CV-sida

Elin Röös

Elin Röös
Min forskning handlar om hållbara livsmedelssystem ur ett brett och tvärvetenskapligt systemperspektiv.

Presentation

Jag forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna olika typer av miljöpåverkan förknippade med olika kostmönster. Modellering av framtidsscenarier som beskriver hur vi kan producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt är också något jag arbetar med. Jag jobbar också i flera tvärvetenskapliga projekt där vi tittar på ekonomiska och informativa styrmedel för mer hållbara kostmönster och hur mer hållbara och hälsosamma råvaror kan produceras och förädlas.

Jag jobbar också 10 % på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) med syntesarbete och forskningskommunikation. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för två kurser i livscykelanalys (LCA) och en inom hållbarhet inom energisektorn:

Jag föreläser också på många kurser på ämnet klimat- och miljöpåverkan från jordbruk och livsmedelsproduktion. 

Forskning

Pågående projekt:

Effekter av en klimatskatt på livsmedel och olika sätt att recycla inkomsterna Tillsammans med Sarah Säll och Ing-Marie Gren, Inst för ekonomi och Emma Moberg, ET

Klimatvinster och skatteintäkter till staten beräknas i detta projekt utifrån hur en klimatskatt på livsmedel påverkar konsumenters efterfrågan på olika livsmedel. Skattens effekter med avseende på 1) fördelningseffekter (hur den slår mot hög- resp. låginkomsttagare), 2) befolkningens näringsintag 3) påverkan på lönsamheten i svenska jordbruksföretag samt 4) andra miljöeffekter (försurning, övergödning, biologisk mångfald m.m.) bedöms. Det utreds också hur inkomster från konsumtionsskatten kan användas för att motverka eventuella negativa konsekvenser av skatten t.ex. genom eventuellt stöd till bevarande av betesmarker om skatten medför att inhemsk produktion av nötkött minskar.

Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet https://blogg.slu.se/new-legume-foods/ Tillsammans med Georg Carlsson, SLU Alnarp och Cornelia Witthöft och Andreas Stephan, Linnéuniversitetet

Syftet med detta projekt är att utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter (t.ex. bönor, linser, ärter), för att öka livsmedelssystemets hållbarhet och stimulera en växande bioekonomi baserad på nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel. Projektets mål är att: 1) identifiera strategier för att öka användningen av baljväxter som lämpar sig för odling i nordiskt klimat som råvaror i den nordiska kosten, 2) utveckla nya baljväxtbaserade odlingssystem som förlitar sig mer på ekosystemtjänster och mindre på fossila resurser, 3) kartlägga effekter av olika processtekniker på näringskvalitén i nya baljväxtbaserade livsmedel, 4) bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i produktionen av livsmedel baserade på inhemsk baljväxtråvara jämfört med importerade råvaror eller kött, och utveckla beslutsstöd för hantering av målkonflikter i utvecklingen av mer klimatsmarta livsmedelssystem. Projektet bygger på transsektoriell samverkan mellan forskare, livsmedelsindustrin, regioner, jordbrukare och konsumenter.

Innovativa strategier för agroekologiska jordbruk i EU. https://uniseco-project.eu/ 

UNISECO är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa stategier för att förbättra förståelsen av socioekonomiska och politiska drivkrafter och hinder för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder inom EUs jordbrukssystem. I den svenska fallstudien av detta projekt studerar vi om och hur gårdar med animalieproduktion kan diversifiera sin produktion och producera mer vegetabilier för humankonsumtion.

Miljöeffekter av vegetarisk mat. Tillsammans med Hanna Karlsson, SLU.

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras 2019. Projektet innebär att sammanställa data över miljöeffekter från produktion och distribution av vegetariska proteinkällor i olika former, frukt och grönt, spannmål, rotfrukter med mera. Resultaten blir sen underlag för rekommendationerna i vegoguiden.

Vegoguiden utvecklas inom projektet ”Vego i världsklas- att utmana myter om kost, träning och planetens gränser” som drivs av Svenska Världsnaturfonden och Sveriges Olympiska Kommitté. Projektet innefattar utöver utformandet av en vegoguide bland annat utbildning av kockar inom vegetarisk kost och anpassning av vegetariska måltider till elitidrottare.

Samverkan

Jag samverkar med ett stort antal av samhällets aktörer (myndigheter, företag och civilsamhällsorganisationer) genom olika projekt och som expert och bollblank i en rad olika sammanhang. Jag har genomfört betalda uppdrag åt organisationer/företag såsom Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsverket, WWF, Oatly och Danone. Sedan 2017 är jag dock helt finansierad av offentliga medel. Jag fortsätter mitt breda engagemang i samhället för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart livsmedelssystem. Till exempel sitter jag med i styrgruppen för projektet Fossilfritt kött och i olika referensgrupper i forskningsprojekt.  

Bakgrund

Jag är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala Universitet. Efter examen 1999 jobbade jag i tio år inom IT- och telekomindustrin med produkt- och projektledning. Jag började min forskarutbildning på SLU 2008 och jag disputerade 2013 med avhandlingen Analysing the carbon footprint of food - insight for consumer communication.

Handledning

Jag är huvudhandledare till doktorand Karin von Greyerz och biträdande handledare till doktoranderna Emma Moberg (SLU), Johan Karlsson (SLU), Stanley Zira (SLU) och Kajsa Resare Sahlin (Stockholm Resilience Center). Jag handleder också regelbundet masterarbeten.

Publikationer i urval

Zira S, Rydhmer L, Ivarsson E, Hoffman R, Röös E (2021) A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Sustainable Production and Consumption 28, 21-38. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.028 

Tidåker P, Karlsson Potter H, Carlsson G, Röös E (2021) Towards sustainable consumption of legumes: How origin, processing and transport affect the environmental impact of pulses. Sustainable Production and Consumption 27, 496-508. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.017

Karlsson JO, Parodi A, van Zanten H, Hansson PA, Röös E (2021) Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry. Nature Food 2, 38-46. https://doi.org/10.1038/s43016-020-00203-7

Röös E, Bajzelj B, Weil C, Andersson E, Bossio D, Gordon LJ (2021) Moving beyond organic – A food system approach to assessing sustainable and resilient farming. Global Food Security 28, 100487. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100487 

von Brömssen C, Röös E (2020) Why statistical testing and confidence intervals should not be used in comparative life cycle assessments based on Monte Carlo simulations. International Journal of Life Cycle Assessment. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01827-4 

Resare Sahlin K, Röös E, Gordon L (2020) ‘Less but better’ meat is a sustainability message in need of clarity. Nature Food 1, 520–522. https://www.nature.com/articles/s43016-020-00140-5 

Zira S, Röös E, Ivarsson E, Hoffman R, Rydhmer L (2020) Social life cycle assessment of Swedish organic and conventional pork production. International Journal of Life Cycle Assessment. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01811-y 

Bajželj B, Quested TE, Röös E, Swannell RPJ (2020) The role of reducing food waste for resilient food systems. Ecosystem Services 45,101140. 
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101140 

Milestad R, Röös E, Stenius T (2020) Tensions in future development of organic production—views of stakeholders on Organic 3.0. Organic Agriculture https://doi.org/10.1007/s13165-020-00312-4  

Moberg E, Karlsson Potter H, Wood A, Hansson PA, Röös E (2020) Benchmarking the Swedish Diet Relative to Global and National Environmental Targets—Identification of Indicator Limitations and Data Gaps. Sustainability 12,  1407. https://doi.org/10.3390/su12041407

Kummu M, Kinnunen P, Lehikoinen E, Porkka M, Queiroz C, Röös E, Troell M, Weil C (2020) Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24, 100360.
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100360

Godde CM, de Boer IJM, Ermgassen E, Herrero M, van Middelaar C, Muller A, Röös E, Schader C, Smith P, van Zanten H, Garnett T (2020) Soil carbon sequestration in grazing systems: managing expectations. Climatic Change. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02673-x  

Karlsson JO, Garnett T, Rollins NC, Röös E (2019) The carbon footprint of breastmilk substitutes in comparison with breastfeeding. Journal of Cleaner Production 222, 436-445. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.043

Moberg E, Walker Andersson M, Säll S, Hansson P-A, Röös, E (2019) Determining the climate impact of food for use in a climate tax – design of a consistent and transparent model. The International Journal of Life Cycle Assessment https://doi.org/10.1007/s11367-019-01597-8 

Karlsson JO, Röös E (2019) Resource-efficient use of land and animals—Environmental impacts of food systems based on organic cropping and avoided food-feed competition. Land Use Policy 85, 63-72. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.035 

Gren IM, Moberg E, Säll S, Röös E (2018) Design of a climate tax on food consumption: examples of tomatoes and beef in Sweden. Journal of Cleaner Production, 211: 1576-1585. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.238

Karlsson J, Carlsson G, Lindberg M, Sjunnestrand T, Röös E (2018) Designing a future food vision for the Nordics through a participatory modeling approach. Agronomy for Sustainable Development, 38:59. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0528-0

Röös E, Carlsson G, Ferawati F, Hefni M, Stephan A, Tidåker P, Witthöft C (2018) Less meat, more legumes - prospects and challenges in the transition towards sustainable diets in Sweden. Renewable Agriculture and Food Systems.  https://doi.org/10.1017/S1742170518000443

van Zanten H, Herrero M, Van Hal O, Röös E, Muller A, Garnett T, Gerber PJ, Schader C, De Boer IJM (2018) Defining a land boundary for livestock production. Global Change Biology, 24(9):4185-4194. https://doi.org/10.1111/gcb.14321  

Fischer K, Röös E (2018) Controlling Sustainability in Swedish Beef Production: Outcomes for Farmers and the Environment. Food Ethics 1-17. https://doi.org/10.1007/s41055-018-0027-7 

Röös E, Mie A, Wivstad M, Salomon E, Johansson B, Gunnarsson S, Wallenbeck A, Hoffmann R, Nilsson U, Sundberg C, Watson CA (2018) Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 38:14. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0489-3

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures. Global Environmental Change 47:1-12. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.001

Slätmo E, Fischer K, Röös E (2017) The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture. Sociologia Ruralis 57(3):378-395. http://dx.doi.org/10.1111/soru.12156

Spendrup S, Röös E, Schütt E (2017) Evaluating Consumer Understanding of the Swedish Meat Guide—A Multi-layered Environmental Information Tool Communicating Trade-offs When Choosing Food. Environmental Communication. http://dx.doi.org/10.1080/17524032.2017.1308402

Röös E, Bajželj B, Smith P, Patel M, Little D, Garnett T (2017) Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050. Regional Environmental Change 17: 367. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-016-1013-4

Hunter E, Röös E (2016) Fear of climate change consequences and predictors of intentions to alter meat consumption. Food Policy 62:151-160. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.06.004

Röös E, Patel M, Spångberg J (2015). Producing oat drink or cow's milk on a Swedish farm - environmental impacts considering the service of grazing, the opportunity cost of land and the demand for beef and protein.  Agricultural Systems 142:23-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2015.11.002

Röös E, Patel M, Spångberg J, Carlsson G, Rydhmer L(2015). Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

Röös E, Karlsson H, Witthöft C, Sundberg C. (2015)  Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47:157-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.001

Röös E, Ekelund L, Tjärnemo H (2014) Communicating the environmental impact of meat production: challenges in the development of a Swedish meat guide. Journal of Cleaner Production. 73(0) 154-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.037

Hallström E, Röös E, Börjesson P (2014) Sustainable meat consumption: a quantitative analysis of nutritional intake, greenhouse gas emissions and land-use from a Swedish perspective. Food Policy 47:81-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.04.002

Röös E, Karlsson H. (2013) Effect of eating seasonal on the carbon footprint of Swedish vegetable consumption. Journal of Cleaner Production. 59:63-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.035

Röös E, Sundberg C, Tidåker P, Strid I, Hansson P-A (2013) Can carbon footprint serve as an indicator of the environmental impact of meat production? Ecological Indicators 24:573–581. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.004

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671866
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala