CV-sida

Elin Widén Nilsson

Elin Widén Nilsson
Jag arbetar främst med modellering av olika källor till kväve- och fosforbelastning på sjöar och hav.

Presentation

Modellering av källfördelning av kväve och fosfor är min främsta arbetsuppgift och jag ansvar för utvecklingen av modellen FyrisNP. Modell- och dataosäkerheter är ett av mina främsta intressen.

När SMED på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknar kväve- och fosforbelastningen i Pollution Load Compilation (PLC) är jag SLU:s representant i projektledningsgruppen. Förutom övergripande frågor arbetar jag inom PLC-beräkningarna särskilt med de olika kartunderlagen och sammanställningar av olika markläckage. Inom PLC6 och PLC7 hade jag motsvarande roll.

Övriga uppdrag:

Undervisning

När jag undervisar handlar det främst om källfördelningsberäkningar i såväl grundutbildning som uppdragsutbildning. Jag undervisar dels om tillämpningar med  källfördelningsmodellen FyrisNP och dels om hur PLC-beräkningarna genomförs.

Miljöanalys

Det mesta av mitt arbete sker inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys. 

Samverkan

Jag har varit biträdande koordinator och vikarierande administratör för Uppsala vattencentrum (UVC)

Bakgrund

År 2007 disputerade jag i hydrologi vid Uppsala universitet. Inom ramen för avhandlingen utvecklade jag den globala vattenbalansmodellen WASMOD-M.

Handledning

Jag var biträdande handledare till Emma Lannergård som disputerade 2021. Huvudhandledare var Martyn Futter.

Publikationer i urval

Mina 10 senaste publikationer visas längst ned på sidan. 

Hansson, K., Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Johnsson, H., Tengdelius Brunell, J., Gustavsson, H., Hytteborn, J., Åkerblom, S. 2019. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2019:20 

Widén-Nilsson, E., Djodjic, F., Englund, D., Hellgren, S., Liljeberg, M., Olshammar, M., Olsson, H., Orback, C., Tengdelius-Brunell, J. 2016. Kartdata till PLC6 – Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 rörande markanvändning, vattenförekomstområden, regionsindelning, jordbruksmarkens jordart, lutning och fosforhalt samt medelvärdesberäkningar. SMED Rapport Nr 186 2016.

Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Tengdelius Brunell, J., Hytteborn, J. 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12

Ejhed, H.; Orback, C.; Johnsson, H.; Blombäck, K.; Widén-Nilsson, E; Mietala, J.; Rosenqvist, L.; Olshammar, M.; Svanström, S. & Brunell, J. T. 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet. SMED Rapport 154

Widén-Nilsson, E., Markensten, H., Orback, C., Djodjic, F., 2013. Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor. Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, Rapport 37 från projekt Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013:79

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., 2013. Osäkerhetsanalys av kvävenettobelastning (PLC5). SMED Rapport 112 2013

Widén-Nilsson, E., 2007. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance: Development and Analysis of WASMOD-M. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 377. 76 pp.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673037
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: