CV-sida

Evelina Augustsson

Evelina Augustsson

Presentation

Jag är doktorandstudent vid Grimsö forskningsstation och undersöker effekter av vinterutfodring av stora däggdjur, särskilt vildsvin. Projektet syftar till att experimentellt identifiera rumsliga faktorer som påverkar habitatval hos vildsvin, rådjur och dovhjort i relation till utfodring.

Forskning

Vildsvin är en av de mest kontroversiella viltarterna när det gäller potentiell påverkan på jordbruk och biologisk mångfald. Som följd har utfodring blivit en allt vanligare förvaltningsåtgärd. Utfodring av klövvilt syftar normalt till att avleda djur från känsliga områden, vidmakthålla eller öka stammarnas storlek. Tyvärr finns väldigt lite vetenskapligt stöd till dessa antaganden och det är i dagsläget oklart vilken effekt utfordring har på arternas ekologi. Genom att studera GPS-märkta djur ska jag identifiera rumsliga faktorer som påverkar habitatval hos vildsvin, rådjur och dovhjort, med och utan utfodring, samt utfordringens effekter på vildsvinens reproduktion. Projektet ska också studera hur lokala växt- och djursamhällen påverkas av dessa åtgärder.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för viltekologi
Postadress:
Inst. för ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 Riddarhyttan
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö