CV-sida

Elin Widén Nilsson

Elin Widén Nilsson
Jag arbetar främst med modellering av olika källor till kväve- och fosforbelastning på sjöar och hav.

Presentation

Modellering av källfördelning av kväve och fosfor är min främsta arbetsuppgift och jag ansvar för utvecklingen av modellen FyrisNP. Modellosäkerheter är ett av mina främsta intressen.

När SMED på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknar kväve- och fosforbelastningen i Pollution Load Compilation 7 (PLC7) är jag SLU:s representant i projektledningsgruppen. Förutom övergripande frågor arbetar jag inom PLC7 särskilt med de olika kartunderlagen och sammanställningar av olika markläckage. Inom PLC6 hade jag motsvarande roll.

Övriga uppdrag

Undervisning

Min undervisning handlar främst om källfördelningsmodellen FyrisNP. Jag medverkar ibland vid kursen "Land use and watershed management to reduce eutrophication" och håller ibland uppdragsutbildning om FyrisNP.

Samverkan

Under 2017 är jag vikarierande administratör för Uppsala vattencentrum (UVC) och hjälper bl.a. till att organisera UVC:s temaseminarier.

Bakgrund

År 2007 disputerade jag i hydrologi vid Uppsala universitet. Inom ramen för avhandlingen utvecklade jag den globala vattenbalansmodellen WASMOD-M.

Handledning

Jag är biträdande handledare till Emma Lannergård (huvudhandledare Martyn Futter).

Publikationer i urval

Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Tengdelius Brunell, J., Hytteborn, J. 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12

Ejhed, H.; Orback, C.; Johnsson, H.; Blombäck, K.; Widén-Nilsson, E; Mietala, J.; Rosenqvist, L.; Olshammar, M.; Svanström, S. & Brunell, J. T. 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet. SMED Rapport 154

Widén-Nilsson, E., Markensten, H., Orback, C., Djodjic, F., 2013. Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor. Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, Rapport 37 från projekt Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013:79

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., 2013, Osäkerhetsanalys av kvävenettobelastning (PLC5), SMED Rapport 112 2013

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., Wallin, M., Brandt, M., Brånvall, G., Djodjic, F., Löfgren, S., Mårtensson, K., Nisell, J., Olshammar, M., Orback, C., 2010. Osäkerhetsanalys av bruttobelastning (PLC5) till följd av osäkerhet i indata – En inledande studie av kväveförlusterna i delar av Örsundaån, Lagan och Helge å, SMED Rapport (Avtal: 308 0904)

Widén-Nilsson, E., 2007. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance: Development and Analysis of WASMOD-M. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 377. 76 pp.


Kontaktinformation
Systemerare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673037
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala