CV-sida

Elin Röös

Elin Röös
Min forskning handlar om hållbara livsmedelssystem ur ett brett och tvärvetenskapligt systemperspektiv.

Presentation

Jag forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna miljöpåverkan från olika kostmönster. Modellering av framtidsscenarier som beskriver hur vi kan producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt är också något jag arbetar med. Jag jobbar också i flera tvärvetenskapliga projekt där vi tittar på ekonomiska och informativa styrmedel för mer hållbara kostmönster och hur mer hållbara och hälsosamma råvaror kan produceras och förädlas.

Jag jobbar också 5 % på TABLE, en global plattform för att syntetisera, sprida och diskutera kunskap om ett hållbart livsmedelssystem.

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs om hållbarhet inom energisektorn:

Jag föreläser också på många olika kurser både på SLU och andra universitet på ämnet klimat- och miljöpåverkan från jordbruk och livsmedelsproduktion. 

Forskning

Urval av pågående projekt:

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Programmet leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Mistra Food Futures kommer att utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I Mistra Food Futures arbetar jag med att utveckla indikatorer och verktyg för att mäta och följa upp hållbarheten i det svenska livsmedelssystemet, samt med scenarioutveckling för mer hållbara livsmedelssystem. 

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem - en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ. I detta projekt finansierat av Naturvårdsverket kartläggs befintlig kunskap vad gäller 1) miljöeffekterna av svensk matkonsumtion, och 2) olika styrmedel för att minska sådana negativa effekter. Denna kunskapssammanställning kommer att användas för att identifiera ytterligare forskningsbehov och också fungera som underlag vid utveckling av olika policyinstrument såsom till exempel kommunikationsinsatser, utformning av skattesystem och olika typer av regleringar. Jag är projektledare i projektet som pågår till mars 2023 och som är ett samarbete mellan SLU, SEI, Beijerinstitutet, KTH och Chalmers.  

BiLCA - Hur påverkas biologisk mångfald av svensk livsmedelsproduktion? Utveckling av metoder för bedömning på produktnivå. I detta projekt kommer vi att ta fram väsentligt förbättrade faktorer för biologisk mångfald för Sverige som tar hänsyn till antal arter, funktionell mångfald, landskapseffekter och olika referenssituationer. Faktorerna testas i fallstudier där ekologiska och konventionella grödor jämförs, liksom intensiv och extensiv nötköttsproduktion. Svenska dataset över biologisk mångfald som finns tillgängliga från miljöövervakningssystem, vetenskapliga studier och i ännu opublicerade data kommer att konsolideras och användas för detta ändamål. Detta projekt syftar således till att göra biodiversitetsdata användbar i olika beslutssituationer på policy-, företags- och konsumentnivå, och att bidra till vetenskaplig metodutveckling inom detta område. Detta tvärvetenskapliga projekt genomförs av ledande LCA-experter och ekologer i nära samarbete med en stor grupp intressenter. Finanseras av Formas och pågår mellan 2021-2025.

Samverkan

Jag samverkar med ett stort antal av samhällets aktörer (myndigheter, företag och civilsamhällsorganisationer) genom olika projekt och som expert och bollblank i en rad olika sammanhang. Jag har genomfört betalda uppdrag åt organisationer/företag såsom Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsverket, WWF, Oatly och Danone. Sedan 2017 är jag dock helt finansierad av offentliga medel. Jag fortsätter mitt breda engagemang i samhället för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart livsmedelssystem.   

Bakgrund

Jag är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala Universitet. Efter examen 1999 jobbade jag i tio år inom IT- och telekomindustrin med produkt- och projektledning. Jag började min forskarutbildning på SLU 2008 och jag disputerade 2013 med avhandlingen Analysing the carbon footprint of food - insight for consumer communication.

Handledning

Jag är huvudhandledare till doktoranderna Karin von Greyerz, Maria Jacobsen och Lindsay Holsen och biträdande handledare till Kajsa Resare Sahlin (Stockholm Resilience Center). Jag handleder också regelbundet masterarbeten.

Handledda doktorander:

Stanley Zira, biträdande handledare, 2018-2022, Towards sustainable livestock systems: Developing and applying methods for broad sustainability assessment of pig and cattle systems.

Emma Moberg, biträdande handledare, 2017-2022, The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets.

Johan Karlsson, biträdande handledare, 2017-2022, Livestock as resource users and landscape managers - A food systems perspective.

Publikationer i urval

Alla mina publikationer hittar du här >> 

Zira S, Röös E, Ivarsson E, Friman J, Møller H, Samsonstuen S, Olsen HF, Rydhmer L (2022) An assessment of scenarios for future pig production using a One Health approach. Livestock Science, 104929. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.104929

Resare Sahlin K, Carolus J, von Greyerz K, Ekqvist I, Röös E (2022) Delivering “less but better” meat in practice—a case study of a farm in agroecological transition. Agronomy for Sustainable Development 42 (2), 1-17. https://doi.org/10.1007/s13593-021-00737-5

Röös E, de Groote A, Stephan A (2022) Meat tastes good, legumes are healthy and meat substitutes are still strange-The practice of protein consumption among Swedish consumers. Appetite, 106002. https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106002

Hammar T, Hansson PA, Röös E (2022) Time-dependent climate impact of beef production–can carbon sequestration in soil offset enteric methane emissions? Journal of Cleaner Production 331, 129948. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129948

Carton N, Swiergiel W, Tidåker P, Röös E, Carlsson G (2022) On-farm experiments on cultivation of grain legumes for food–outcomes from a farmer–researcher collaboration. Renewable Agriculture and Food Systems, 1-11.

Curi-Quinto K, Unar-Munguía M, Rodríguez-Ramírez S, Röös E, Willett W, Rivera JA (2021) Diet cost and quality using the Healthy Eating Index-2015 in adults from urban and rural areas of Mexico. Public health nutrition, 1-12.

Kalt G, Mayer A, Haberl H, Kaufmann L, Lauk C, Matej S, Röös E, Theurl M, Erb KH (2021) Exploring the option space for land system futures at regional to global scales: The diagnostic agro-food, land use and greenhouse gas emission model BioBaM-GHG 2.0. Ecological Modelling 459, 109729. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109729 

Bajželj B, Laguzzi F, Röös E (2021) The role of fats in the transition to sustainable diets. The Lancet Planetary Health 5 (9), e644-e653. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00194-7

Zira S, Rydhmer L, Ivarsson E, Hoffman R, Röös E (2021) A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Sustainable Production and Consumption 28, 21-38. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.028 

Tidåker P, Karlsson Potter H, Carlsson G, Röös E (2021) Towards sustainable consumption of legumes: How origin, processing and transport affect the environmental impact of pulses. Sustainable Production and Consumption 27, 496-508. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.017

Karlsson JO, Parodi A, van Zanten H, Hansson PA, Röös E (2021) Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry. Nature Food 2, 38-46. https://doi.org/10.1038/s43016-020-00203-7

Röös E, Bajzelj B, Weil C, Andersson E, Bossio D, Gordon LJ (2021) Moving beyond organic – A food system approach to assessing sustainable and resilient farming. Global Food Security 28, 100487. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100487 

von Brömssen C, Röös E (2020) Why statistical testing and confidence intervals should not be used in comparative life cycle assessments based on Monte Carlo simulations. International Journal of Life Cycle Assessment. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01827-4 

Resare Sahlin K, Röös E, Gordon L (2020) ‘Less but better’ meat is a sustainability message in need of clarity. Nature Food 1, 520–522. https://www.nature.com/articles/s43016-020-00140-5 

Zira S, Röös E, Ivarsson E, Hoffman R, Rydhmer L (2020) Social life cycle assessment of Swedish organic and conventional pork production. International Journal of Life Cycle Assessment. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01811-y 

Bajželj B, Quested TE, Röös E, Swannell RPJ (2020) The role of reducing food waste for resilient food systems. Ecosystem Services 45,101140. 
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101140 

Milestad R, Röös E, Stenius T (2020) Tensions in future development of organic production—views of stakeholders on Organic 3.0. Organic Agriculture https://doi.org/10.1007/s13165-020-00312-4  

Moberg E, Karlsson Potter H, Wood A, Hansson PA, Röös E (2020) Benchmarking the Swedish Diet Relative to Global and National Environmental Targets—Identification of Indicator Limitations and Data Gaps. Sustainability 12,  1407. https://doi.org/10.3390/su12041407

Kummu M, Kinnunen P, Lehikoinen E, Porkka M, Queiroz C, Röös E, Troell M, Weil C (2020) Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24, 100360.
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100360

Godde CM, de Boer IJM, Ermgassen E, Herrero M, van Middelaar C, Muller A, Röös E, Schader C, Smith P, van Zanten H, Garnett T (2020) Soil carbon sequestration in grazing systems: managing expectations. Climatic Change. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02673-x  

Karlsson JO, Garnett T, Rollins NC, Röös E (2019) The carbon footprint of breastmilk substitutes in comparison with breastfeeding. Journal of Cleaner Production 222, 436-445. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.043

Moberg E, Walker Andersson M, Säll S, Hansson P-A, Röös, E (2019) Determining the climate impact of food for use in a climate tax – design of a consistent and transparent model. The International Journal of Life Cycle Assessment https://doi.org/10.1007/s11367-019-01597-8 

Karlsson JO, Röös E (2019) Resource-efficient use of land and animals—Environmental impacts of food systems based on organic cropping and avoided food-feed competition. Land Use Policy 85, 63-72. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.035 

Gren IM, Moberg E, Säll S, Röös E (2018) Design of a climate tax on food consumption: examples of tomatoes and beef in Sweden. Journal of Cleaner Production, 211: 1576-1585. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.238

Karlsson J, Carlsson G, Lindberg M, Sjunnestrand T, Röös E (2018) Designing a future food vision for the Nordics through a participatory modeling approach. Agronomy for Sustainable Development, 38:59. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0528-0

Röös E, Carlsson G, Ferawati F, Hefni M, Stephan A, Tidåker P, Witthöft C (2018) Less meat, more legumes - prospects and challenges in the transition towards sustainable diets in Sweden. Renewable Agriculture and Food Systems.  https://doi.org/10.1017/S1742170518000443

van Zanten H, Herrero M, Van Hal O, Röös E, Muller A, Garnett T, Gerber PJ, Schader C, De Boer IJM (2018) Defining a land boundary for livestock production. Global Change Biology, 24(9):4185-4194. https://doi.org/10.1111/gcb.14321  

Fischer K, Röös E (2018) Controlling Sustainability in Swedish Beef Production: Outcomes for Farmers and the Environment. Food Ethics 1-17. https://doi.org/10.1007/s41055-018-0027-7 

Röös E, Mie A, Wivstad M, Salomon E, Johansson B, Gunnarsson S, Wallenbeck A, Hoffmann R, Nilsson U, Sundberg C, Watson CA (2018) Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 38:14. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0489-3

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures. Global Environmental Change 47:1-12. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.001

Slätmo E, Fischer K, Röös E (2017) The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture. Sociologia Ruralis 57(3):378-395. http://dx.doi.org/10.1111/soru.12156

Spendrup S, Röös E, Schütt E (2017) Evaluating Consumer Understanding of the Swedish Meat Guide—A Multi-layered Environmental Information Tool Communicating Trade-offs When Choosing Food. Environmental Communication. http://dx.doi.org/10.1080/17524032.2017.1308402

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050. Regional Environmental Change 17: 367. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-016-1013-4

Hunter E, Röös E (2016) Fear of climate change consequences and predictors of intentions to alter meat consumption. Food Policy 62:151-160. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.06.004

Röös E, Patel M, Spångberg J (2015). Producing oat drink or cow's milk on a Swedish farm - environmental impacts considering the service of grazing, the opportunity cost of land and the demand for beef and protein.  Agricultural Systems 142:23-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2015.11.002

Röös E, Patel M, Spångberg J, Carlsson G, Rydhmer L(2015). Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

Röös E, Karlsson H, Witthöft C, Sundberg C. (2015)  Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47:157-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.001

Röös E, Ekelund L, Tjärnemo H (2014) Communicating the environmental impact of meat production: challenges in the development of a Swedish meat guide. Journal of Cleaner Production. 73(0) 154-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.037

Hallström E, Röös E, Börjesson P (2014) Sustainable meat consumption: a quantitative analysis of nutritional intake, greenhouse gas emissions and land-use from a Swedish perspective. Food Policy 47:81-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.04.002

Röös E, Karlsson H. (2013) Effect of eating seasonal on the carbon footprint of Swedish vegetable consumption. Journal of Cleaner Production. 59:63-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.035

Röös E, Sundberg C, Tidåker P, Strid I, Hansson P-A (2013) Can carbon footprint serve as an indicator of the environmental impact of meat production? Ecological Indicators 24:573–581. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.004

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671866
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala