CV-sida

Gustaf Egnell

Gustaf Egnell
Forskar, undervisar och kommunicerar om hållbarhet vid ett ökat utnyttjande av biomassa från våra skogar för energiändamål.

Presentation

I min forskning drivs jag främst av att kommunicera den kunskap som tas fram för att på så sätt säkerställa att skogens resurser används på ett uthålligt sätt. Att använda biomassa från skogen för att bidra till omställnigen av det svenska energisystemet mot förnybara energialternativ är en bra lösning för ett land som Sverige. Men det går inte att ta ut hur mycket biomassa som helst från våra skogar - då riskerar vi att tumma på den långsktiga hållbarheten. Men vi kan inte heller avstå om vi menar allvar med att ställa om energisystemet till att enbart utnyttja förnybara energislag. För att klara detta krävs mycket från alla förnybara energialternativ tillsammans med en kraftfull energieffektivisering.

Forskning

Min forskning inriktar sig främst mot effekter av skogsbränsleuttag på den långsiktiga skogsproduktionen. En fråga som väcktes redan på 1970-talet då biomassa från skogen för energiändamål aktualliserades i samband med de två oljekriserna. Skogsproduktion var på den tiden det viktigaste målet med brukandet av våra skogar och man oroade sig för vad uttag av näringsrikt avverkningsavfall (toppar och grenar) skulle få för effekt på den framtida skogsproduktionen. Ett flertal långsiktiga fältförsök lades ut under denna tid för att undersöka detta. Detta är fältförsök som idag används för att studera produktionseffekter - men också andra hållbarhetsaspeter på skogsbränsleuttag såsom mark- och vattenförsurning, kolbalans (klimatpåverkan), biologisk mångfald etc. 

Gustaf_Egnell_Brännved.jpg
Gustaf_Egnell_Skira_björklov.jpg
Gustaf_Egnell_Stubbar_vid_värmeverk.jpg
Gustaf_Egnell_Rötved.jpg
Gustaf_Egnell_Kretsloppsbild.jpg
Gustaf_Egnell_Klena_Stammar.jpg
Gustaf_Egnell_John_Deere_Buntarel.jpg
Gustaf_Egnell_GROTskotare.jpg
Flis_Gustaf_Egnell.jpg
Ackumulerande_fallhuvud_Ivar_Palo.jpg

Publikationer i urval

Virginia H. Dale, Keith L Kline, Esther S. Parish, Annette L. Cowie, Robert Emory, Robert W. Malmsheimer, Raphael Slade, C.T. (Tat) Smith, T. Bentley Wigley, Niclas Scott Bentsen, Göran Berndes, Pierre Bernier, Miguel Brandão, Helena Chum, Rocio Diaz-Chavez, Gustaf Egnell, Leif Gustavsson, Jörg Schweinle, Inge Stupak, Paul Trianosky, Arnaldo Walter, Carly Whittaker, Mark Brown, George Chescheir, Ioannis Dimitriou, Caspar Donnison, Alison Goss Eng, Kevin P. Hoyt, Jennifer C. Jenkins, Kristen Johnson, Charles A. Levesque, Victoria Lockhart, M. Cristina Negri, Jami E. Nettles, and Maria Wellisch, 2017. Status and prospects for renewable energy using wood pellets from the southeastern United States. GCB Bioenergy 9: 1296-1305. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12445/full

Ghaffariyan M R, Brown M, Acuna M, Sessions J, Gallagher T, Kühmaier M, Spinelli R, Visser R, Devlin G, Eliasson L, Laitila J, Laina R, Iwarsson Wide M, Egnell G, 2017. An international review of most productive and cost effective biomass recovery technologies and supply chains in forest operations. Renewable & Sustainable Energy Reviews 74: 145-158. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.014

Cintas O, Berndes G, Cowie A L, Egnell G, Holmström H, Marland G, Ågren G I. 2017. Carbon balances of bioenergy systems using biomass from forests managed with long rotations: Bridging the gap between stand and landscape assessments. GCB Bioenergy 9: 1238-1251. http://dx.doi.org/10.1111/gcbb.12425 

Elfving B, Ahnlund Ulvcrona K, Egnell G. 2017. Biomass equations for lodgepole pine in northern Sweden. Canadian Journal of Forest Research 47 (1): 89-96  http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2016-0131

Egnell G. 2017. A review of Nordic trials studying effects of biomass harvest intensity on subsequent forest production. Forest Ecology and Management 383: 27-36 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.09.019

Cintas O, Berndes G, Hansson J, Poudel B C, Bergh J, Börjesson P, Egnell G, Lundmark T, Nordin A. 2017. The potential role of forest management in Swedish scenarios towards climate neutrality by mid century. Forest Ecology and Management 383: 73-84 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.015

de Jong J, Akselsson C, Egnell G, Löfgren, S, Olsson B A. 2017. Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden - how much is environmentally sustainable?
Forest Ecology and Management 383: 3-16 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.028

Egnell G. 2016. Effects of slash and stump harvesting after final felling on stand and site productivity in Scots pine and Norway spruce. Forest Ecology and Management 371: 42-49 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.03.006

Jurevics A, Peichl M, Olsson B A, Strömgren M, & Egnell G. 2016. Slash and stump harvest have no general impact on soil and tree biomass C pools after 32–39 years. Forest Ecology and Management 371: 33-41 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.008

Laudon H, Kuglerova´ L, Sponseller R A, Futter M, Nordin A, Bishop K, Lundmark T, Egnell G, Ågren A M. 2016. The role of biogeochemical hotspots, landscape heterogeneity, and hydrological connectivity for minimizing forestry effects on water quality. AMBIO 45(2): 152-162 http://dx.doi.org/10.1007/s13280-015-0751-8.

Cintas O, Berndes G, Cowie A, Egnell G, ‎Holmström, H & Ågren G I. 2015. The climate effect of increased forest bioenergy use in Sweden: evaluation at different spatial and temporal scales. WIREs Energy Environ 2015. http://dx.doi.org/10.1002/wene.178.

Egnell G & Ahnlund Ulvcrona K. 2015. Stand productivity following whole-tree harvesting in early thinning of Scots pine stands in Sweden. Forest Ecology and Management 340: 40-45 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.12.017.

Egnell G, Jurevics A & Peichl M, 2015. Negative effects of stem and stump harvest and deep soil cultivation on the soil carbon and nitrogen pools are mitigated by enhanced tree growth. Forest Ecology and Management 338: 57-67 http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.11.006

Lattimore B, Smíth CT, Titus BD, Stupak I & Egnell G, 2013. Woodfuel Harvesting: a Review of Environmental Risks, Criteria and Indicators and Certification Standards for Environmental Sustainability. Journal of Sustainable Forestry 32: 58-88.

Egnell G & Björheden R, 2013. Options for increasing biomass output from long-rotation forestry. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 2: 465-472.

Egnell G, 2011. Is the productivity decline in Norway spruce following whole-tree harvesting in the final felling in boreal Sweden permanent or temporary? Forest Ecology and Management 261: 148-153.

Egnell G, Laudon H & Rosvall O, 2011. Perspectives on the Potential Contribution of Swedish Forests to Renewable Energy Targets in Europe. Forests 2: 578-589.

Klaminder J, Lucas RW, Futter MN, Bishop KH, Kohler SJ, Egnell G & Laudon H, 2011. Silicate mineral weathering rate estimates: are they precise enough to be useful when predicting the recovery of nutrient pools after harvesting? Forest Ecology and Management 261: 1-9.

Andra publikationer

Persson, T., Egnell, G., Lithell, C. (editors) 2017. Stump harvesting -
impact on climate and environment. IEA Bioenergy Task43 TR2017:02

Göran Berndes, Bob Abt, Antti Asikainen, Annette Cowie, Virginia Dale, Gustaf Egnell, Marcus Lindner, Luisa Marelli, David Paré, Kim Pingoud and Sonia Yeh. 2016. Forest biomass, carbon neutrality and climate change mitigation. Think Forest briefs. European Forest Institute.

Göran Berndes, Bob Abt, Antti Asikainen, Annette Cowie, Virginia Dale, Gustaf Egnell, Marcus Lindner, Luisa Marelli, David Paré, Kim Pingoud and Sonia Yeh. 2016. Forest biomass, carbon neutrality and climate change mitigation. From Science to Policy 3. European Forest Institute.

Gustaf Egnell, David Paré, Evelyne Thiffault, Patrick Lamers 2016. Environmental Sustainability Aspects of Forest Biomass Mobilisation. In: Thiffault, Berndes, Junginger, Saddler, Smith (Eds). Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes, Challenges, Opportunities and Case Studies.  Academic Press, eBook ISBN: 9780128096895. pp 51-67

Smith C T., 2015. Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains - Inter-Task Project Synthesis Report. IEA Bioenergy ExCo Report 2015:4.

Pelkonen P, Mustonen M, Asikainen A, Egnell G, Kant P, Leduc S & Petenella D (Eds) 2014. Forest Bioenergy for Europe. What Science Can Tell Us 4. European Forest Institute. ISBN: 978-952-5980-11-0 (pdf); 978-952-5980-10-3 (printed).

de Jong J, Akselsson C, Berglund H, Egnell G, Gerhardt K, Lönnberg L, Olsson B & von Stedingk H. 2014. Consequenses of an increased extraction of forest biofuel in Sweden - A synthesis from the biofuel research program 2007-2011. Summary of synthesis report. IEA Task 43 Technical Report 2014:01 or ER 2014:09. Swedish Energy Agency, Eskilstuna. ISSN 1403-1892.

Egnell G & Börjesson P, 2012. Theoretical versus market available supply of biomass for energy from long-rotation forestry and agriculture – Swedish experiences. IEA Bioenergy, Task 43 Technical Report 2012:02 .

FAO Forestry Paper 160 2010. Criteria and indicators for sustainable woodfuels. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2010.


På svenska

de Jong J, Akselsson C, Egnell G, Löfgren S, Olsson, B. 2018. Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag - En syntes av forskningsläget baserat på Bränsleprogrammet hållbarhet 2011-2016. ER 2018:02. Energimyndigheten, Eskilstuna.

Persson, T., Palmér, C.H., Lithell, C. (red.) 2017. Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. ISBN 978-91-576-9454-6

KSLA 2017. Skogsägarens mål – en väg till ökad variation i skogen – KSLAT nr 1 2017.

Skogsstyrelsen 2013. Skogsskötselserien - Skogsbränsle. Andra omarbetade upplagan, september 2013.

de Jong J, Akselsson C, Berglund H, Egnell G, Gerhardt K, Lönnberg L, Olsson B & von Stedingk H. 2013. Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle – En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007 – 2011. Sammanfattning av syntesrapporten. ER 2013:16. Energimyndigheten. Eskilstuna.

KSLA 2012. Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – KSLAT nr 8 2012.

de Jong J, Akselsson C, Berglund H, Egnell G, Gerhardt K, Lönnberg L, Olsson B & von Stedingk H. 2012. Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle. En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011. ER 2012:08. Energimyndigheten, Eskilstuna.

KSLA 2010. Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat – KSLAT nr 4 2010.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi
Telefon: +46-90-786 8455, +46-70-342 7586
Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om skogsbränslen från konventionellt skogsbruk. Det omfattat i dagsläget främst avverkningsrester i form av grenar och toppar, så kallad grot, och på sikt även stubbar och klena stammar. Inte minst grotskörden innebär att biomassaskörden ökar måttligt medan uttaget av näring ökar högst markant. Mitt specialområde är att söka svar på hur detta ökade näringsuttag påverkar skogsproduktionen på kort och lång sikt. Denna fråga kopplar till frågor om behovet av näringskompensation med till exempel vedaska och kväve samt till skogsbränslets kolbalans och därmed effekt på de växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet. Delar av min tid är jag knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests. Jag deltar också som expert i de certifieringsprocesser rörande biodrivmedel och biobränslen som pågår inom Europa (CEN/TC 383) och globalt (ISO/TC 248). Jag är också nationell ledare inom IEA Annex 43 Biomass Feedstocks for Energy Markets.
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå