CV-sida

Elin Widén Nilsson

Elin Widén Nilsson
Jag arbetar främst med modellering av olika källor till kväve- och fosforbelastning på sjöar och hav.

Presentation

Jag är miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö.

Min främsta arbetsuppgift är modellering av källfördelning av kväve och fosfor och jag ansvar för utvecklingen av modellen FyrisNP. Modell- och dataosäkerheter är ett av mina främsta intressen.

När SMED på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknar kväve- och fosforbelastningen i Pollution Load Compilation (PLC) är jag SLU:s representant i projektledningsgruppen. Förutom övergripande frågor arbetar jag inom PLC-beräkningarna särskilt med de olika kartunderlagen och sammanställningar av olika markläckage. Jag har haft motsvarande roll sedan PLC6.

Övriga uppdrag:

Undervisning

När jag undervisar handlar det främst om källfördelningsberäkningar i såväl grundutbildning som uppdragsutbildning. Jag undervisar dels om tillämpningar med  källfördelningsmodellen FyrisNP och dels om hur PLC-beräkningarna genomförs.

Miljöanalys

Det mesta av mitt arbete sker inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys. 

Samverkan

Jag har varit biträdande koordinator och vikarierande administratör för Uppsala vattencentrum (UVC)

Bakgrund

År 2007 disputerade jag i hydrologi vid Uppsala universitet. Inom ramen för avhandlingen utvecklade jag den globala vattenbalansmodellen WASMOD-M.

Handledning

Jag var biträdande handledare till Emma Lannergård som disputerade 2021. Huvudhandledare var Martyn Futter.

Publikationer i urval

Mina 10 senaste publikationer visas längst ned på sidan. 

Hansson, K., Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Johnsson, H., Tengdelius Brunell, J., Gustavsson, H., Hytteborn, J., Åkerblom, S. 2019. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2019:20 

Widén-Nilsson, E., Djodjic, F., Englund, D., Hellgren, S., Liljeberg, M., Olshammar, M., Olsson, H., Orback, C., Tengdelius-Brunell, J. 2016. Kartdata till PLC6 – Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 rörande markanvändning, vattenförekomstområden, regionsindelning, jordbruksmarkens jordart, lutning och fosforhalt samt medelvärdesberäkningar. SMED Rapport Nr 186 2016.

Ejhed, H.; Orback, C.; Johnsson, H.; Blombäck, K.; Widén-Nilsson, E; Mietala, J.; Rosenqvist, L.; Olshammar, M.; Svanström, S. & Brunell, J. T. 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet. SMED Rapport 154

Widén-Nilsson, E., Markensten, H., Orback, C., Djodjic, F., 2013. Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor. Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, Rapport 37 från projekt Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013:79

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., 2013. Osäkerhetsanalys av kvävenettobelastning (PLC5). SMED Rapport 112 2013

Widén-Nilsson, E., 2007. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance: Development and Analysis of WASMOD-M. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 377. 76 pp.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673037
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: