påverkar konsumenters efterfrågan på olika livsmedel. Skattens effekter med avseende på 1) fördelningseffekter (hur den slår mot hög- resp. låginkomsttagare), 2) befolkningens näringsintag 3) påverkan på lönsamheten i svenska jordbruksföretag samt 4) andra miljöeffekter (försurning, övergödning, biologisk mångfald m.m.) bedöms. Det utreds också hur inkomster från konsumtionsskatten kan användas för att motverka eventuella negativa konsekvenser av skatten t.ex. genom eventuellt stöd till bevarande av betesmarker om skatten medför att inhemsk produktion av nötkött minskar.

Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet Tillsammans med Georg Carlsson, SLU Alnarp och Cornelia Witthöft och Andreas Stephan, Linnéuniversitetet

Syftet med detta projekt är att utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter (t.ex. bönor, linser, ärter), för att öka livsmedelssystemets hållbarhet och stimulera en växande bioekonomi baserad på nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel. Projektets mål är att: 1) identifiera strategier för att öka användningen av baljväxter som lämpar sig för odling i nordiskt klimat som råvaror i den nordiska kosten, 2) utveckla nya baljväxtbaserade odlingssystem som förlitar sig mer på ekosystemtjänster och mindre på fossila resurser, 3) kartlägga effekter av olika processtekniker på näringskvalitén i nya baljväxtbaserade livsmedel, 4) bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i produktionen av livsmedel baserade på inhemsk baljväxtråvara jämfört med importerade råvaror eller kött, och utveckla beslutsstöd för hantering av målkonflikter i utvecklingen av mer klimatsmarta livsmedelssystem. Projektet bygger på transsektoriell samverkan mellan forskare, livsmedelsindustrin, regioner, jordbrukare och konsumenter.

Bakgrund

Jag är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala Universitet. Efter examen 1999 jobbade jag i tio år inom IT- och telekomindustrin med produkt- och projektledning. Jag började min forskarutbildning på SLU 2008 och jag disputerade 2013 med avhandlingen Analysing the carbon footprint of food - insight for consumer communication.

Handledning

Jag är biträdande handledare till doktoranderna Emma Moberg och Johan Karlsson. Jag handleder också flera masterarbeten.

Publikationer i urval

Röös E, Mie A, Wivstad M, Salomon E, Johansson B, Gunnarsson S, Wallenbeck A, Hoffmann R, Nilsson U, Sundberg C, Watson CA (2018) Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 38:14. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0489-3

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures. Global Environmental Change 47:1-12. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.001

Slätmo E, Fischer K, Röös E (2017) The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture. Sociologia Ruralis 57(3):378-395. http://dx.doi.org/10.1111/soru.12156

Spendrup S, Röös E, Schütt E (2017) Evaluating Consumer Understanding of the Swedish Meat Guide—A Multi-layered Environmental Information Tool Communicating Trade-offs When Choosing Food. Environmental Communication. http://dx.doi.org/10.1080/17524032.2017.1308402

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050. Regional Environmental Change 17: 367. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-016-1013-4

Hunter E, Röös E (2016) Fear of climate change consequences and predictors of intentions to alter meat consumption. Food Policy 62:151-160. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.06.004

Röös E, Patel M, Spångberg J (2015). Producing oat drink or cow's milk on a Swedish farm - environmental impacts considering the service of grazing, the opportunity cost of land and the demand for beef and protein.  Agricultural Systems 142:23-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2015.11.002

Röös E, Patel M, Spångberg J, Carlsson G, Rydhmer L(2015). Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

Röös E, Karlsson H, Witthöft C, Sundberg C. (2015)  Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47:157-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.001

Röös E, Ekelund L, Tjärnemo H (2014) Communicating the environmental impact of meat production: challenges in the development of a Swedish meat guide. Journal of Cleaner Production. 73(0) 154-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.037

Hallström E, Röös E, Börjesson P (2014) Sustainable meat consumption: a quantitative analysis of nutritional intake, greenhouse gas emissions and land-use from a Swedish perspective. Food Policy 47:81-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.04.002

Röös E, Karlsson H. (2013) Effect of eating seasonal on the carbon footprint of Swedish vegetable consumption. Journal of Cleaner Production. 59:63-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.035

Röös E, Sundberg C, Tidåker P, Strid I, Hansson P-A (2013) Can carbon footprint serve as an indicator of the environmental impact of meat production? Ecological Indicators 24:573–581. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.004

 


Kontaktinformation
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 018-671866
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala