CV-sida

Eva Sandberg

Eva Sandberg

Presentation

Jag är gift och bor med min man och våra tre barn, hund, katter, höns, kaniner och fiskar på landet utanför Uppsala. Arbetar som universitetslektor på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), är institutionsstudierektor och har undervisning på samtliga fakultetens program. Övrig tid ägnar jag åt min forskning inom beteendefysiologi. Jag har haft en hel del fakultetsarbete inom grundutbildningen genom åren, bland annat varit programnämndsordförande för de husdjursvetenskapliga programmen och t ex varit ledamot i GUN, GUR och STRÅ under flera år. För tillfället är jag ledamot i samtliga programråd på fakultetens grundutbildningsprogram samt är aktiv i flera arbetsgrupper.

 

Undervisning

Undervisar och examinerar studenter inom områdena nervsystem, endokrinologi och stress på programmen Veterinär, Husdjursagronom, Etologi och djurskydd, Sport och Sällskapsdjur, Djursjukskötare, Livsmedelsagronom och Bioteknolog. Har handlett och examinerat ett stort antal kandidatarbeten och långa examensarbeten på Veterinärprogrammet och Husdjursagronomprogrammet samt arbetar även med grundutbildningsadministration som kursledare och examinator.

 

Forskning

Djur och djurs välbefinnande har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag disputerade inom området fysiologi och i min avhandling studerade jag hur stress och välbefinnande kan mätas på ett objektivt sätt med fysiologiska variabler (såsom blodtryck, hjärtfrekvens, hematokrit och stresshormoner) hos idisslare (get och nötkreatur) och häst. Då jag alltid varit mycket intresserad av etologi kombinerar jag helst de fysiologiska mätningarna med beteendeobservationer för att få en bättre helhetsbild av hur det individuella djuret upplever sin situation. Jag har gjort studier på flera olika djurslag och har studerat hur djur upplever olika typer av skötselsystem, hanteringssituationer, testsituationer samt hur fysiologiska variabler påverkas av faktorer såsom art, ras, kön, ålder och dygnsrytm. Jag har även validerat och jämfört hormonella mätningar i olika provtagningsmedia såsom blod, saliv, urin och mjölk. Stress och smärta genererar likartade fysiologiska förändringar och jag har också undersökt hur smärtsamma normala situationer såsom killning och kalvning påverkar fysiologin och vad som händer fysiologiskt när djur har ont. Eftersom de flesta djur försöker dölja sin smärta är det viktigt att försöka detektera smärta i ett tidigt skede och ett sätt kan vara genom att studera fysiologiska förändringar då dessa oftast är de första som påverkas. Tillsammans med andra forskare på SLU har jag även undersökt hur olika smärtlindrande substanser påverkar fysiologi och beteende. Detta är viktigt att känna till då även själva läkemedlet kan orsaka fysiologiska och beteendemässiga förändringar, något som kan vara svårt att separera från förändringar som orsakas av själva smärtupplevelsen. Jag tycker även det är väldigt spännande med människa-djur interaktioner och har gjort en del studier inom detta område tillsammans med andra forskare. De senaste åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt att studera beteendefysiologi och personlighet hos hund tillsammans med forskaren Kenth Svartberg och har för närvarande forskningsanslag från Agria/SKK till studien ”Fysiologiska mätvärden som indikatorer på hundars beteende och personlighet”.

 

Handledning

Biträdande handledare till Madeleine Högberg som disputerade 19 maj 2016 med avhandlingen ”Keeping Goats and Kids Together, Focus on Milk Ejection, Milk Composition, Curd Yield and Animal Welfare”.

Biträdande handledare till Elin Hirsch som disputerar 21 oktober 2016 med avhandlingen ”Feline Stress, Non-Invasive Assessment of Cats Housed in Groups and Singly”.

Biträdande handledare till Lic. Louise Winblad von Walter, “Physiological and Behavioural Responses to Fear and Discomfort in Dogs and Goats”.

 


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-672107
Arbetsbeskrivning: Beteendefysiologi och stressfysiologi hos djur.
Postadress:
Inst för anatomi och fysiologi, Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala