CV-sida

Elin Widén Nilsson

Elin Widén Nilsson
Jag arbetar främst med modellering av olika källor till kväve- och fosforbelastning på sjöar och hav.

Presentation

Modellering av källfördelning av kväve och fosfor är min främsta arbetsuppgift och jag ansvar för utvecklingen av modellen FyrisNP. Modell- och dataosäkerheter är ett av mina främsta intressen.

När SMED på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknar kväve- och fosforbelastningen i Pollution Load Compilation 7 (PLC7) är jag SLU:s representant i projektledningsgruppen. Förutom övergripande frågor arbetar jag inom PLC7 särskilt med de olika kartunderlagen och sammanställningar av olika markläckage. Inom PLC6 hade jag motsvarande roll.

Övriga uppdrag:

Undervisning

När jag undervisar handlar det främst om källfördelningsmodellen FyrisNP i såväl grundutbildning som uppdragsutbildning.

Miljöanalys

Det mesta av mitt arbete sker inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys. 

Samverkan

Jag är instiutionens representant i programrådet för Uppsala vattencentrum (UVC). Tidigare har jag även varit biträdande koordinator för UVC och vikarierande administratör för UVC. 

Bakgrund

År 2007 disputerade jag i hydrologi vid Uppsala universitet. Inom ramen för avhandlingen utvecklade jag den globala vattenbalansmodellen WASMOD-M.

Handledning

Jag är biträdande handledare till Emma Lannergård (huvudhandledare Martyn Futter).

Publikationer i urval

Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Tengdelius Brunell, J., Hytteborn, J. 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12

Ejhed, H.; Orback, C.; Johnsson, H.; Blombäck, K.; Widén-Nilsson, E; Mietala, J.; Rosenqvist, L.; Olshammar, M.; Svanström, S. & Brunell, J. T. 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet. SMED Rapport 154

Widén-Nilsson, E., Markensten, H., Orback, C., Djodjic, F., 2013. Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor. Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, Rapport 37 från projekt Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013:79

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., 2013, Osäkerhetsanalys av kvävenettobelastning (PLC5), SMED Rapport 112 2013

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., Wallin, M., Brandt, M., Brånvall, G., Djodjic, F., Löfgren, S., Mårtensson, K., Nisell, J., Olshammar, M., Orback, C., 2010. Osäkerhetsanalys av bruttobelastning (PLC5) till följd av osäkerhet i indata – En inledande studie av kväveförlusterna i delar av Örsundaån, Lagan och Helge å, SMED Rapport (Avtal: 308 0904)

Widén-Nilsson, E., 2007. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance: Development and Analysis of WASMOD-M. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 377. 76 pp.


Kontaktinformation
Systemerare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673037
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala