CV-sida

Eva Sandberg

Eva Sandberg
MSc, PhD, Docent, Universitetslektor

Presentation

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen för husdjurens biovetenskaper (tidigare institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)) och har undervisning på samtliga fakultetens program utom hippologprogrammet. Övrig tid ägnar jag åt min forskning inom stress, smärta och beteendefysiologi. Jag har haft en hel del fakultetsarbete inom grundutbildningen genom åren, bland annat varit programnämndsordförande för de husdjursvetenskapliga programmen och t ex varit ledamot i GUN, GUR, och STRÅ. Jag har också varit institutionsstudierektor under flera år och suttit med i samtliga fakultetens programråd samt ett flertal arbetsgrupper. För närvarande är jag ledamot i Fakultetsnämnd VH, Programnämnd VH och Studiesociala Rådet (STRÅ). Jag är även ledamot i SLUs Vetenskapliga råd för Djurskydd.

 

Undervisning

Undervisar och examinerar studenter inom områdena nervsystem, endokrinologi, laktation och stress på programmen Veterinär, Husdjursagronom, Djur och Hållbarhet, Etologi och djurskydd, Sport och Sällskapsdjur, Djursjukskötare, Livsmedelsagronom och Bioteknolog. Har handlett och examinerat mer än 50 kandidatarbeten och långa examensarbeten på Veterinärprogrammet och Husdjursprogrammen samt arbetar även med grundutbildningsadministration som kursledare och examinator.

 

Forskning

Djur och djurs välbefinnande har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag disputerade inom området fysiologi och i min avhandling studerade jag hur stress och välbefinnande kan mätas på ett objektivt sätt med fysiologiska variabler (såsom blodtryck, hjärtfrekvens, hematokrit och stresshormoner) hos idisslare (get och nötkreatur) och häst. Då jag alltid varit mycket intresserad av etologi kombinerar jag helst de fysiologiska mätningarna med beteendeobservationer för att få en bättre helhetsbild av hur det individuella djuret upplever sin situation. Jag har gjort studier på flera olika djurslag och har studerat hur djur upplever olika typer av skötselsystem, hanteringssituationer, testsituationer samt hur fysiologiska variabler påverkas av faktorer såsom art, ras, kön, ålder och dygnsrytm. Jag har även validerat och jämfört hormonella mätningar i olika provtagningsmedia såsom blod, saliv, urin och mjölk. Stress och smärta genererar likartade fysiologiska förändringar och jag har också undersökt hur smärtsamma normala situationer såsom killning och kalvning påverkar fysiologin och vad som händer fysiologiskt när djur har ont. Eftersom de flesta djur försöker dölja sin smärta är det viktigt att försöka detektera smärta i ett tidigt skede och ett sätt kan vara genom att studera fysiologiska förändringar då dessa oftast är de första som påverkas. Tillsammans med andra forskare på SLU har jag även undersökt hur olika smärtlindrande substanser påverkar fysiologi och beteende. Detta är viktigt att känna till då även själva läkemedlet kan orsaka fysiologiska och beteendemässiga förändringar, något som kan vara svårt att separera från förändringar som orsakas av själva smärtupplevelsen. Jag tycker även det är väldigt spännande med människa-djur interaktioner och har gjort en del studier inom detta område tillsammans med andra forskare. De senaste åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt att studera beteendefysiologi och personlighet hos hund. För närvarande är jag huvudhandledare åt doktorand Felicia Palm inom det tvärvetenskapliga projektet "Samband mellan personlighet, smärta och stress hos hundar och hundägare" https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/personlighet-smarta-stress/

 

Publikationer i urval

Se ORCID: 0000-0002-1251-8697

 

Hydbring-Sandberg, E., Winblad von Walter, L. and Forkman, B. 2022. Cortisol is not enough - a complex stress reaction in tethered goats. Animal Welfare. 31: 91-98, ISSN 0962-7286, https://doi.org/10.7120/09627286.31.1.008

 

Hydbring‑Sandberg, E., Larsson, E, Madej, A and Höglund, O-V. 2021. Short‑term effect of ovariohysterectomy on urine serotonin, cortisol, testosterone and progesterone in bitches. BMC Res Notes 14:265, https://doi.org/10.1186/s13104-021-05680-y 
 

Winblad von Walter, L., Forkman B., Högberg M. and Hydbring-Sandberg, E. 2021. The Effect of Mother Goat Presence during Rearing on Kids’ Response to Isolation and to an Arena Test. Animals 11 (2), 575. https://doi.org/10.3390/ani11020575

 

Lind A-K., Hydbring-Sandberg, E., Forkman B. and Keeling, L. 2017. Assessing stress in dogs during a visit to the veterinary clinic: Correlations between dog behavior in standardized tests and assessments by veterinary staff and owners. Journal of Veterinary Behavior, 17, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2016.10.003

 

Olsson, K., Hydbring-Sandberg, E. 2011. Exposure to a dog elicits different cardiovascular and behavioral effects in pregnant and lactating goats. Acta Vet. Scand., 53:60. https://doi.org/10.1186/1751-0147-53-60


Handlin, L, E. Hydbring-Sandberg, A. Nilsson, M. Ejdebäck, A. Jansson, K. Uvnäs-Moberg. 2011. Short-term interaction between dogs and their owners: effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate-an exploratory study. Anthrozoös, 24, 301-315. https://doi.org/10.2752/175303711X13045914865385
 

Winblad von Walter, L., L. Lidfors, A. Madej, K. Dahlborn, E. Hydbring-Sandberg. 2010. Cardiovascular, endocrine and behavioural responses to suckling and permanent separation in goats. Acta Vet Scand. 52, 51. https://doi.org/10.1186/1751-0147-52-51
 

Hydbring-Sandberg, E. ,Winblad von Walter, L., Höglund, K., Svartberg, K., Swenson, L. and B. Forkman. 2004. Physiological reactions to fear provocation in dogs. J. Endocrin. 180, 439-448. (PDF) Physiological reactions to fear provocation in dogs (researchgate.net)

 

Hydbring, E., A. Madej, E. MacDonald, G. Drugge-Boholm, B. Berglund and K. Olsson. 1999b. Hormonal changes during parturition in heifers and goats are related to the phases and severity of labour. J. Endocrin. 159, 75-85. https://doi.org/10.1677/joe.0.1600075


Hydbring, E., E. MacDonald and K. Olsson. 1997. Radiotelemetrically recorded blood pressure and heart rate in relation to plasma catecholamine levels during parturition in the conscious, unrestrained goat. Acta Physiol. Scand. 161, 295-302. https://doi.org/10.1046/j.1365-201X.1997.00223.x
 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672107
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala