CV-sida

Emma Persson Sjödin

Emma Persson-Sjödin
Jag är veterinär och doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi på SLU. Mitt doktorandprojekt har titeln ”Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar”. Parallellt med min doktorandutbildning jobbar jag även en del kliniskt på UDS Hästklinik.

Presentation

Hälta är ett stort problem hos våra ridhästar. Idag är det den vanligaste orsaken till att veterinär behöver uppsökas. Det har dock visat sig att många hästar som upplevs friska och som ej nyligen har behandlats för hälta rör sig lika asymmetriskt som låggradiga hältor som vi utreder och behandlar på kliniken. Idag saknar vi kunskapen att avgöra vilka hästar som är på ett tidigt stadie av hälta vs. vilka hästar som kanske har en viss naturlig avvikelse i sitt rörelsemönster. Med hjälp av objektiva system för rörelseanalys (baserade på sensorer eller kameror) mäter vi därför i mitt projekt rörelsen både hos hästar som utreds på kliniken och hos hästar i fält. Systemen mäter den vertikala rörelsen hos huvud, manke och kors, mätpunkter som har visat sig vara sensitiva för att mäta om hästar avlastar ett ben på något sätt.

När hästar blir halta på ett ben har man sett att detta kan leda till rörelseförändringar även i den motsatta delen av kroppen. Till exempel, en primärt bakbenshalt häst kan börja nicka med huvudet på ett sätt som för ögat ser ut som en primär frambenshälta. Det är därför viktigt att veterinären inte misstar denna kompensatoriska frambenshälta för en äkta hälta och därmed utreder fel ben när det egentligen är i bakbenet som smärtan sitter.

Förhoppningsvis kan kunskapen från dessa studier leda fram till att vi kan bli bättre på att tidigare avgöra om en häst är halt (har ont) eller om den bara har en asymmetrisk rörelse samt med större säkerhet avgöra vilket som är det primärt halta benet vid en hältutredning. Med denna förbättrade kunskap kan vi tidigare sätta in en korrekt behandling vilket förhoppningsvis leder till en bättre prognos.

Undervisning

Undervisar veterinärstudenter i anatomi.

Forskning

I mitt doktorandprojekt ingår fyra delstudier:

1. Vi undersöker hur ryttarens sitsposition (lättridning, nedsuttet, lätt sits) påverkar rörelsesymmetrin hos ridhästar.


2. Vi undersöker hur symmetrin i mankens rörelse kan användas för att skilja äkta frambenshälta från kompensatorisk frambenshälta som kommer från en primär bakbenshälta


3. Vi studerar hur milt asymmetriska ridhästars rörelsesymmetri påverkas av behandling med NSAID (antiinflammatoriskt preparat).


4. Vi studerar kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar.

Bakgrund

Efter veterinärexamen 2015 arbetade jag en period som distriktsveterinär innan jag påbörjade min forskarutbildning 2016.

Handledning

Min huvudhandledare är docent Marie Rhodin.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

E. Persson-Sjodin, E. Hernlund, T. Pfau, P. Haubro Andersen and M. Rhodin (2018). Influence of seating styles on head and pelvic vertical movement symmetry in horses ridden at trot. Plos One. DOI: 10.1371/journal.pone.0195341. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195341

M. Rhodin, E. Persson‐Sjodin, A. Egenvall, F.M. Serra Bragança, T. Pfau, L. Roepstorff, M.A. Weishaupt, M.H. Thomsen, P.R. van Weeren and E. Hernlund (2018). Vertical movement symmetry of the withers in horses with induced forelimb and hindlimb lameness at trot. Equine Veterinary Journal. DOI: 10.1111/evj.12844.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/evj.12844

T. Pfau,  K Noordwijk,  M. F. Sepulveda Caviedes,  E. Persson‐Sjodin,  A. Barstow,  B. Forbes and  M. Rhodin (2017). Head, withers and pelvic movement asymmetry and their relative timing in trot in racing Thoroughbreds in training. Equine Veterinary Journal.

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/evj.12705/abstract


Populärvetenskapliga publikationer 

Lättridning kan påverka hästens rörelser vid hältutredningar. Forskningsnyheter från SLU, april 2018.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidens-djurhalsa-och-djurvalfard/aktiviteter/forskningsnytt/nyhetsbrev-nr-10-2017/lattridning-kan-paverka-hastens-rorelser-vid-haltutredningar/

Länkar

Följ gärna vår blogg om rörelseforskning på häst och ryttare:

http://blogg.slu.se/rorelseforskning/


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618671821
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala