CV-sida

Erik Melin

Erik Melin
Excellent lärare och doktorand i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomi. Eriks huvudämnen är entreprenörskap, organisation, ledarskap och hållbar utveckling.

Presentation

Erik arbetar med undervisning, forskning och samverkan.

Undervisning

Kursengagemang

Erik har till dags dato medverkat på ett 80-tal kurser inom och utom Institutionen för ekonomi. Han driver i dagsläget följande kurser:

  • Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling (FÖ0481), 7.5 hp
  • Ledarskap och entreprenörskap i hållbar utveckling (FÖ0496), 15 hp.

Han undervisar även på flera andra kurser på grundnivå och avancerad nivå, och handleder uppsatser.

Pedagogisk utveckling

Utöver att undervisa arbetar Erik med pedagogisk utveckling på kursnivå, programnivå och universitetsnivå:

  • MOTT - Marketing and Organization teaching track (2018–idag): Erik fungerar som en av två ordförande i MOTT, ett utbildningsspår inom marknadsföring och organisation som 2021 tilldelades SLU:s pedagogiska lagpris.
  • PRME – Principles for Responsible Management Education (2018–idag): PRME är ett globalt FN-initiativ för lärosäten som syftar till att främja företags hållbarhet och sociala ansvar; samt införliva universella värden i läroplaner och forskning. Erik arbetar med strategiska frågor knutna till PRME vid Institutionen för ekonomi – något som bl.a. innefattar utveckling, verkställande och uppföljning av mål för forskning, utbildning och den ”tredje uppgiften”.
  • KCF – SLU Kompetenscentrum företagsledning (2018–idag): KCF är en samverkansplattform som länkar SLUs forskning och utbildning med näringslivet, inom ämnet företagsledning. Erik arbetar inom ramen för detta åtagande bl.a. med företagsekonomisk kompetensutveckling för studerande som har en annan specialisering än ekonomi.
  • Organisering av Innovation och entreprenörskap i utbildningen (2021): SLUs utbildningskonferens 2021 var Erik, tillsammans med bl.a. SLU Future Food, drivande i att organisera en workshop med titeln ”Innovation och entreprenörskap i utbildningen”. Detta initiativ sågs som ett första steg i arbetet med att etablera en utbildningsplattform vid SLU som kunde underlätta studenters arbete med olika framtidskompetenser, t.ex. kreativitet, kritiskt tänkande och förmågan att arbeta i grupp.
  • Projektledning av Flipped classroom-projektet (2018–2020): Erik fungerade som projektledare för detta projekt, vilket syftade till att utveckla ett mer studentaktiverande kurskoncept för översiktskurser i ekonomi, med utgångspunkt i undervisningsmodellen ”Flipped Classroom”. Genom utveckling och implementering av konceptet sökte projektet etablera ett för Institutionen för ekonomi nytt sätt att undervisa i ekonomi. Inom ramen för detta projekt tog Erik bl.a. fram undervisningsmaterial för implementering på institutionens kurser, skapade ett digitalt diskussionsforum, arrangerade workshops och fokusgrupper, och utvärderade projektets resultat.

Forskning

Erik är medlem i EIS, en forskargrupp som arbetar med forskning kring Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling.

Eriks forskningsintresse är hur entreprenöriella praktiker påverkar landsbygdskontext, och hur landsbygdskontext påverkar entreprenöriella praktiker. Hur samverkar entreprenörer med andra aktörer för att initiera förändring i den lokala kontexten, och vilken roll spelar den lokala kontexten för hur samverkan och förändring tar form?

Utöver att själv forska arbetar Erik med vetenskaplig granskning (peer review) åt olika akademiska tidskrifter och förlag som fokuserar på entreprenörskap.

Samverkan

Eriks arbete med samverkan innefattar bl.a.:

  • Ledamotsuppdrag i Stärkt landsbygdsperspektiv (2023–idag): Erik ingår sedan 2023 i Stärkt landsbygdsperspektiv, en av Landsbygdsnätverkets tre analysgrupper. Gruppens syfte är att hjälpa olika offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektiven i sina verksamheter, och bidra till att olika nivåer bättre kan samverka tillsammans. Erik arbetar här bl.a. med identifiering av olika samhällsutmaningar i Sveriges landsbygder, och landsbygdsintegrering på kommunal nivå.
  • Styrelseuppdrag i Upplandsbygd lokalt ledd utveckling (2022–idag): Erik sitter sedan 2022 i styrelsen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, ett Leader-initiativ i upplandsregionen. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter. Erik arbetar inom ramen för detta åtagande bl.a. med granskning av föreslagna projekt, beviljande av projektmedel, och uppföljning av genomförda projekt.
  • Utvärdering av Gävle kommuns ytterområdessatsning (2022): Gävle kommuns ytterområdessatsning ska stimulera utveckling och skapa framtidstro i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka genom lokalt engagemang och deltagande. Under våren 2022 följde Erik slutfasen av denna satsning tillsammans med två andra forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetet bestod bl.a. i att organisera workshops och fokusgrupper, genomföra intervjuer, sammanställa och analysera empiriskt material och föreslå strategier för hur satsningen kan bli mer hållbar i framtiden.

Publikationer i urval

Forskningsartiklar

Melin, E. och Gaddefors, J., 2023. Agency in entrepreneurship: preparing entrepreneurship theory for another view of context. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 29(11), pp. 184-205. DOI: 10.1108/IJEBR-10-2022-0916

Melin, E., Gaddefors, J. och Ferguson, R., 2022. The moral of the story: ‘populism’ and ‘activism’ in entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 34(9-10), pp. 1-23. DOI: 10.1080/08985626.2022.2083690

Konferensartiklar

Melin, E., 2024. Sustainable entrepreneurship nearsightedness: exploring
change beyond business in "the world's greenest mine". Presenterad på NCSB 2024.

Ferguson, F., Astner, H., Gaddefors, J., Melin, E. och Roos, A., 2023. Pooled entrepreneuring: how small, low-productive ventures persevere in rural place. Presenterad på Rural Entrepreneurship in Times of Transformation 2023.

Melin, E., 2022. The entrepreneurial promise: why ‘trauma’ matters to any good story about entrepreneurship. Presenterad på EISC 2022.

Melin, E och Gaddefors, J., 2022. Who’s in charge: human and nonhuman agency in entrepreneurship and context. Presenterad på NCSB 2022.

Melin, E och Gaddefors, J., 2020. When agency moves in: built environments in entrepreneurship as practice. Presenterad på EISC 2020.

Melin, E., Gaddefors, J. och Ferguson, R., 2019. The story of a very rich man: celebrities, activists and populists in entrepreneurship discourses. Presenterad på RENT 2019.


Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling